Символи у поетичній мові І.Малковича: семантика і поетика

Анотація
У кваліфікаційній роботі окреслено теоретичні засади вивчення символу як універсальної естетичної категорії; схарактеризовано лінгвостилістичну природу символу; проаналізовано класифікації символів, а також означено проблемні питання у класифікаційному аналізі лінгвосимволів. На матеріалі збірок («Подорожник» та «Яксунині береги») І. Малковича здійснено спробу класифікації лінгвосимволів у поетичній інтерпретації автора, а також проаналізовано стилістичні функції символів у мовотворчості митця.
The qualification work outlines the theoretical foundations of the study of the symbol as a universal aesthetic category; the linguistic and stylistic nature of the symbol is characterized; the classifications of symbols are analyzed, as well as the problematic issues in the classification analysis of linguistic symbols are identified. An attempt to classify linguistic symbols in the poetic interpretation of the author was made on the material of the collections "Podorojnik" and "Yaksunini berehy" by I. Malkovych, and the stylistic functions of symbols in the artist's language creation were analyzed.
Опис
Ключові слова
лінгвосимвол, семантика, значення, лексика, мовотворчість, linguosymbol, semantics, meaning, vocabulary, language creation
Бібліографічний опис
Сиріна, А. В. Символи у поетичній мові І.Малковича: семантика і поетика [Текст] : магістер. робота / А. В. Сиріна ; науковий керівник Т. П. Беценко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 91 с.