Аналіз світового досвіду управління податковим потенціалом в контексті стимулювання інноваційних процесів у промисловості

Анотація
У статті досліджено основні проблеми оптимізації податкового потенціалу промислових підприємств в контексті стимулювання їх інноваційної активності. Проаналізовано світову практику використання основних видів податкових пільг, що впливають на податковий потенціал та стимулюють інноваційну діяльність. Розглянуто досвід іноземних країн, які виробили найбільш ефективні моделі співвідношення податкового потенціалу та стимулювання інноваційних процесів. Здійснено порівняльну характеристику схем податкових пільг в області К.&В. Здійснено оцінку перспективності використання різних податкових інструментів з точки зору необхідності переходу до стимулювання інноваційних процесів у промисловості.
The article examines the main problems of optimizing the tax potential of industrial enterprises in the context of stimulating their innovation activity. The world practice of using the main types of tax benefits that affect the tax potential and stimulate innovation is analyzed. The experience of foreign countries, which have developed the most effective models of the ratio of tax potential and stimulation of innovation processes, is considered. The comparative characteristic of schemes of tax privileges in the field of R&D is carried out. An assessment of the prospects for the use of different tax instruments in terms of the need to move to stimulate innovation in industry.
Опис
Ключові слова
податковий потенціал, інноваційна діяльність, податкове стимулювання, податкові інструменти, tax potential, innovation, tax incentives, tax instruments
Бібліографічний опис
Кудріна, О. Ю. Аналіз світового досвіду управління податковим потенціалом в контексті стимулювання інноваційних процесів у промисловості [Текст] / О. Ю. Кудріна, В. А. Омельяненко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – Херсон, 2018. – № 31 (20), т. 2. – С. 13–19.
Зібрання