English Grammar Practice

Анотація
The textbook covers such material of English grammar as non-finite forms of the verb (infinitive, gerund, participle), modal verbs and conditionals. It provides exercises to represent different ways of applying grammatical elements to perceive and reproduce communicative situations. Exercises have a communicative focus that allows students to enlarge their vocabulary.
Навчальний посібник охоплює розділи англійської граматики (неособові форми дієслова: інфінітив, герундій, дієприкметник; модальні дієслова та умовний спосіб дієслів), засвоєння яких передбачено програмою навчання на рівні факультетів іноземної філології. Навчальний посібник містить вправи, які представляють різні способи застосування граматичних елементів для сприйняття та відтворення мовних ситуацій і відображають сучасний стан граматики англійської мови. Вправи мають комунікативну та умовно- комунікативну направленість, що дозволяє студентам розширити словниковий запас і одночасно відпрацювати навички граматично правильно оформленого висловлювання. Навчальний посібник призначений для розвитку граматичних навичок студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
English grammar, infinitive, gerund, participle, modal verbs, conditionals, граматика англійської мови, інфінітив, герундій, причастя, модальні дієслова, умовні способи
Бібліографічний опис
English Grammar Practice = Практикум з граматики англійської мови [Текст]. Частина ІІ : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою) / Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко, Л. А. Спаська. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 158 с.