Статті

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 32
 • Документ
  Інституційні аспекти управління податковим потенціалом промисловості
  (2021) Омельяненко Віталій Анатолійович; Omelianenko Vitalii Anatoliiovych
  Пріоритетним напрямком податкової політики є формування пода- ткового потенціалу, що включає створення умов для активізації підприємницької діяльності, формуванню активних суб'єктів розвитку, розширенню джерел податкових надходжень, стиму- люванню інноваційно-інвестиційної активності. Водночас в Україні відсутність системних на- прямків податкового стимулювання інноваційної діяльності в законодавстві й практиці застосу- вання податкових інструментів суттєво стримує розвиток інноваційного потенціалу економіки та знижує рівень її конкурентоспроможності. Основою удосконалення податкової політики в контексті інноваційного розвитку є інституційна складова. Мета дослідження полягає у визначенні перспективних інституційних аспектів формування податкового потенціалу у промисло- вості. Методологічною основою дослідження стали аналітичні огляди, нормативно-правові акти, сучасні науково-прикладні дослідження в інноваційній сфері. В проведених дослідженнях вико- ристані методи діалектики, способи і принципи наукового пізнання, інструменти економічного аналізу для обґрунтування пропозицій щодо формування інституційних засад формування пода- ткового потенціалу. Основною гіпотезою дослідження стало припущення, що податкова полі- тика, яка спрямована на розвиток інноваційної діяльності, багато в чому визначає економічну зацікавленість підприємств промисловості у впровадженні нових технологій, оскільки фінансові ресурси, які вивільняються із податкового потенціалу підприємства, можуть бути спрямовані на його інноваційно-інвестиційну активність. Виклад основного матеріалу. Стратегічним завдан- ням управління податковим потенціалом визначено збільшення та зміцнення податкової бази за допомогою стимулювання інвестиційно-інноваційної активності; підтримки підприємств з метою розвитку виробництва та збільшення обсягів випуску продукції. Податковий потенціал роз- глянуто в контексті інституційно-інноваційних проєктів та смарт-спеціалізації. Здійснено оцін- ку перспективності використання різних податкових інструментів згідно з поточним станом та необхідністю здійснення переходу до адаптивного управління податковими потенціалом про- мисловості. Оригінальність та практична значимість підтверджується запропонованими нау- ково-методичними підходами до управління податковим потенціалом в контексті інноваційного розвитку. Висновки та перспективи подальших досліджень. Заходи щодо росту податкового потенціалу мають включати розширення податкової бази за рахунок не тільки наявних резервів, але й створення нової бази за рахунок розвитку інноваційного потенціалу. Реалізація відповід- ної інституційної стратегії має бути спрямована не на просту максимізацію податкових надхо- джень, а на розвиток інвестиційно-інноваційного потенціалу з встановленням пільгових умов для розвитку пріоритетних проєктів. Подальші дослідження будуть спрямовані на аналіз особ- ливостей використання податкового інструментарію в рамках конкретних інституційно- інноваційних проєктів розвитку економіки.
 • Документ
  Розвиток податкового потенціалу промислових підприємств у нових умовах господарювання
  (2021) Кудріна Ольга Юріївна; Kudrina Olha Yuriivna; Божкова Вікторія Вікторівна; Bozhkova Viktoriia Viktorivna
  В сучасних умовах господарювання, коли в Україні відбуваються трансформаційні зміни, що пов’язані з викликами як глобального характеру (цифровізація, інформатизація, перехід до нового технологічного укладу тощо), так і з внутрішніми реформаційними чинника- ми (реформа публічного управління і адміністрування, економічна реформа та інші), особливо нагальними постають питання ресурсного забезпечення (фінансового, інформаційного, інтерфейсного, комунікаційного і т.п.) цих еволюційних перетворень. Мета дослідження – визначити чинники, що впливають на формування та розвиток податкового потенціалу вітчизняних промислових підприємств. Предметом дослідження є податковий потенціал промислових підприємств. Методи, використані в дослідженні: компаративно-декомпозиційний аналіз, систематизація і логічне узагальнен- ня. Гіпотеза дослідження: припущено, що урахування впливу чинників, які з’являються у нових умовах господарювання, на податковий потенціал промислових підприємств сприятиме більш точ- ній оцінці податкової бази платників податків і підвищенню ефективності бюджетування як на державному, так і на місцевому рівнях. Виклад основного матеріалу. За результатами аналізу дефініцій «податковий потенціал» і «бюджетний потенціал» виокремлено важливу особливість податкового потенціалу, що пов’язана з можливістю урахування не тільки бази оподаткування, а й резервів, які можуть бути використані у ситуації дефіциту бюджету, а також для вирівнювання диспропорцій у розвитку різних територій/регіонів. Оригінальність та практична значимість дослідження. Запропоновано розширити групи чинників, які впливають на формування і розвиток податкового потенціалу платників податків (аналізувати глобалізаційні, інформаційні, інтерфейсні фактори), що сприятиме більш точній оцінці податкової бази. Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати дослідження можуть бути покладені в основу оптимізаційної моделі планування бюджетів різних рівнів, що забезпечить підвищення ефективності процесів бюджетування.
 • Документ
  Аналіз світового досвіду управління податковим потенціалом в контексті стимулювання інноваційних процесів у промисловості
  (2018) Кудріна Ольга Юріївна; Kudrina Olha Yuriivna; Омельяненко Віталій Анатолійович; Omelianenko Vitalii Anatoliiovych
  У статті досліджено основні проблеми оптимізації податкового потенціалу промислових підприємств в контексті стимулювання їх інноваційної активності. Проаналізовано світову практику використання основних видів податкових пільг, що впливають на податковий потенціал та стимулюють інноваційну діяльність. Розглянуто досвід іноземних країн, які виробили найбільш ефективні моделі співвідношення податкового потенціалу та стимулювання інноваційних процесів. Здійснено порівняльну характеристику схем податкових пільг в області К.&В. Здійснено оцінку перспективності використання різних податкових інструментів з точки зору необхідності переходу до стимулювання інноваційних процесів у промисловості.
 • Документ
  Систематизація методів оцінки податкового потенціалу промислових підприємств
  (2018) Божкова Вікторія Вікторівна; Bozhkova Viktoriia Viktorivna; Есманов О. М.; Esmanov O. M.
  У статті на основі аналізу існуючих методів оцінки податкового потенціалу і виокремлюваних науковцями їх класифікаційних ознак представлено розширену класифікацію методів оцінки податкового потенціалу промислових підприємств. Систематизація й узагальнення методів оцінки податкового потенціалу промислових підприємств дозволить виокремити ті методи, які у найбільшій мірі відповідатимуть сформульованим завданням оцінювання (виявленню потенційних можливостей формування місцевих бюджетів; обґрунтуванню перспектив розвитку регіонів та територій; підвищенню ефективності місцевого управління; обґрунтуванню стратегічних векторів соціально-економічного розвитку; окресленню напрямків вдосконалення законодавчої бази тощо).
 • Документ
  Еволюція елементів теорії щодо розуміння та трактування понять “податкове обслуговування” та “податкове адміністрування”
  (2017) Кудріна Ольга Юріївна; Kudrina Olha Yuriivna; Саєнко О. О.; Saienko O. O.
  У статті досліджено еволюцію елементів теорії щодо розуміння та трактування понять “податкове обслуговування” та “податкове адміністрування”, як вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зазначено, що в науці існують певні вимоги до визначення термінів (об’єктивність, чіткість визначення, завершеність пояснення).
 • Документ
  Цифровий компонент інноваційної основи національної безпеки
  (Видавничий дім "Інтернаука", 2020-03) Омельяненко Віталій Анатолійович; Omelianenko Vitalii Anatoliiovych; Линник Сергій Олександрович; Lynnyk Serhii Oleksandrovych
  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розробки системних стратегій цифровізації для реалізації завдань інноваційного розвитку на різних рівнях, що є фактором національної безпеки. Метою дослідження є аналіз інформаційно-комунікаційного аспекту інноваційних процесів в рамках безпекових стратегій. Інформаційно-аналітичне забезпечення розглянуто в контексті ресурсного забезпечення розвитку та визначено як сукупність внутрішніх та зовнішніх ресурсів, необхідних для стійкого функціонування інноваційної системи та її підсистем. В дослідженні визначено, що в результаті інформаційного розриву поглибленню дисбалансу міжнародного ринку технологій сприяє наявність конкурентних переваг у країн, що мають у своєму розпорядженні ресурси для підтримки процесів інформатизації та розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Таким чином, запобігання небезпек і загроз національній безпеці неможливо без певних інформаційно-керуючих впливів. Визначено особливості інформаційних взаємодій в інноваційних системах. На основі аналізу світового досвіду визначено, що інформаційно-аналітичне забезпечення визначає раціональне використання всього комплексу національних ресурсів, що є фактором визначення місця країни в світовому економічному обороті. Обґрунтовано, що інформаційна інфраструктура інноваційних процесів переходить на якісно новий рівень, а саме створюється інтегрована інформаційна система про науковотехнологічний потенціал країни. Визначено основні аспекти забезпечення безпеки інформаційних ресурсів інноваційного розвитку. В якості основи обліково-аналітичного забезпечення інноваційної політики запропоновано розглядати структуровані інформаційні ресурси та інформаційнокомунікаційні технології, які забезпечують ефективне використання учасниками інноваційних процесів інформації для ефективної організації співпраці. На основі досвіду Естонії проаналізовано перспективні безпекові аспекти стратегії цифровізації та перспективні напрями формування цифрового компоненту інноваційної системи.
 • Документ
  Theoretical Aspects of Conflict Issues in Public Administration
  (2015) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna; Машина Юлія; Mashyna Yuliia
  The theoretical foundations of conflicts and their resolution or leveling in public administration at different stages of social development have got a number of original features that are determined by the socio-political, economic and cultural processes, the nature of human activities and relationships. This basis of diagnosis is an important part of the incident and builds a mechanism for preventing and resolving the conflict situation in high places.
 • Документ
  Классификация методических подходов к оценке природно-ресурсного потенциала региона
  (СумДУ, 2008) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  В статье исследованы методологические и теоретические подходы к экономической оценке природных ресурсов и природно-ресурсного потенциала, классификация самого понятия «природные ресурсы» и «природно-ресурсный потенциал». Эти исследования необходимы для повышения эффективности использования природно-ресурсного потенциала и сохранения самих природных ресурсов для будущих поколений.
 • Документ
  Об природно-ресурсном потенциале рекреационных зон
  (2008) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  Под природно-рекреационным потенциалом следует понимать открытую систему взаимосвязей в рекрационной сфере деятельности в рамках экологической устойчивости геосистемы, учитывая экономическое и социальное состояние региона, удовлетворяя культурно-оздоровительные потребности людей путём оптимального использования природных ресурсов на определённой территории. Такая практика позволяет осуществить комплексную оценку природно-рекреационного потенциала и таким образом решить проблемы его использования.
 • Документ
  Формирование механизма дотирования сельскохозяйственных производителей в зависимости от величины природно-ресурсного потенциала региона
  (2010) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  Реализация концепции экологически устойчивого развития требует оптимизации процесса формирования, использования и возобновления природно-ресурсного потенциала. На восстановление природно-ресурсного потенциала необходимы затраты. Отсутствие достаточных инвестиций в ближайшие годы приведут к необратимым деградационным процессам имеющихся природных ресурсов. При реализации предлагаемого подхода удается достичь оптимального распределения бюджетных ресурсов в зависимости от стоимостной оценки земель сельскохозяйственного назначения. В пользу этого свидетельствуют расчетные значения экономии бюджетных средств.
 • Документ
  Анализ составляющих дифференциальной ренты, как резерва возобновления природно-ресурсного потенциала региона
  (2009) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  В статье проведен анализ теоретико-методических подходов к оценке природно-ресурсного потенциала территории на основе дифференциальной ренты, в частности ее сельскохозяйственной составляющей. Также были исследованы компоненты дифференциальной ренты и методики их изучения. Данные исследования позволяют судить о влиянии коэффициента рентабельности, затрат, цены реализации, урожайности культивируемых культур на дифференциальную ренту как резерва возобновления природно-ресурсного потенциала региона.
 • Документ
  Перспективи використання національних традицій та етнічної кухні у готельно-ресторанній сфері
  (Львівський інститут економіки і туризму, 2016) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna; Локоть Владислав Олексійович; Lokot Vladyslav Oleksiiovych
  У статті проаналізовано використання національних традицій, впровадження високих стандартів та перспективи використання етнічної кухні у готельно-ресторанній сфері.
 • Документ
  Разработка методов оценки природно-ресурсного потенциала и его составляющих
  (СумДУ, 2008) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  В статье были рассмотрены основные методические подходы к определению оценок составных природно-ресурсного потенциала. Сопоставимость данных оценок находится в проблематике, так как задачи, которые решаются при определении оценок составляющих природно-ресурсного потенциала различного направления. Возникает целесообразность построения единой модели природно-ресурсного потенциала, которая позволит решить ряд проблем. Теоретические и методические основы моделирования процессов эффективного использования и возобновления природно-ресурсного потенциала позволят разработать математическую многоуровневую модель этого процесса. При применении математической модели оптимального использования природно-ресурсного потенциала можно решить целый ряд задач.
 • Документ
  Актуальні аспекти розвитку екологічного туризму
  (Львівський інститут економіки і туризму, 2014) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna; Ємельяненко К. І.; Yemelianenko K. I.
  Розглянуто принципи, підходи, критерії до визначення сутності екологічного туризму науковцями, впливовими організаціями та асоціаціями у сфері екології і туризму. На основі проведених досліджень сформовано власне розуміння поняття «екологічний туризм» і обґрунтовано актуальність розвитку цієї сфери в індустрії туризму.
 • Документ
  Перспективні напрямки інституціоналізації державно-приватного партнерства в Україні
  (2016) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna; Мішеніна Галина; Mishenina Halyna; Машина Юлія; Mashyna Yuliia
  The article deals with the main directions of public-private partnership (PPP) development institutional implementation, determining organizational and economic basis of the consolidation of the resources and efforts in public and private sectors. The peculiarities of economic and legal model of partnerships between state and business in frames of PPP are outlined. The necessity of active formation of PPP relations in Ukraine is grounded, and based on this, priority areas for PPP models application are determined. The modern state of normative and legal framework of PPP projects regulation is analyzed.
 • Документ
  Особливості стратегії підвищення якості туристичних послуг
  (Львівський інститут економіки і туризму, 2016) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna; Жбанова Юлія Володимирівна; Zhbanova Yuliia Volodymyrivna
  Активізується питання побудови стратегічної перспективи розвитку туристичних підприємств на основі підвищення якості надання туристичних послуг. Уточнюється сутність понять туристична послуга, якість та формування стратегії розвитку.
 • Документ
  Проблематика формування здорового способу життя
  (2013) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna
  Формування здорового способу життя є проблемою, що потребує суспільного рішення, враховуючи розуміння кожним індивідом цінності фізичного, психологічного, соціального і духовного розвитку цивілізації в цілому. Виділення передумов, дослідження факторів та основних складових формування здорового способу життя, а також визначення критеріїв формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя на рівнях духовного, фізичного, соціального і психічного здоров’я дає можливість задовольнити потреби суспільства та вплинути на соціально-деформовану свідомість особистості, що призводить до втрати зв’язку сучасної людини з природою.
 • Документ
  Стратегія розвитку підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації
  (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna; Сахно Альона Юріївна; Sakhno Alona Yuriivna
  Досліджено готельно-ресторанне господарство та туристичну сферу, зосереджено увагу на вироблені стратегії розвитку підприємств туристичного профілю та сфери гостинності в умовах глобалізації. Висвітлено формування економічної стратегії розвитку туристичного бізнесу в регіонах України. Аргументовано, що визначальною умовою ефективної діяльності підприємницьких структур туристичного бізнесу є розробка і реалізація стратегії.
 • Документ
  Проблематика розвитку міжнародних готельних мереж в Україні
  (ЛІЕТ, 2015) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna; Штага Олександр; Shtaha Oleksandr
  У статті досліджено формування готельних мереж на національному ринку готельної індустрії, визначено проблематику розвитку міжнародних ланцюгів, виділено шляхи подолання недоліків у зазначеному напрямі.
 • Документ
  Актуалізція екскурсійної діяльності в туристичній сфері
  (2014) Самодай Валентина Петрівна; Samodai Valentyna Petrivna; Темченко Ю. В.; Temchenko Yu. V.
  Обґрунтовано значення екскурсій в туристичній діяльності, досліджено природні та культурно-історичні ресурси країни у цілому і зокрема у нашому регіоні, що є основою для формування екскурсійних програм.