Вставні і вставлені конструкції у художній мові Гр. Тютюнника

Анотація
Проблеми синтаксису здавна привертали до себе увагу лінгвістів, адже саме речення найшвидке та найчуттєвіше реагує на мовленнєві зміни. Речення – найгнучкіша та найбільш змінна структура. Це призводить до появи нових питань та явищ, які потребують докладного пізнання та аналізу. До таких актуальних проблем належить і питання категорії вставності, оскільки на сьогодні дослідження, пов’язані зі вставними та вставленими конструкціями, не розв’язують повністю проблему їх становлення та розвитку у системі мови. Мета магістерської роботи – описати різновиди вставних та вставлених конструкцій, репрезентованих у лінгвостилі Г. Тютюнника, з`ясувати їх стилістичні функції у мовотворчості митця. Для досягнення мети дослідження нами були поставлені наступні завдання: 1. З`ясувати природу вставних та вставлених структур; 2. Схарактеризувати історію вивчення вставних та вставлених конструкцій; 3. Виявити різновиди вставних та вставлених конструкцій, реалізованих у творчості Г. Тютюнника, описати особливості їх репрезентації; 4. З`ясувати стилістичні функції означених структур мовотворчості письменника.
Problems of syntax have long attracted the attention of linguists, because the sentence itself is the fastest and most sensitive to speech changes. Sentences are the most flexible and variable structure. This leads to the emergence of new issues and phenomena that require detailed knowledge and analysis. Such topical issues include the question of the category of insertion, because today research related to inserted and inserted constructions does not completely solve the problem of their formation and development in the language system. The goal of the master's work is to describe the types of inserted and inserted constructions represented in the linguistic style of G. Tyutyunnyk, to find out their stylistic functions in the artist's language creation. To achieve the goal of the study we set the following tasks: 1. To find out the nature of inserted and inserted structures; 2. Describe the history of the study of inserted and inserted structures; 3. Identify the types of inserted and inserted constructions, realized in the work of G. Tyutyunnik, describe the features of their representation; 4. To find out stylistic functions of the specified structures of language creation of the writer.
Опис
Ключові слова
вставні і вставлені конструкції, синтаксис, ідіостиль, стилістичні функції вставних та вставлених конструкцій, мовотворчість, inserted and inserted constructions, syntax, idiostyle, stylistic functions of inserted and inserted constructions, language creation
Бібліографічний опис
Писаренко, К. О. Вставні і вставлені конструкції у художній мові Гр. Тютюнника [Текст] : магістер. робота / К. О. Писаренко ; науковий керівник Т. П. Беценко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 87 с.