Розвиток податкового потенціалу промислових підприємств у нових умовах господарювання

Анотація
В сучасних умовах господарювання, коли в Україні відбуваються трансформаційні зміни, що пов’язані з викликами як глобального характеру (цифровізація, інформатизація, перехід до нового технологічного укладу тощо), так і з внутрішніми реформаційними чинника- ми (реформа публічного управління і адміністрування, економічна реформа та інші), особливо нагальними постають питання ресурсного забезпечення (фінансового, інформаційного, інтерфейсного, комунікаційного і т.п.) цих еволюційних перетворень. Мета дослідження – визначити чинники, що впливають на формування та розвиток податкового потенціалу вітчизняних промислових підприємств. Предметом дослідження є податковий потенціал промислових підприємств. Методи, використані в дослідженні: компаративно-декомпозиційний аналіз, систематизація і логічне узагальнен- ня. Гіпотеза дослідження: припущено, що урахування впливу чинників, які з’являються у нових умовах господарювання, на податковий потенціал промислових підприємств сприятиме більш точ- ній оцінці податкової бази платників податків і підвищенню ефективності бюджетування як на державному, так і на місцевому рівнях. Виклад основного матеріалу. За результатами аналізу дефініцій «податковий потенціал» і «бюджетний потенціал» виокремлено важливу особливість податкового потенціалу, що пов’язана з можливістю урахування не тільки бази оподаткування, а й резервів, які можуть бути використані у ситуації дефіциту бюджету, а також для вирівнювання диспропорцій у розвитку різних територій/регіонів. Оригінальність та практична значимість дослідження. Запропоновано розширити групи чинників, які впливають на формування і розвиток податкового потенціалу платників податків (аналізувати глобалізаційні, інформаційні, інтерфейсні фактори), що сприятиме більш точній оцінці податкової бази. Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати дослідження можуть бути покладені в основу оптимізаційної моделі планування бюджетів різних рівнів, що забезпечить підвищення ефективності процесів бюджетування.
Formulation of the problem., Statement of the problem: under present conditions of state management when in Ukraine are transformational changes associated with the forces of both global character (digitalization, informatization, transition to a new technological order, etc.), and with internal reforming factors (reform of public management and administration, economic reform, etc.), the resource support (financial, informational, interface, communication, etc.) Of these evolutions is particularly important) Of these evolutionary transformations. The goal of the research is to identify the factors that influence the formation and development of the tax potential of domestic industrial enterprises. The subject of research is the tax potential of industrial enterprises. Methods used in the research: comparative and decomposition analysis, systematization and logical generalization. The hypothesis of the research: it is assumed that taking into account the influence of the factors that occur in the new conditions of state management, with the tax potential of industrial enterprises will contribute to a more accurate assessment of the tax base of taxpayers and improve the efficiency of budgeting at both the state and local levels. Layout of the main material. As a result of the analysis of definitcii "tax potential" and "budget potential" revealed an important feature of the tax potential, which is associated with the possibility of taking into account not only the tax base, and reserves, which can be used in a situation of budget deficit, as well as to reconcile disparities in the development of different territories/regions. Originality and practical relevance of the research. It is requested to expand groups of factors that affect the formation and development of the tax potential of taxpayers (to analyze the globalization, information, interface factors), which will contribute to a more accurate assessment of the tax base. Conclusions and prospects for further research. The results of the research can be put into the basis of optimizattion model of differentiation levels of budget planning, which will ensure increase the efficiency of budgeting processes.
Опис
Ключові слова
податковий потенціал, бюджетний потенціал, промислові підприємства, чинники, бюджет, tax potential, budget potential, industrial enterprises, factors, budget
Бібліографічний опис
Кудріна, О. Ю. Розвиток податкового потенціалу промислових підприємств у нових умовах господарювання [Текст] / О. Ю. Кудріна , В. В. Божкова // Часопис економічних реформ. – 2021. – №3 (3). – С. 42–47.
Зібрання