Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 24
 • Документ
  Basics Of Educational Research in Foreign Language Teaching: Educational-Methodological Handbook for Master Degree Students
  (ФОП Цьома, 2023) Podosynnikova Hanna Ihorivna; Подосиннікова Ганна Ігорівна; Lubenska Anna; Лубенська Анна
  The handbook is designed to help students master the basics of educational research on the methodology of teaching foreign languages and cultures in institutions of general secondary education. The educational-methodological handbook defines the purpose, tasks, content, and structure of the course “Methodology and organization of modern research on the methodology of teaching foreign languages and cultures”; the main content of the lectures, tasks for practical (seminar) classes, self-control and final tests, tasks for independent work are presented in English; literature for the course, links to useful Internet resources, a glossary of terms, examples of writing scientific papers are offered. The manual can be used in the teaching of the module “Modern research on the methodology of teaching foreign languages and cultures in secondary education institutions” as part of the discipline “Methods of educational research”, the course “Modern research on the methodology of teaching foreign languages and cultures in secondary education institutions”, etc. of the second (master’s) level in the specialty 014 Secondary education (Language and literature (English)) specialization: 014.021 Secondary education (English language and literature) field of knowledge 01 Education / Pedagogy.
 • Документ
  Reading and Analyzing Short Stories: focus on SEL
  (ФОП Цьома С. П., 2024) Коробова Юлія Володимирівна; Подосиннікова Ганна Ігорівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna; Podosynnikova Hanna Ihorivna
  The handbook is essentially designed to teach analytical and critical reading of modern authentic short stories to pre-service English teachers of Bachelor programs. The book offers a scaffolding approach toward developing students’ analytical and critical reading skills with focus on SEL. With an overview of SEL issues, basic theoretical frameworks of literary text interpretation, well-structured reading practice and communicative response (independent work) sections, this handbook focuses on teacher and learner priorities, upbringing, language and communication, reflective reading practices and provides valuable insights into modern American society contexts. Various tasks and activities aim to familiarize students with critical reading and SEL strategies that can be used in their academic and professional life. The handbook is designed to be used in the classroom; however, pre-service English teachers might use it on their own successfully.
 • Документ
  Journey Through English: Explore and Grow
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Молгамова Лілія Олексіївна; Козлова Вікторія Вікторівна; Molhamova Liliia Oleksiivna; Kozlova Viktoriia Viktorivna
  The study guide covers such conversational topics as "English as the Language of International Communication", "Education and Upbringing", "People and Personalities, their Characters, Emotions and Feelings". The main goal is the interconnected development of oral and written communication skills based on mastering lexical and grammatical material. The study guide is aimed at students of the 3rd year of the foreign language departments of pedagogical higher education institutions.
 • Документ
  English Nonstop. Keep Going
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Козлова Вікторія Вікторівна; Kozlova Viktoriia Viktorivna; Молгамова Лілія Олексіївна; Molhamova Liliia Oleksiivna
  Необхідність пошуку нових інтенсивних шляхів і засобів мовної освіти у вищих навчальних закладах, що переходить на новий зміст і терміни навчання, потребує застосування комплексного підходу при реалізації завдань фахових дисциплін. Навчальний посібник являє собою видання, метою якого є формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності до рівня усвідомленого та професійного використання англійської мови на міжособистісному та освітньому рівнях, вдосконалення основних мовних навичок (читання, письмо, усне мовлення, слухання, основи граматики та спілкування) на основі особистісного комунікативно-діяльнісного підходу до навчання англійської мови, поглиблення студентами лінгвокраїнознавчих знань. Зміст матеріалів посібника відповідає вимогам навчальної програми вивчення дисципліни «Практика професійно-орієнтованого англійського мовлення», що входить до переліку обов’язкових компонентів освітньо-професійних програм Середня освіта (Англійська та німецька мови), Середня освіта (Англійська та французька мови) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка» та узгоджується з рекомендаціями Ради Європи з іноземних мов. А їх відбір здійснено згідно з методичними принципами систематичності і послідовності, ускладнення, формування позитивної мотивації навчання, професійної орієнтації, свідомості і міцності засвоєння. Навчальний посібник, організований за тематичним принципом, має методично обґрунтовану структуру і складається з трьох циклів, що відповідають визначеним програмою темам: «Відпочинок», «Кіно», «Мистецтво». У межах циклів простежується чіткість і послідовність структурування змісту навчального матеріалу, цілісність його викладу, що сприятиме чіткій організації як аудиторної, так і самостійної роботи. Кожний розділ навчального посібника структурований за єдиною схемою, що дозволяє легко орієнтуватися в змісті посібника. Вправи посібника спрямовані на розвиток комунікативних навичок усного мовлення, розширення фактичних знань про життя в англомовних країнах. Достатньо уваги приділяється також навчанню писемного мовлення студентів: запропоновано рекомендації щодо структурної та змістовної організації письмових робіт, зокрема і в онлайн форматі (ONLINE WRITING: texting, instant messaging, emailing, blogging). У межах кожного розділу пропонується виконання професійно-орієнтованих завдань SPOTLIGHT ON PROFESSION з використанням цифрових застосунків (Wordart, Padlet, Quizlet, LearningApps та ін.), що сприяє формування професійно-педагогічної компетентності здобувачів. Завдання для самоперевірки дозволять здобувачам підготуватися до тематичних та поточних контрольних робіт, а викладачу нададуть можливість організувати ефективний та якісний контроль результатів навчання. До посібника додається аудіо та відео подкасти, задля розвитку умінь аудіювання та комунікації. Вдумливо дібраний і системно організований, навчальний посібник сприятиме підвищенню якості практичних занять та ефективному засвоєнню матеріалу.
 • Документ
  Analytical Reading in English
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Молгамова Лілія Олексіївна; Molhamova Liliia Oleksiivna
  “Analytical Reading in English” is a course designed to improve students' ability to critically analyze literature. The course covers a variety of topics including theme and tone, plot elements, character analysis, narrative point of view, setting, and imagery. The goal of the course is to help students develop the skills necessary to understand and interpret literature on a deeper level. Students will learn how to identify and analyze the various elements that make up a literary work, including themes, tone, plot, characters, setting, and imagery. By the end of the course, students will have a better understanding of how these elements work together to create meaning in a literary work. Throughout the course, students will complete a variety of tasks to help them develop their analytical skills. These tasks will include close readings of literary texts, group discussions, and written assignments such as literary analysis essays.
 • Документ
  Практика усного та писемного англійського мовлення
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  Методичні рекомендації «Практика усного та писемного англійського мовлення» містять матеріали до виконання самостійної роботи студентів 4 року навчання з відповідної дисципліни на факультеті іноземної та слов’янської філології. Зміст методичних рекомендацій підпорядкований тематичному принципу згідно робочої програми дисципліни. Матеріал самостійної роботи студентів охоплює наступні теми: “Politics”, “Judiciary” та “Mass Media and Media Literacy”, в межах опанування кожної з яких студентам запропоновані вправи та завдання, що сприяють формуванню у студентів іншомовної комунікативної компетентності у читанні, аудіюванні, говорінні, письмі, а також лексико-граматичної компетентності.
 • Документ
  Методи освітніх досліджень
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  Робоча програма навчально дисципліни МЕТОДИ ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ містить інформацію щодо мети та завдань даної навчальної дисципліни, результатів навчання, критеріїв оцінювання на семінарських заняттях та практичної самостійної роботи, засобів діагностики результатів навчання, програму навчальної дисципліни, її інформаційний зміст, опис структури та обсягу начальної дисципліни, список рекомендованих джерел інформації
 • Документ
  English Grammar Practice
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017) Голубкова Наталія Леонідівна; Holubkova Nataliia Leonidivna; Коваленко Андрій Миколайович; Kovalenko Andrii Mykolaiovych; Спаська Людмила Анатоліївна; Spaska Liudmyla Anatoliivna
  The textbook covers such material of English grammar as non-finite forms of the verb (infinitive, gerund, participle), modal verbs and conditionals. It provides exercises to represent different ways of applying grammatical elements to perceive and reproduce communicative situations. Exercises have a communicative focus that allows students to enlarge their vocabulary.
 • Документ
  Робочий зошит з ПУПМ (теми «CINEMA», «ART»)
  (2021) Молгамова Лілія Олексіївна; Molhamova Liliia Oleksiivna
  Робочий зошит укладено до навчального посібника для студентів III курсів факультетів іноземних мов педагогічних інститутів та університетів Л.О. Уткіної, Т.В. Євтушенко, О.Ю. Особливець „Linking English to Life” („Щодня з англійською”). Різноманітні завдання, призначені для більш детального самостійного опрацювання студентами заочної форми навчання навчального матеріалу, розроблено відповідно до вимог навчальної програми викладання англійської мови у вищих педагогічних навчальних закладах. Видання складається з тематично об’єднаних текстів пізнавального характеру за темами «Art», «Cinema», які насичені активною лексикою. Завдання в межах кожної окремої теми орієнтовані на роботу з опорними схемами та таблицями, містять мовленнєві кліше та розмовні формули, різноманітні типи умовно-комунікативних та власне комунікативних вправ, що дає змогу висловити свою думку стосовно кожної окремої теми та сприяє активізації процесу навчання іноземній мові. Для аудиторної та самостійної роботи студентів заочної форми навчання ІІІ курсу факультетів іноземних мов педагогічних інститутів та університетів з практики усного та писемного англійського мовлення.
 • Документ
  Improve Your Writing Skills: Strategies and Guidelines
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  Навчальний посібник спрямований на вдосконалення студентами навичок писемного англійського мовлення і охоплює такі типи академічного письма (від найпростішого до найскладнішого): описове (резюме, тексти-розповіді та тексти-перекази), аналітичне (ділові та новинні доповіді), аргументоване (статті у редакцію та рецензії), критичне (дискурсивне та академічне есе). Матеріали посібника, на яких грунтуються вправи на тренування навичок письма, є автентичними та суспільно-актуальними за тематикою. Практичні завдання, що входять до посібника, можуть виконуватися і під час аудиторного навчання, і в самостійній роботі студентів. Посібник призначено для студентів старших курсів бакалаврату факультетів іноземних мов ВНЗ.
 • Документ
  Лінгвістичний довідник наукового дослідження: практикум (англійською мовою)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Багацька Олена Вікторівна; Bahatska Olena Viktorivna; Козлова Вікторія Вікторівна; Kozlova Viktoriia Viktorivna; Коваленко Андрій Миколайович; Kovalenko Andrii Mykolaiovych
  Посібник являє собою ресурсний лінгвістичний довідник для написання наукової роботи та презентації результатів наукового дослідження англійською мовою. Метою посібника є сприяння розвитку текстової, термінологічної, лексикографічної культури дослідника у галузі створення писемних наукових текстів, формування навичок застосування типових лексико-синтактичних моделей (фраз-кліше), поширених в академічному письмовому мовленні, а також формування системи практичних умінь з презентації результатів науково-дослідних робіт. Для студентів, магістрантів та аспірантів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Конкретно-наукові методи лінгвістичних досліджень
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  У методичних рекомендаціях «Конкретно-наукові методи лінгвістичних досліджень» висвітлено понятійний апарат і теоретичні положення основних лінгвістичних методів наукового дослідження. Метою методичних рекомендацій є детальне ознайомлення студентів із сучасними методами лінгвістичного аналізу, формування в них цілісного уявлення про різноманіття підходів до і алгоритмів проведення лінгвістичного дослідження та відповідного їм інструментарію. Запропонований матеріал охоплює коло питань, пов’язаних з методами структурної лінгвістики, семантичного аналізу, комунікативно-функціонального та когнітивного підходів до вивчення мови; перевагами та обмеженнями кожного з описаних методів, розуміння яких перевіряється через низку контролюючих питань наприкінці кожного розділу. Призначено для викладачів та студентів-магістрантів факультетів іноземних мов, а також усіх, хто самостійно цікавиться основними напрямками методології лінгвістичних досліджень у вітчизняній та зарубіжній науці.
 • Документ
  Теоретичні основи граматики сучасної англійської мови
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2003) Коваленко Андрій Миколайович; Kovalenko Andrii Mykolaiovych; Павлов Володимир Васильович; Pavlov Volodymyr Vasylovych
  The manual outlines the basic assumptions of modern grammatical theory, discusses the basic concepts of morphology, syntax, pragmatics, the theory of speech acts, as well as discourse analysis.
 • Документ
  Застосування драматико-педагогічних технологій у навчанні майбутніх учителів німецькомовного граматичного матеріалу
  (Видавець ПП Лисенко М. М., 2018) Шевцова Наталія Олександрівна; Shevtsova Nataliia Oleksandrivna
  Тези висвітлюють питання застосування драматико-педагогічних технологій у навчанні майбутніх учителів німецькомовного граматичного матеріалу.
 • Документ
  Каші маслом не зіпсуєш. Коротка граматика для майбутніх вчителів німецької мови
  (Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Шевцова Наталія Олександрівна; Shevtsova Nataliia Oleksandrivna
  У навчально-методичних рекомендаціях представлені основні відомості з граматики німецької мови та запитання для повторення і закріплення теоретичного матеріалу. Головними цілями навчально-методичних рекомендацій є узагальнення та систематизація здобутих знань, формування у студентів наукового погляду на мову, що вивчається, накопичення термінологічного базису як необхідної складової німецькомовної професійно-орієнтовної мовленнєвої компетентності майбутніх вчителів, а також забезпечення наступності вивчення морфології та синтаксису німецької мови. Призначено для викладачів німецької та студентів III, IV, V та VI курсів педагогічних університетів, які вивчають німецьку мову як першу або другу іноземну.
 • Документ
  Граматика стисло. Робочий зошит
  (Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018) Шевцова Наталія Олександрівна; Shevtsova Nataliia Oleksandrivna
  У навчально-методичних рекомендаціях представлено матеріал для діагностики рівня сформованості німецькомовної граматичної компетентності майбутніх вчителів, а також завдання для повторення і закріплення вивченого теоретичного матеріалу. Головними цілями навчально-методичних рекомендацій є узагальнення та систематизація здобутих знань з граматики німецької мови. Призначено для викладачів німецької та студентів III, IV, V та VI курсів педагогічних університетів, які вивчають німецьку мову як першу або другу іноземну.
 • Документ
  Основи лінгвометодології
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  Методичні рекомендації містять матеріал поетапного опанування основних положень методології і організації лінгвістичних досліджень. Розкриваються основні теми лінгвометодології, розуміння яких перевіряється через низку контролюючих питань наприкінці кожного розділу. Запропонований теоретичний матеріал охоплює коло питань, пов’язаних з теоретичними даними та положеннями про види і напрями наукових досліджень, підходи до класифікації наукових методів, глобальні філософські методології у мовознавстві, еволюцію наукових парадигм лінгвістичного знання, основні принципи сучасної мовознавчої парадигми, методологію лінгвістичного дослідження, джерела наукової інформації та вимоги до її науковості. Унаочнено загальну схему наукового лінгвістичного дослідження.
 • Документ
  Вислови свою думку
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011) Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  The methodological guidelines contain multipurpose tasks aimed at perfecting the skills of general comprehension of various discourse type texts, developing oral communication skills and enhancing the ability to substantiate an opinion in a debate. The language and speech material offered comprises the selection of topics related to urgent concerns of the day, namely language expansion and globalization, career development and work-related environment, the freedom of speech and mass media, education sector arrangement, the modern consumer society, travel industry, modern art.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів зі спецкурсу «Соціальні аспекти мови і мовлення»
  (2016) Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  The Methodological Guidelines for Student Self-Study of the Lecture Course “Social Aspects of Language and Speech” contain the theoretical bank for progressive self-study tasks’ completion, which presupposes mastering the basics of sociolinguistic science and their reinforcement through an array of checking exercises. The theoretical bank in question embraces the issues of the status and object of Sociolinguistics as a science, its core concepts, theories and hypotheses, linguistic variation, its types and social loading, social and regional dialects of English, co-existence of speech communities and their mutual interference, types of individual bilingualism, social nature of language and speech norms, gender aspects of communication etc.
 • Документ
  Інтерпретація художнього тексту в теорії та практиці (англійською мовою)
  (2017) Багацька Олена Вікторівна; Коваленко Андрій Миколайович; Bahatska Olena Viktorivna; Kovalenko Andrii Mykolaiovych
  The work is focused on the systematization of the basic theoretical material on literary text interpretation as well as on the formation of the students-philologists’ skills to effectively analyze English literary texts. The material for the practical assignments of varying degrees of complexity comprises mainly short stories of contemporary British and American authors what adds not only to the students’ interpretative skills formation but acquaints them with the representatives of the novel British and American literature.