English Nonstop. Keep Going

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Необхідність пошуку нових інтенсивних шляхів і засобів мовної освіти у вищих навчальних закладах, що переходить на новий зміст і терміни навчання, потребує застосування комплексного підходу при реалізації завдань фахових дисциплін. Навчальний посібник являє собою видання, метою якого є формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності до рівня усвідомленого та професійного використання англійської мови на міжособистісному та освітньому рівнях, вдосконалення основних мовних навичок (читання, письмо, усне мовлення, слухання, основи граматики та спілкування) на основі особистісного комунікативно-діяльнісного підходу до навчання англійської мови, поглиблення студентами лінгвокраїнознавчих знань. Зміст матеріалів посібника відповідає вимогам навчальної програми вивчення дисципліни «Практика професійно-орієнтованого англійського мовлення», що входить до переліку обов’язкових компонентів освітньо-професійних програм Середня освіта (Англійська та німецька мови), Середня освіта (Англійська та французька мови) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка» та узгоджується з рекомендаціями Ради Європи з іноземних мов. А їх відбір здійснено згідно з методичними принципами систематичності і послідовності, ускладнення, формування позитивної мотивації навчання, професійної орієнтації, свідомості і міцності засвоєння. Навчальний посібник, організований за тематичним принципом, має методично обґрунтовану структуру і складається з трьох циклів, що відповідають визначеним програмою темам: «Відпочинок», «Кіно», «Мистецтво». У межах циклів простежується чіткість і послідовність структурування змісту навчального матеріалу, цілісність його викладу, що сприятиме чіткій організації як аудиторної, так і самостійної роботи. Кожний розділ навчального посібника структурований за єдиною схемою, що дозволяє легко орієнтуватися в змісті посібника. Вправи посібника спрямовані на розвиток комунікативних навичок усного мовлення, розширення фактичних знань про життя в англомовних країнах. Достатньо уваги приділяється також навчанню писемного мовлення студентів: запропоновано рекомендації щодо структурної та змістовної організації письмових робіт, зокрема і в онлайн форматі (ONLINE WRITING: texting, instant messaging, emailing, blogging). У межах кожного розділу пропонується виконання професійно-орієнтованих завдань SPOTLIGHT ON PROFESSION з використанням цифрових застосунків (Wordart, Padlet, Quizlet, LearningApps та ін.), що сприяє формування професійно-педагогічної компетентності здобувачів. Завдання для самоперевірки дозволять здобувачам підготуватися до тематичних та поточних контрольних робіт, а викладачу нададуть можливість організувати ефективний та якісний контроль результатів навчання. До посібника додається аудіо та відео подкасти, задля розвитку умінь аудіювання та комунікації. Вдумливо дібраний і системно організований, навчальний посібник сприятиме підвищенню якості практичних занять та ефективному засвоєнню матеріалу.
The study guide covers such conversational topics as "Leisure", "Cinema", "Art". The main goal is the interconnected development of oral and written communication skills based on mastering lexical and grammatical material. The study guide is aimed at students of the 3rd year of the foreign language departments of pedagogical higher education establishments.
Опис
Ключові слова
відпочинок, кіно, мистецтво, leisure, cinema, art
Бібліографічний опис
Козлова В. В. English Nonstop. Keep Going [Text] = Продовжуємо вивчати англійську : навчальний посібник з практики професійно-орієнтованого англійського мовлення для студентів третіх курсів факультетів іноземних мов педагогічних ЗВО / В. В. Козлова, Л. О. Молгамова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – 260 с.