Олімпійський та паралімпійський спорт

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Ефективність використання спеціальних засобів у підготовці біатлоністів
  (2023) Ворона Віта Вікторівна; Vorona Vita Viktorivna
  Стрілецька підготовка є невід'ємною частиною навчально-тренувального процесу біатлоніста. Щоб підвищити результативність стрільби, тренери часто використовують практику холостого тренажу, або так званої сухої стрільби, яка є одним із засобів тренувань біатлоністів. Мета – дослідити вплив вправ холостого тренажу (сухої стрільби) на розвиток стрілецьких навичок біатлоністів. Методи дослідження: аналіз професійної стрілецької літератури, що стосується біатлонної стрільби, тестування спортсменів за стрілецькими тестами, педагогічний експеримент, аналіз отриманих даних. У педагогічному експерименті взяли участь біатлоністи у віці 13–14 років. Було сформовано дві групи: контрольну та експериментальну. Групи були відібрані у двох різних спортивних закладах. Для дослідження було вибрано три показники: тренувальна стрільба, змагальна стрільба та стрільба на стрілецькому приладі «Скат» у положенні лежачи. Результати. Проведено аналіз професійної стрілецької літератури щодо використання засобів холостого тренажу (сухої стрільби) у підготовці біатлоністів. Розглянуто використання розробленої методики холостого тренажу (сухої стрільби) біатлоністами у навчально-тренувальному процесі. Проведено аналіз тестування біатлоністів, які лише перейшли до занять із малокаліберною зброєю. За чотири місяця тренувань із використанням засобів холостого тренажу відбулися зміни часу стрільби на тренуваннях і результативність стрільби на змаганнях у положенні як лежачи, так і стоячи. Скорочення цього часу свідчить про набуття автоматизації навичок стрільби. Також фіксувалося поліпшення навичок стрільби всіх досліджуваних у тесті на приладі «Скат». Висновки. Експериментальні дослідження свідчать про позитивний вплив використання засобів холостого тренажу на результативність стрільбі під час як тренувань, так і змагань. На більш суттєві результати в окремих біатлоністів могли вплинути більш часті практики стрільби та поводження зі зброєю.
 • Документ
  Обґрунтування створення здоров’язбережувального середовища в закладах загальної середньої освіти
  (2023) Калиниченко Ірина Олександрівна; Kalynychenko Iryna Oleksandrivna; Латіна Ганна Олександрівна; Latina Hanna Oleksandrivna; Заікіна Ганна Леонідівна; Zaikina Hanna Leonidivna
  Забезпечення умов для збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління передбачає визначення особливостей і тенденцій розвитку дитячого організму, визначення пріоритетних проблем, обґрунтування шляхів профілактики можливих функціональних порушень та патологічних змін. Актуальність створення здоров’язбережувального середовища в умовах закладу загальної середньої освіти підтверджується Державною програмою «Освіта» та «Національною доктриною освіти України у ХХІ столітті», завданнями яких є всебічний розвиток людини, становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я. Мета – обґрунтувати необхідність упровадження здоров’язбережувальних технологій та створення здоров’язбережувального середовища у закладах загальної середньої освіти міста. Методи дослідження: аналіз даних профілактичних медичних оглядів, оцінка показників фізичного розвитку (індекс С. О. Пушкарьова, 1983) та функціонального стану серцево-судинної системи (спосіб оцінки адаптаційно-резервних можливостей (АРМ) організму учнів (С. В. Гозак та спів., 2011)). У дослідженні брали участь 775 дітей 6–17 років ЗЗСО м. Суми. Отримані дані підлягали математичній та статистичній обробці за допомогою прикладної програми Statistica 6.0. Результати. Результати моніторингу стану здоров’я учнів 6–17 років свідчать про гармонійний фізичний розвиток у 54,6±2,4% дітей та середній рівень адаптаційно-резервних можливостей у 64,8±2,3% учнів, що свідчить про середній ступінь ризику розвитку хвороб та резерву здоров’я. Із віком відбувається зростання на 13,4% питомої ваги групи учнів із дисгармонійним фізичним розвитком із недостатньою масою тіла, збільшується у 1,34 рази частка дітей із низьким рівнем адаптаційно-резервних можливостей та знижується у 1,13 рази частка дітей із середнім та високим (у 1,63 рази) рівнями АРМ. Висновки. Обґрунтовано рекомендації для закладів загальної середньої освіти міста щодо впровадження п’ятикомпонентної моделі здоров’язбережувального середовища з такими блоками здоров’язбережувальних технологій: освітньо-виховним, санітарно-гігієнічним, медичним, фізкультурно-оздоровчим та психолого-діагностичним.
 • Документ
  Особливості побудови фітнес-програм силового спрямування для дівчат 16–17 років залежно від рівня фізичної підготовленості
  (2023) Ващук Людмила Миколаївна; Vashchuk Liudmyla Mykolaivna
  Актуальність. Аналіз чинників, що зумовлюють виникнення в учнів старшої школи різних патологічних станів, свідчить про недоліки фізичного виховання у школі та позашкільних формах роботи, що впливають на стан здоров’я та фізичну підготовленість старшокласників. У сучасних наукових дослідженнях припускається, що теоретико-методологічне обґрунтування інтеграції фітнесу в систему шкільної фізкультурної освіти сприятиме підвищенню рівня фізичної підготовленості та мотивації до занять фізичними вправами підлітків, їх фізичному розвитку, зміцненню здоров'я, соціалізації і самовизначенню. Методи дослідження. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічний експеримент, педагогічне спостереження, психолого-педагогічні методи, тестування, методи математичної статистики. Результати роботи. Розробляючи фітнес-програми силового спрямування, ми враховували фізичну працездатність старшокласниць. Результати тестування засвідчують, що рівень фізичної підготовленості дівчат старшого шкільного віку невисокий. Середній рівень компетентності старшокласниці мають переважно за показниками сили та швидкісно-силових якостей. Низький рівень компетентності за показниками фізичної підготовленості виявлено за розвитком швидкості, гнучкості, витривалості й спритності. Отже, рівень фізичної підготовленості дівчат старшого шкільного віку переважно низький або середній, що зумовлює необхідність додаткових і цілеспрямованих занять фізичними вправами. Після застосування у процесі занять із застосуванням фітнес-програм силового спрямування результати педагогічного експерименту дали змогу стверджувати, що в учнів вірогідно (Р < 0,001) поліпшився рівень фізичної підготовленості. Висновки. Виходячи із цієї концепції, нами запропоновано оздоровчу рекреаційну програму для дівчат старшої школи, що включає у себе процес гармонійного розвитку фізичних якостей, підвищення рівня фізичної підготовленості на основі застосування засобів силового фітнесу.
 • Документ
  Олімпійський та паралімпійський спорт
  (2023)
  Журнал є рецензованим виданням, у якому публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків олімпійського та паралімпійського спорту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти підготовки спортсменів, новітні розробки у напрямку збереження здоров’я людини, новаторські підходи до розвитку сфери фітнесу і рекреації, фізичного виховання різних груп населення, фізичної реабілітації.
 • Документ
  Олімпійський та паралімпійський спорт
  (2023)
  Журнал є рецензованим виданням, у якому публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків олімпійського та паралімпійського спорту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти підготовки спортсменів, новітні розробки у напрямку збереження здоров’я людини, новаторські підходи до розвитку сфери фітнесу і рекреації, фізичного виховання різних груп населення, фізичної реабілітації.
 • Документ
  Вивчення залежності між показниками психічного розвитку та фізичної підготовленості в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку
  (2023) Гвоздецька Світлана Володимирівна; Hvozdetska Svitlana Volodymyrivna; Довгопол Маргарита Олегівна; Dovhopol Marharyta Olehivna
  Статтю присвячено проблемі вивчення особливостей психічного розвитку та фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Встановлено, що діти із затримкою психічного розвитку мають низькі показники як психічного розвитку, так і фізичної підготовленості порівняно зі своїми нормально розвинутими однолітками. Особливо це стосується таких психофізичних показників, як спритність і мислення. Встановлено зв’язок між показниками психічного розвитку та фізичної підготовленості в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Визначення взаємозалежності зазначених показників проводилося на підставі данихкореляційного аналізу. У результаті досліджень були виявлені статистично достовірні зв’язки між показниками спритностіта сформованості функції мислення в дітей цієї категорії. Визначено певні закономірності між сформованістю психічної функції мислення та розвитком спритності в дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Так, чим вищий рівень сформованості показників аналізу, синтезута процесів узагальнення, тим вищий рівень розвитку точності рухів, динамічної рівноваги, точності просторових перемі-щень, комплексного прояву координаційних здібностей. Спостерігається зв’язок між сформованістю зорово-просторовогоорієнтування (як на об’ємних, так і на площинних предметах) та рівнем розвитку спритності в дітей із затримкою психічногорозвитку. Зв’язок від’ємний: скорочення часу виконання завдання на сформованість зорово-просторового орієнтування пов’язане з підвищенням результативності в тестових вправах на спритність. Проведене експериментальне дослідження не вичерпало розгляд усіх аспектів проблеми вивчення особливостей психічного розвитку та фізичної підготовленості дітей цієї категорії. Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо в пошуках та вдосконаленні методики проведення занять із фізичної культури з дітьми старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку.
 • Документ
  Характеристика комплексної підготовки футбольного арбітра
  (2023) Кисельов Валерій Олександрович; Kyselov Valerii Oleksandrovych
  У статті розглянуто важливість проблеми ефективності суддівської діяльності, яка полягає в комплексній підготовціфутбольного арбітра. Нами було вивчено основні характеристики підготовки сучасного футбольного рефері, зокрема теоретичної, фізичної, практичної, психологічної, адже підвищення рівня гравців можливе лише в умовах нормального спортивногосуперництва, коли якість суддівства не вступає у протиріччя з правилами гри. Обґрунтовано ефективність медико-біологічного контролю у процесі комплексної підготовки футбольного судді. Розкрито особливість ролі арбітра та інших офіційних осіб матчу як невід’ємних учасників футбольного поєдинку.
 • Документ
  Показники здоров’я студентів закладів вищої освіти Сумського регіону та шляхи їх покращення
  (2023) Лазоренко Сергій Анатолійович; Lazorenko Serhii Anatoliiovych
  Стаття присвячена актуальній проблемі нашого сьогодення – контролю стану здоров’я студентів закладів вищої освітив умовах навчальних обмежень і за наявності проблеми, визначення шляхів їх усунення. У статті подано результати дослідження зміни показників соматичного здоров’я студентів першого курсу закладів вищої освіти Сумського регіону після втілення у навчальний процес студентської молоді головних заходів комплексу з оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності, з урахуванням сьогоднішніх особливостей навчання. Стаття надає інформацію про кількісні показники патологій серед студентської молоді в університетах Сумщини. А також констатацію динаміки зміни індексу соматичного здоров’я студентів і студенток та його складових частин у експериментальних групах, після закінчення експерименту.
 • Документ
  Щодо покращення тактичної підготовленості футболістів 15–16 років у річному тренувальному циклі
  (2023) Максименко Людмила Михайлівна; Maksymenko Liudmyla Mykhailivna; Мигаль Максим Володимирович; Myhal Maksym Volodymyrovych
  У статі зазначається, що тактична підготовка представляє процес, направлений на засвоєння навичок техніки і тактики різноманітних футбольних прийомів, закріплених у спеціальних, змагальних умовах. Тактичні навички досягаються тільки в результаті тривалих цілеспрямованих систематичних занять. Всебічна технічна підготовка є основою для здійснення тактичних процесів. Чим вище техніка гравців, тим успішніше вони зможуть вирішувати тактичні завдання, тим вища тактична майстерність команди загалом. Це складний процес, коли гравці швидко сприймають ігрові ситуації, аналізують їх, приймають правильні рішення щодо використання технічних прийомів гри у футбол. Планування навчально-тренувального процесу під час педагогічного експерименту мало відповідні етапи. Спочатку планувалася передбачало всебічну фізичну підготовку та засвоєння основних технічних прийомів. Коли юний футболіст набував необхідних ігрових навичок і починав брати участь у змаганнях, здійснювалося перспективне планування навчально-тренувальної роботи. Річне планування здійснювалося за циклами: осінньо-зимовий (жовтень-березень) і весняно-літній (квітень-вересень). Їхня тривалість і конкретний зміст визначався відповідно до віку, технічної та тактичної підготовленості, від майбутніх змагань протягом року тощо. Протягом обох періодів планувалися всі види підготовки. Однак залежно від конкретних завдань команди чи конкретних, індивідуальних планів тому чи іншому виду підготовки приділялася певна увага і відповідно більше або менше часу. Було доповнено програму тренувальних занять для покращення тактичної підготовленості футболістів 15–16 років на базі ДЮСШ Краснопільської селищної ради. Визначено ефективність доповненої програми з тактичної підготовки футболістів 15–16 років комплексами зі спеціальними фізичними вправами.
 • Документ
  Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителівфізичної культури у процесі професійної підготовки
  (2023) Скачедуб Наталія Миколаївна; Skachedub Nataliia Mykolaivna
  У статті висвітлено сучасні підходи до інтерпретації поняття «здоров’язбережувальна компетентність» у сучасних дослідженнях українських науковців; розглянуто здоров’язбережувальну компетентність як ключову в сучасному освітньому процесі закладів вищої освіти. Обргунтовано педагогічні умови, реалізація яких сприятиме успішному формуванню здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури: орієнтованість на визнання формування здоров’язбережувальної компетентності як показника професійно-педагогічної компетентності вчителя фізичної культури; формування здоров’язбережувальної компетентності за допомогою педагогічної технології; встановлення міжпредметних зв’язків між навчальними дисциплінами в освітній програмі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. На підґрунті даних наукового доробку у галузі здоров’язбереження розроблено структуру здоров’язбережувальної компетентності, що має такі складові компоненти: когнітивний компонент, аксіологічний компонент, діяльнісний компонент, рефлексивний компонент. Зроблено висновок про те, що ефективність формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури визначається оптимальним співвідношенням теоретичної складової та практичної діяльності суб’єктів освітнього процесу, а також адекватним визначенням засобів її формування. Окреслено перспективи подальших досліджень: широке впровадження в освітній процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури педагогічної технології та моделі формування здоров’язбережувальної компетентності; вивчення диференціації етапів формування компетентності здоров’язбереження у майбутніх учителів фізичної культури.
 • Документ
  Міжнародний досвід підготовки фахівців фізичної культури та спорту до викладання в школах(аналіз навчальних планів)
  (2023) Скрипка Ірина Миколаївна; Skrypka Iryna Mykolaivna
  У даній роботі встановлено, що серед закордонних дослідників та практиків сфери фізичної культури та спорту існують дискусії та питання про те, що має становити правомірність, зміст і призначення предмета фізичного виховання. Визначено актуальність досліджень щодо того, як працює освіта вчителів, та ознайомлення вчителів з поняттям здоров’я та які докладаються зусилля для ознайомлення вчителів з тим, що у навчальних програмах з фізичної культури йдеться про здоров’я. Проаналізовано та визначено, що нова Норвежська навчальна програма наголошує на різноманітних рухових заходах, грі та практиці більшою мірою, ніж раніше. Предмет полегшує широкий вибір різних рухових дій. Існує зміщення предмета до менш орієнтованого на спорт, але спортивна перспектива все ще захищена тим фактом, що спортивні заняття включені як частина концепції рухової діяльності. Навчання предмету «Спорт і здоров’я» у Швеції спрямоване на формування в учнів різнобічних рухових навичок, інтересу до фізичної активності та відпочинку на природі. Учням мають бути створені умови для формування корисних звичок у способі життя з метою мати можливість впливати на своє здоров’я протягом усього життя. В LK20 вказується, що саме компетентнісні цілі є основою для оцінювання з предметів як під час, так і в кінці навчання. Це означає, що оцінювання має базуватися на тому, як компетентність у фізичному вихованні описана у навчальній програмі. Під час оцінювання студенти та фахівці спеціальності фізичної культури та спорту згідно з навчальною програмою (Lgr22)повинні використовувати оцінювання досягнень учнів за класами (критеріями) від A (вищий рівень) – це коли учень виконує рухову діяльність, яка включає складні рухи у різних фізичних контекстах і добре адаптує свої рухи до мети діяльності, до Е (низький рівень) – учень виконує рухову діяльність, яка включає складні рухи у різних фізичних контекстах, і певною мірою адаптує свої рухи до мети діяльності. Підтверджено, що фізичне виховання та спорт у країнах Скандинавії зберігає традиційну рухову активність у суспільстві, але також стимулює експериментування і творчий розвиток в альтернативних формах руху.
 • Документ
  Методика підготовки біатлоністів юного віку в підготовчому періоді
  (2023) Ворона Віта Вікторівна; Vorona Vita Viktorivna
  Високі спортивні результати в сучасному біатлоні визначаються високим рівнем організації процесу підготовки спортсменів, що передбачає органічну єдність та оптимальне співвідношення фізичної, технічної, тактичної, психологічної, вольової теоретичної підготовки. Проблема підготовки юних біатлоністів залишається актуальною, увага до неї лише зростає зі зростанням світових досягнень у сфері спорту. Мета – розробити методику підготовки біатлоністів 15–16 років у підготовчому періоді із силовою спрямованістю. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, метод експертних оцінок. Як експерти в дослідженні взяли участь 10 респондентів зі стажем тренерської роботи у спортивних закладах різ-ного типу 5–18 років. Результати. Розглянуто роботи провідних фахівців сфери фізичної культури і спорту щодо підготовки спортсменів-біатлоністів на різних етапах річного циклу. Доповнено інформаційну базу даних щодо структури та змісту підготовки біатлоністів 15–16 років, використання основних і спеціально-підготовчих вправ у процесі підготовки біатлоністів, яка має силову спрямованість. Розроблено й обґрунтовано методику підготовки біатлоністів у підготовчому періоді із силовою спрямованістю. З’ясовано, що під час використання запропонованої методики доцільно враховувати особливості підготовчого періоду. Висновки. Під час аналізу літератури розглянуто організацію та розподіл тренувальних занять у різні періоди підготовки юних біатлоністів, спрямованість навантажень у цих тренуваннях. На основі отриманих знань було складено методику підготовчого періоду біатлоністів, яка включала два мезоцикли та 5 мікроциклів. Розроблено орієнтовний зміст мікроциклів двох мезоциклів підготовчого періоду. Експертами було підтверджено доцільність використання цієї мето-дики в підготовчому процесі біатлоністів.
 • Документ
  Вестибулярна стійкість у процесі розвитку координаційних здібностей у дітей 5–6 років
  (2023) Балашов Дмитро Іванович; Balashov Dmytro Ivanovych
  Стаття присвячена дослідженню рівня вестибулярної стійкості дітей старшого дошкільного віку та вивченню вплив у вестибулярної стійкості дітей на рівень розвитку їхніх координаційних здібностей. Серед усіх фізичних здібностей найактуальнішим для цієї вікової групи є розвиток координаційних здібностей. По-перше, саме розвиток координації впливає на покращення моторики дитини та засвоєння нею багатьох рухових навичок. По-друге, на старший дошкільний вік припадає сенситивний період для розвитку координаційних здібностей. Мета дослідження – вивчити вплив вестибулярної стійкості на рівень розвитку координаційних здібностей дітей старшого дошкільного віку. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури за проблематикою дослідження, тестування, методи математичної статистики. За результатами тестування вестибулярної стійкості діти були умовно поділені на три групи: з нормальними показниками; із середніми показниками; з низькими або нульовими показниками. Після проведення тестування для оцінки рівня розвитку координаційних здібностей дітей було підраховано середню оцінку за виконання трьох тестових вправ на координацію. У ході проведеного дослідження було з’ясовано, що рівень вестибулярної стійкості більшості дітей віком 5–6 років пере-буває на рівні нижчому за середній і лише у невеликої кількості дітей він досягає фізіологічної норми для цього віку. Причиною цього може бути насамперед недостатність рухової активності, адже рух всебічно впливає на органи людини і цей вплив неодмінно важливий для дитячого організму, що росте та розвивається. Отже, необхідно звернути особливу увагу на те, чи досить приділяється уваги фізичному вихованню дітей, а також на зміст тих програм з фізичного виховання, за якими нині працюють дошкільні навчальні заклади.
 • Документ
  Сучасні підходи до застосування засобів аквафітнесу у фізичному вихованні студентської молоді
  (2023) Дубинська Оксана Яківна; Dubynska Oksana Yakivna
  Визначено мотиваційні фактори, що впливають на фізичну активність студентів та відношення до процесу фізичного виховання. Встановлено, що інтерес до занять фізичним вихованням можна підвищити, якщо як засоби використовувати ті види рухової активності, які користуються більшою популярністю серед такого контингенту студентів. Розроблено концепцію занять аквафітнесом, сутність якої полягає в органічному поєднанні сучасних напрямів і засобів оздоровчого плавання та теоретичних знань з його застосування. Структура занять у запропонованій методиці занять складалася з трьох загальноприйнятих частин: підготовчої, основної, заключної.
 • Документ
  Сутнісна характеристика здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури
  (2023) Іваній Ігор Володимирович; Ivanii Ihor Volodymyrovych
  У статті представлено базові поняття, які визначають сутнісну характеристику здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури. Обґрунтовано, що здоров’язбережувальна компетентність є складним інтегрованим ново-утворенням, що поєднує професійний і педагогічний аспекти, змістовно і функціонально пов’язана з фізичною культуроюі культурою здоров’я, а також зумовлює сформованість позиції фахівця фізичної культури. Показано, що модернізація фізкультурної освіти учнівської молоді здійснюється у напрямі її переорієнтації з пріоритетів фізкультурно-спортивних на фізкультурно-оздоровчі цілі й зміст, загальну рекреаційну функцію, культуроформуючу сутність фізкультурно-освітньої реальності та забезпечення формування здорового способу життя молоді. Це детермінує новий зміст професійної діяльності фахівців сфери фізичної культури на основі сформованої у них здоров’язбережувальної компетентності.
 • Документ
  Організація методики покращення фізичних якостей студентів-футзалістів
  (2023) Кулик Ніна Анатоліївна; Kulyk Nina Anatoliivna; Кравченко Ігор Миколайович; Kravchenko Ihor Mykolaiovych
  У статті розглядається організація тренувального процесу футзалістів, охарактеризовані завдання та методи трену-вального заняття. Мета роботи – дослідити та впровадити у тренувальний процес методику покращення фізичних якостей студентів-футзалістів, які займаються у групі підвищення спортивної майстерності «Футзал» закладу вищої освіти. Методологія статті складається із здійсненого викладу результатів теоретичного дослідження щодо вивчення тренувального процесу футзалістів. Проаналізовано та доведено, що наявний тісний взаємозв’язок між руховими якостями і здібностями, оскільки вони і є фундаментом у координації фізичної та технічної досконалості. Розкрито методику покращення фізичних якостей у тренувальному процесі, яка базувалася на робочій програмі навчальної дисципліни «Футзал та методика його викладання» для студентів групи підвищення спортивної майстерності ННІФК СумДПУ імені А. С. Макаренка, навчально-методичній документації тренерів ДЮСШ та науковців. За результатами дослідження проведений аналіз результатів загальної та спеціальної фізичної підготовленості футзалістів протягом досліджуваного періоду. Зроблені висновки, що під час навчально-тренувального процесу у закладах вищої освіти їхня фізична підготовка у групі підвищення спортивної майстерності з футзалу повинна мати більш виражену спеціалізовану спрямованість, ніж це було на попередніх етапах спортивної підготовки. Основна увага приділяється переважному розвитку сили та витривалості, але необхідне подальше покращення таких якостей, як швидкість, спритність та гнучкість.
 • Документ
  Військово-патріотичне виховання як складова частина політики обороноздатності країни
  (2023) Лазоренко Станіслав Сергійович; Lazorenko Stanislav Serhiiovych
  На сьогодні становлення національної державності формується на рівні розвитку освіченого та діджиталізованого громадянського суспільства, постійні інтеграційні процеси в нашій країні у європейські альянси включають у себе орієнтацію військово-патріотичного виховання в Україні. Адже сучасний етап розвитку нашої Батьківщини потребує пильної уваги від органів місцевого самоврядування та соціальних інституцій розвитку та впровадженню нових сучасних заходів, які спрямовані на формування патріотичних виховних цінностей молоді з подальшим оглядом на резервні потреби підготовки майбутніх кандидатів для прийняття на службу до Збройних сил України. Підвищення належного рівня військово-патріотичного виховання повинне бути головним вектором розвитку у молодого покоління власної національної свідомості на фундаментальних історико-націоналістичних почуттєвих цінностях до власної країни, поваги до неї та Конституції і законів України. У статті висвітлено роль військово-патріотичного виховання в нашій країні на рівні ретроспективного аналізу чинних державних нормативно-правових документів та літературних джерел вітчизняних авторів. Констатовано реалізаційні шляхи впровадження військово-патріотичного руху у соціум різних верств населення.
 • Документ
  Характеристика методики організації силових занять для чоловіків зрілого віку
  (2023) Леоненко Андрій Васильович; Leonenko Andrii Vasylovych; Оношко Юрій Сергійович; Onoshko Yurii Serhiiovych
  У статті визначено, що основним завданням сучасних методик організації занять з силових тренувань для чоловіків зрілого віку є насамперед зміцнення здоров’я, розвиток фізичних якостей, удосконалення техніки та освоєння допоміжних та спеціально-підготовчих вправ. Така закономірність може свідчити про велику популярність силових тренувань, що своєю чергоюспонукає науковців до поглибленого вивчення особливостей організації занять силовими тренуваннями серед чоловіків зрілого віку. Саме цим і підтверджується актуальність нашого наукового дослідження.
 • Документ
  Вплив швидкісно-силової підготовки на функціональну підготовленість дзюдоїстів
  (2023) Рибалко Петро Федорович; Rybalko Petro Fedorovych
  Спортивна техніка дзюдо являє собою складну багатоструктурну систему цілеспрямованих і взаємопов’язаних рухових дій. Вона нараховує близько 2000 прийомів. Спортивна боротьба на сучасному етапі її розвитку відрізняється високими вимогами до різних сторін підготовленості спортсменів. Особлива увага надається силовій та швидкісно-силовій підготовці. Здатність вибірково показувати значні м’язові зусилля дозволяє борцям успішно виконувати комбінації, вчасно застосовувати контр-прийоми, що значно підвищує надійність реалізації технічних дій. Мета такої роботи полягає в аналізі впливу швидкісно-силової підготовки на функціональну підготовленість борців-дзюдоїстів. Недостатність вивчення біологічного складника, неузгодженість думок фахівців з найважливіших практичних питань, що визначають ефективне рішення розвитку працездатності дзюдоїстів, дозволяє вважати таку проблему цілком актуальною. Проблематика, пов’язана з багаторічною підготовкою, не досить розроблена в більшості видів спорту. Відносна молодість українського дзюдо збільшує наявні труднощі. Основними питаннями, що підлягають дослідженню, тут є структура багаторічного тренування і спрямованість занять на її окремих етапах. Для правильного їх вирішення важливу роль відіграють знання про вікову динаміку спортивних досягнень і фактори, що їх визначають. У цій роботі пропонується розглядати спортивну працездатність як можливість організму збільшувати і підвищувати інші адаптаційні механізми, що беруть участь у прояві функціональної потужності демонстрації технічних дій. Такий підхід дозволяє використовувати фізіологічні особливості організму спортсменів, поступово включати додаткові можливості підвищення потужності виконання роботи.
 • Документ
  Перспективи використання дієтичних добавок у спортивній практиці
  (2023) Чхайло Микола Борисович; Chkhailo Mykola Borysovych
  БАДи займають проміжне положення між лікарськими засобами і продуктами харчування і найчастіше вживаються з метою надання раціону харчування людини лікувальних або лікувально-профілактичних властивостей. БАДи не є лікарськими засобами, хоча можуть містити у своєму складі такі ж біологічно активні речовини, що входять до складу деяких лікарських засобів (наприклад, вітаміни або мікроелементи). Біологічно активні добавки до їжі не можна порівнювати з лікарськими препаратами. Вони розраховані для використання в принципово інших цілях – для профілактики і підтримки функціональної активності та підвищення працездатності спортсменів. Автори дійшли висновку, що застосування дієтичних добавок, тобто БАДів, у спорті можливе як універсальний засіб, що знижує рівень негативного впливу інтенсивних фізичних та психоемоційних навантажень на функціональний стан та здоров’я спортсменів.