Інституційні аспекти управління податковим потенціалом промисловості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Пріоритетним напрямком податкової політики є формування пода- ткового потенціалу, що включає створення умов для активізації підприємницької діяльності, формуванню активних суб'єктів розвитку, розширенню джерел податкових надходжень, стиму- люванню інноваційно-інвестиційної активності. Водночас в Україні відсутність системних на- прямків податкового стимулювання інноваційної діяльності в законодавстві й практиці застосу- вання податкових інструментів суттєво стримує розвиток інноваційного потенціалу економіки та знижує рівень її конкурентоспроможності. Основою удосконалення податкової політики в контексті інноваційного розвитку є інституційна складова. Мета дослідження полягає у визначенні перспективних інституційних аспектів формування податкового потенціалу у промисло- вості. Методологічною основою дослідження стали аналітичні огляди, нормативно-правові акти, сучасні науково-прикладні дослідження в інноваційній сфері. В проведених дослідженнях вико- ристані методи діалектики, способи і принципи наукового пізнання, інструменти економічного аналізу для обґрунтування пропозицій щодо формування інституційних засад формування пода- ткового потенціалу. Основною гіпотезою дослідження стало припущення, що податкова полі- тика, яка спрямована на розвиток інноваційної діяльності, багато в чому визначає економічну зацікавленість підприємств промисловості у впровадженні нових технологій, оскільки фінансові ресурси, які вивільняються із податкового потенціалу підприємства, можуть бути спрямовані на його інноваційно-інвестиційну активність. Виклад основного матеріалу. Стратегічним завдан- ням управління податковим потенціалом визначено збільшення та зміцнення податкової бази за допомогою стимулювання інвестиційно-інноваційної активності; підтримки підприємств з метою розвитку виробництва та збільшення обсягів випуску продукції. Податковий потенціал роз- глянуто в контексті інституційно-інноваційних проєктів та смарт-спеціалізації. Здійснено оцін- ку перспективності використання різних податкових інструментів згідно з поточним станом та необхідністю здійснення переходу до адаптивного управління податковими потенціалом про- мисловості. Оригінальність та практична значимість підтверджується запропонованими нау- ково-методичними підходами до управління податковим потенціалом в контексті інноваційного розвитку. Висновки та перспективи подальших досліджень. Заходи щодо росту податкового потенціалу мають включати розширення податкової бази за рахунок не тільки наявних резервів, але й створення нової бази за рахунок розвитку інноваційного потенціалу. Реалізація відповід- ної інституційної стратегії має бути спрямована не на просту максимізацію податкових надхо- джень, а на розвиток інвестиційно-інноваційного потенціалу з встановленням пільгових умов для розвитку пріоритетних проєктів. Подальші дослідження будуть спрямовані на аналіз особ- ливостей використання податкового інструментарію в рамках конкретних інституційно- інноваційних проєктів розвитку економіки.
Formulation of the problem. The priority direction of tax policy is the formation of tax potential, which includes the creation of conditions for the intensification of entrepreneurial activity, the for- mation of active development actors, the expansion of sources of tax revenue, the stimulation of inno- vation and investment activity. At the same time, in Ukraine, the lack of systemic directions of tax in- centives for innovation in the legislation and practice of tax instruments significantly hinders the de- velopment of innovation potential of the economy and reduces its competitiveness. The basis for im- proving tax policy in the context of innovative development is the institutional component. The pur- pose of the study is to identify promising institutional aspects of the formation of tax potential in indus- try. The methodological basis of the study were analytical reviews, regulations, modern scientific and applied research in the field of innovation. The research uses methods of dialectics, methods and prin- ciples of scientific knowledge, tools of economic analysis to substantiate proposals for the formation of institutional foundations for the formation of tax potential. The main hypothesis of the study was the assumption that tax policy, which is aimed at developing innovation, largely determines the economic interest of industrial enterprises in the introduction of new technologies, as financial resources released from the tax potential of the enterprise can be directed to its innovation and investment activity. Pre- senting main material. The strategic task of tax potential management is to increase and strengthen the tax base by stimulating investment and innovation activity; support of enterprises in order to develop production and increase production. The tax potential is considered in the context of institutional inno- vation projects and smart specialization. An assessment of the prospects for the use of various tax in- struments in accordance with the current situation and the need for the transition to adaptive manage- ment of tax potential of industry. The originality and practical significance is confirmed by the pro- posed scientific and methodological approaches to the management of tax potential in the context of innovative development. Conclusions and prospects for further research. Measures to increase the tax potential should include expanding the tax base not only through existing reserves, but also creating a new base through the development of innovation potential. The implementation of the relevant institu- tional strategy should be aimed not at simple maximization of tax revenues, but at the development of investment and innovation potential with the establishment of favorable conditions for the development of priority projects. Further research will focus on the analysis of the peculiarities of the use of tax tools in the framework of specific institutional and innovative projects of economic development.
Опис
Ключові слова
податковий потенціал, інноваційна політика, інвестиції, інститути, податкові інструменти, tax potential, innovation policy, investments, institutions, tax instruments
Бібліографічний опис
Омельяненко В. А. Інституційні аспекти управління податковим потенціалом промисловості [Текст] / В. А. Омельяненко // Часопис економічних реформ. – 2021. – № 3(43). – С. 58–67.
Зібрання