Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  Мистецтво художнього вітражу: традиції та сучасність
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Бондаренко Марина Іванівна; Bondarenko Maryna Ivanivna; Брижаченко Наталія; Bryzhachenko Nataliia
  Актуальність теми. Історію розвитку та новітні тенденції мистецтва художнього вітражу розглянуто у наукових роботах багатьох сучасних дослідників. Окрім багатої історичної спадщини, вітражне мистецтво продовжує розвиватись. Нові технології роботи зі склом відкривають перспективи впровадження художнього вітражу у предметно-просторове середовище. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю встановлення ролі та місця мистецтва художнього вітражу як частини мистецького процесу в контексті розвитку монументально-декоративного мистецтва, дослідження художнього вітражу як мистецького явища зі своїми характерними образно-пластичними рішеннями та стильовими ознаками. Важливим фактором на користь актуальності роботи свідчить те, що з кожним роком кількість вітражів невпинно зменшується. Недостатня кількість теоретичних досліджень в сучасному мистецтвознавстві обумовлює актуальність роботи. Мета і завдання дослідження. Мета дослідження: виявлення тенденцій розвитку мистецтва художнього вітражу та особливостей імплементації його творів у предметно-просторове середовище. Відповідно до мети в дипломній роботі поставлено наступні завдання: ̶ проаналізувати наукову літературу за темою дослідження, присвячену традиційному та сучасному вітражу; ̶ узагальнити матеріали щодо історико-теоретичної спадщини вітражу; ̶ окреслити нові технології роботи з художнім склом; ̶ розглянути умови розвитку вітражу в Україні ХХ ст.; ̶ дослідити напрями розвитку сучасного мистецтва художнього вітражу, виявити основні тенденції; ̶ визначити прийоми впровадження вітражних панно у предметно-просторове середовище; ̶ класифікувати вітражі за стилістикою зображальних мотивів; ̶ окреслити перспективи подальших досліджень. Об’єкт дослідження: мистецтво художнього вітражу Предмет дослідження: ретроспектива формування мистецтва художнього вітражу, сучасні тенденцій, технології створення та прийоми імплементації вітражних панно у предметно-просторове середовище України у ХХІ ст. Структура і обсяг роботи. Структура: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, таблиць (2 позиції) та альбому ілюстрацій (11 сторінок). Обсяг: 92 сторінок. Кількість використаних джерел: 114
 • Документ
  Принципи та концепти традиційної та сучасної архітектури Японії
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Бусько Роман Володимирович; Busko Roman Volodymyrovych; Кохан Наталія Михайлівна; Kokhan Nataliia Mykhailivna
  Актуальність теми. Сьогодні в Японії та Україні мало хто точно знає історію побудови перших будинків, старовинні архітектурні стилі, але без минулого немає майбутнього, воно завжди впливає на наш світогляд. У вітчизняних та зарубіжних музеях, на виставках та конференціях розглядається низка питань історії, теорії та художньо-технічних можливостей архітектурного мистецтва. Та на жаль на сьогодні мало публікацій, які висвітлюють творчу діяльність японських архітекторів минулого, а для людини мистецтво архітектури ніколи не втрачало своєї актуальності. Актуальність роботи зумовлена: 1) недостатня вивченість становлення та розвитку архітектурного мистецтва 2) затребуваність досліджень, спрямованих на узагальнення закономірностей і тенденцій розвитку архітектури, вивчення свого минулого і впливу на сучасність. 3) необхідність врахування розвитку, пов'язаних з еволюцією технічного прогресу для теоретичного обґрунтування проблем архітектури. Мета і задачі дослідження - Дослідити та висвітлити особливості традиційної та сучасної японської архітектури. Завдання дослідження: 1) Проаналізувати наукову літературу з теми дослідження; 2) Простежити особливості різноманітних типів традиційних японських будівель; 3) Розглянути основні концепти традиційної та сучасної японської архітектури – їх відображення в архітектурних рішення та філософську основу; 4) Проаналізувати спільні та відмінні риси в японській та українській народній архітектурі. Об‘єкт дослідження: архітектура Японії. Предмет дослідження: відображення концептів у японській архітектурі. Методи дослідження: теоретико-критичний аналіз літератури з теми дослідження; зіставлення, узагальнення і синтезування здобутої інформації тощо. Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 72 сторінки. Кількість використаних джерел– 104.
 • Документ
  Формування художнього образу засобами графічного дизайну
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Винокур Єлизавета Сергіївна; Vynokur Yelyzaveta Serhiivna; Кохан Наталія Михайлівна; Kokhan Nataliia Mykhailivna
  Актуальність теми. Сучасне суспільство переповнене величезною кількістю інформації, в якій все важче орієнтуватися, оскільки одна частина є інформаційним шумом, інша є недостовірною, третя здається просто нецікавою. Тому важливо, щоб ця інформація була візуально організована таким чином, щоб за цей час головні її частини були засвоєні. Особливого значення набуває здатність дизайнера за допомогою засобів графічного дизайну досконало й ефективно синтезувати інформаційні потоки, доносити їх до свідомості та підсвідомості споживача застосовуючи правильні об’єкти візуальної комунікації. Отже, актуальність теми магістерської роботи зумовлена: 1) недостатнім вивченням питання художнього образу в графічному дизайні в Українському мистецтвознавстві; 2) в необхідності досконалого й ефективного синтезування інформаційних потоків, коректному донесенню їх до споживача застосовуючи правильні об’єкти візуальної комунікації за допомогою засобів графічного дизайну; 3) затребуваністю графічного дизайну в сучасному суспільстві. Мета і задачі дослідження - встановити особливості формування художнього образу за допомогою засобів графічного дизайну. Завдання дослідження: 1) розглянути поняття «художній образ» та його естетичну складову; 2) розкрити особливості створення художньго образу в різних видах мистецтв; 3) проаналізувати спеціфіку формування художнього образу в графічному дизайні, зокрема, в системі візуальних комунікацій; 4) висвітлити форми та засоби передачі художнього образу в графічному дизайні. Об’єкт дослідження – художній образ та засоби його формування в різних видах мистецтв. Предмет дослідження – особливості формування художнього образу засобами графічного дизайну. Структура і обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 82 сторінок. Кількість використаних джерел – 82.
 • Документ
  Постать Т. Г. Шевченка у творчості митців Сумщини
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Грабовська Ольга Володимирівна; Hrabovska Olha Volodymyrivna; Никифоров Андрій Михайлович; Nykyforov Andrii Mykhailovych
  Магістерська робота присвячена дослідженню тенденцій зображення постаті Тараса Шевченка в творчості митців Сумщини. У роботі схарактеризовано стан дослідження художньої спадщини Т. Шевченка, проаналізовано тему становлення Шевченка-художника в історико-мистецтвознавчих дослідженнях, розглянуто напрями вшанування пам’яті Тараса Шевченка у творчому доробку митців Сумщини ХХ століття, виявлено тенденції зображення Кобзаря у творах сучасних митців Сумщини.
 • Документ
  Вплив українського кінематографу початку ХХІ ст. на формування національно-патріотичної свідомості молоді
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Єпик Даниіл Валерійович; Yepyk Danyil Valeriiovych; Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  Актуальність теми. Сучасний український кінематограф є малодослідженою темою і це дається взнаки з точки зору розуміння і формування попиту на кінопродукцію, бокс-офісу і популярності українських фільмів серед населення. Теоретичні дослідження сучасного українського кіно повинні стати підгрунтям для посилення популярності національної кінопродукції, збільшення попиту на неї в межах країни та за кордоном. Актуальність визначеної теми дослідження ще й у тому, що практично не розроблений алгоритм використання української кінопродукції саме у справі національно-патріотичного виховання. Мета і завдання дослідження. проаналізувати політику українських урядів стосовно організації виробництва кінопродукту, охарактеризувати найуспішніші українські проекти різних жанрів, узагальнити досвід використання українського кіно у справі національного і патріотичного виховання молоді Для досягнення поставленої мети передбачено постановку, формулювання і розв’язання наступних завдань: 1. Проаналізувати джерела із визначеної теми 2. Проаналізувати і узагальнити тенденції створення юридичної бази функціонування кіномистецтва в Україні 3. Охарактеризувати матеріальне забезпечення і джерела фінансування національних кінопроєктів 4. Проаналізувати головні риси українського кінематографу ХХІ століття. 5. Охарактеризувати основні принципи та методи використання національної кінопродукції у національному та патріотичному вихованні Об’єкт дослідження є український кінематограф ХХІ століття. Предмет дослідження є вплив українського кінематографу початку ХХІ ст. на формування національно-патріотичної свідомості молоді. Структура і обсяг роботи: Структура: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг – 59 сторінок. Кількість використаних джерел – 51.
 • Документ
  Українське героїчне кіно (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Єпик Лариса Іванівна; Yepyk Larysa Ivanivna; Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  Актуальність теми. ХХ і ХХІ століття стали епохою візуального мистецтва і образи героїв поступово стали переходити із книжок і переказів на екрани кінотеатрів, телевізорів, комп'ютерів. Екранний герой отримав більшу авдиторію, значимий вплив на соціум. Він отримав можливість доносити ідеї швидше і якісніше, активніше впливати на соціум і на кожного його члена. Поступово складається напрям у візуальному мистецтві який ми охарактеризуємо як «героїчне кіно», який має колосальний політичний, історичний і виховний вплив на глядацьку аудиторію. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проаналізувати українські історичні та патріотичні стрічки кінця ХХ – початку ХХІ ст. і надати визначення «героїчного кіно». Для досягнення поставленої мети передбачено постановку, формулювання і розв’язання наступних завдань: 1. Проаналізувати джерела із визначеної теми 2. Проаналізувати і узагальнити сучасне визначення жанру «героїчне кіно» 3. Охарактеризувати українські історичні та патріотичні стрічки кінця ХХ-початку ХХІ ст. і узагальнити їх спільні риси у поданні образу героя. 4. Проаналізувати головні риси героя у кіномистецтві, віднайти його специфічні національні риси. 5. Охарактеризувати основні тенденції українського історико-патріотичного кінематографу кінця ХХ - початку ХХІ ст. 6. Надати характеристику основним формам і методам включення героїчного у позанавчальну роботу із студентами культурологами із метою набуття історичної компетентності. Об’єкт дослідження є українське ігрове кіно кінця ХХ – початку ХХІ століття. Предмет дослідження є українське героїчне кіно кінця ХХ – початку ХХІ ст. Структура і обсяг роботи: Структура: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг – 60 сторінок. Кількість використаних джерел – 59.
 • Документ
  Мурали як явище монументально-декоративного живопису
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Златнік Ольга Василівна; Zlatnik Olha Vasylivna; Брижаченко Наталія; Bryzhachenko Nataliia
  Актуальність теми. Світова мистецька практика свідчить, що мурали, як явище монументально-декоративного живопису, являють собою невід’ємну частину формування виразного міського середовища. Сучасні художники-монументалісти через мурали не лише репрезентують свою творчість на світовій художній арені, а й відображають особистісне бачення гострих соціально-політичних, морально-етичних або глобально-світових проблем. Мурали можуть змінювати сприйняття простору міського середовища, сформувати сприятливу атмосферу, виконувати роль реклами та ставати туристичними об’єктами. Для створення муралу художнику необхідно враховувати історико-культурний контекст міста, де планується створити розпис. Чисельність та варіативність сучасних муралів і відсутність теоретичного осмислення і систематизації даного практичного досвіду формують актуальність даного дослідження. Мета і завдання дослідження. Мета дослідження: визначення та систематизація сюжетного різноманіття і авторських підходів створення сучасних муралів та виявлення їх ролі у формуванні естетичного наповнення міського середовища. Відповідно до мети в дипломній роботі поставлено наступні завдання: ̶ всебічне вивчення процесу виникнення мурал-арту на основі дослідження літературних джерел; ̶ сформулювати значення муралів в створенні сприятливого середовища для розвитку сучасного міста і гармонізації урбаністичного характеру мегаполісу або невеликих міст; ̶ провести систематизацію сюжетного різноманіття сучасних муралів; ̶ виокремлення авторських підходів у створенні сучасних муралів; ̶ дослідити мурали у просторі української сучасної культури; ̶ здійснити практичну реалізацію теоретичного матеріалу – створити авторський мурал у просторі міського середовища; ̶ окреслити перспективи подальших наукових досліджень. Об’єкт дослідження: сучасні мурали міст країн Західної та Східної Європи, Північної та Південної Америки, Азії. Предмет дослідження: сюжетне різноманіття сучасних муралів, їх естетичне призначення в контексті формування сприйняття міського середовища та авторські підходи створення сюжету настінного живопису. Структура і обсяг роботи. Структура: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, схем та таблиць (8 позицій) та альбому ілюстрацій (11 сторінок). Обсяг: 120 сторінок. Кількість використаних джерел: 103.
 • Документ
  Використання художньої творчості в контексті арт-терапевтичних викликів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Крамаренко Юліана Генадіївна; Kramarenko Yuliana Henadiivna; Никифоров Андрій Михайлович; Nykyforov Andrii Mykhailovych
  У даній магістерській роботі схарактеризовано арт-терапевтичні можливості образотворчого мистецтва, проаналізовано теоретичні основи арт-терапевтичних можливостей образотворчого мистецтва в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях, розглянуто методичні засади застосування технік арт-терапії в сучасному освітньому процесі, виявлено особливості використання засобів арт-терапевтичних можливостей образотворчого мистецтва в навчанні та вихованні дітей з особливими потребами, обґрунтувано актуалізацію засобів арт-терапії в сучасному освітньому просторі.
 • Документ
  Проблеми та перспективи становлення івент-індустрії на сучасному етапі розвитку українського суспільства
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Курило Олександр Анатолійович; Kurylo Oleksandr Anatoliiovych; Єпик Лариса Іванівна; Yepyk Larysa Ivanivna
  Подієва культура останнім часом перетворилася на невід'ємну складову суспільного життя, стала важливою частиною не тільки культурного, а й політичного і економічного розвитку. Під час організації і проведення спеціальних подій відбувається не тільки презентація товарів, політичних ідей чи освітніх програм – відбувається і набувається досвід групового спілкування, передача культурних і політичних цінностей, розвиток і презентація творчих ідей і, таким чином, особистісне зростання кожного учасника подібних акцій. Людина – суспільна істота, тому саме через зустрічі, спілкування, обговорення, вона може набути найкращого досвіду, встановити необхідні ділові чи особисті контакти, поділитися враженнями, відчути себе частиною спільноти яка розуміє і підтримує її. Заходи є частиною того, що ми називаємо культурними подіями, або ж івентами. Цей новий термін насправді відображає колосальну кількість різнопланових за цілями і завданнями подій, із якими ми маємо справу протягом всього свого життя. Інформаційні, спортивні, наукові і розважальні – всі ці події є івентами, мають свою мету і завдання, претендують на певну креативність без якої вони, фактично, перестають відповідати своєму головному визначенню – тобто бути подіями. Сучасний івент є наслідком праці цілої команди, розробляється і втілюється на основі вироблених десятиліттями принципів, засобів і методів. Мета і завдання дослідження. Мета роботи є аналіз та узагальнення проблем та перспектив становлення івент-індустрії на сучасному етапі розвитку українського суспільства в тому числі і на території Сумської області. Для її реалізації необхідно вирішити ряд завдань: 1) Розглянути теоретичні аспекти івент-індустрії в цілому; 2) Визначити розвиток вітчизняної івент-індустрії: стан, проблеми та перспективи розвитку; 3) Розробити практичні рекомендації щодо організації та проведення етно-фестивалю на території Сумської області. Об’єкт дослідження. Розвиток івент-індустрії в сучасному світі. Предмет дослідження. Проблеми та перспективи становлення івент-індустрії на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Структура і обсяг роботи: Структура: робота складається зі вступу трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків та списку використаних джерел, додатків. Обсяг роботи – 64 сторінки. Кількість використаних джерел – 51.
 • Документ
  Аутсайдерське мистецтво: різноаспектність проблеми
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Северин Світлана Сергіївна; Severyn Svitlana Serhiivna; Кохан Наталія Михайлівна; Kokhan Nataliia Mykhailivna
  Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття відбуваються значні зрушення кордонів культури в соціальній, філософській, естетичній сферах. Цей процес триває до нашого часу і приводить до зміни цінностей та художніх підходів у творчості, наслідком чого стають нові явища та художні напрямки в мистецтві і культурі. Насамперед відзначається зростання інтересу до нетрадиційного мистецтва в таких його видах і проявах, як наїв, примітив, мистецтво самоучок, аутсайдерське мистецтво, арт-брют, дитяча творчість. Ці явища «на загальних умовах» залучаються до глобального художнього процесу. У дослідженні проблематики аутсайдерського мистецтва значущими є саме мистецтво як явище, його ідеали, естетична цінність, а також процеси та фактори, що впливали на його трансформацію. Актуальність аутсайдерського мистецтва визначається різними аспектами, а саме: 1) культурологічною перспективою (значні зміни у соціокультурному процесі ХХ – початку ХХІ століття); 2) новітнім характером мистецтва, що є закономірним під час зрушень у динаміці культури; 3) смисловим зближенням з мистецтвом душевнохворих та ін. Мета– висвітлити особливості аутсайдерського мистецтва та окреслити його специфіку. Поставлена мета потребує вирішення наступних завдань: – з’ясувати стан дослідженості аутсайдерського мистецтва в теорії мистецтвознавства; – розглянути історію його розвитку; – висвітлити особливості аутсайдерського мистецтва та окреслити його специфіку: – простежити популяризацію творчості художників аутсайдерів у музейній та виставковій справі, на аукціонах тощо. Об’єкт дослідження аутсайдерське мистецтво ХХ – початку ХХІ століть. Предмет – різноаспектність прояву аутсайдерського мистецтва Структура і обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 65 сторінок. Кількість використаних джерел –82.
 • Документ
  Постать жінки-митця в європейському образотворчому мистецтві (XVIII – початок ХХ ст.)
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Стахевич Галина Олександрівна; Stakhevych Halyna Oleksandrivna; Кохан Наталія Михайлівна; Kokhan Nataliia Mykhailivna
  Актуальність теми. Шлях становлення жінки в мистецтві як митця та професіонала від початку супроводжувався суворою ієрархією її ролі та соціальними обмеженнями в суспільстві. Їх творча діяльність у різних видах мистецтв трактувалась як домашня робота, розвага або хобі. Незважаючи на таке положення, починаючи з XVI століття вже були відомі художниці, які «ламали» загальноприйняте уявлення про них, як дилетанток та аматорок. Процес становлення жінки як професіонала почався у XVIII, а більш активне визнання в різних країнах Європи прийшло близько у середині ХІХ. Це було обумовлено як поступовою зміною соціальних статутів, так і поширенням феміністичного руху в Європі. Актуальність роботи зумовлена: 1) недостатнім вивченням питань щодо творчості жінок-художниць європейського образотворчого мистецтва в українському мистецтвознавстві; 2) затребуваністю досліджень в українському мистецтвознавстві, скерованих на узагальнення закономірностей і стильових особливостей художньої творчості жінок в контексті європейського образотворчого мистецтва; 3) необхідністю розгляду тенденцій розвитку та еволюції здобутків європейського образотворчого мистецтва для теоретичного обґрунтування проблеми сприйняття постаті жінки, як митця. Мета і задачі дослідження - висвітлити передумови та особливості становлення й розвитку творчості жінки-митця з XVIІІ до початку ХХ ст. Завдання дослідження: 1) зробити аналіз наукової літератури з проблеми дослідження; 2) визначити особливості оцінки мистецтва художниць крізь призму гендерної ідентифікації в історичній ретроспективі; 3) виявити специфіку творчої практики жінок в історії європейського образотворчого мистецтва до XVIII ст.; 4) висвітлити шляхи становлення жінки-художниці, як професіонала та митця, в образотворчому мистецтві XVIII-ХІХ ст.; 5) розширити уявлення про роль жіночої художньої творчості в європейському образотворчому мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. Об’єкт дослідження: європейське образотворче мистецтво ХVI – початку ХХ ст. Предмет дослідження: образотворче мистецтво жінки-художниці в Європі з XVIІІ до початку ХХ ст. Структура і обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 110 сторінок. Кількість використаних джерел – 74.
 • Документ
  Формування медіакомпетентності сучасної людини як культурологічна проблема
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Стрельцова Валерія Віталіївна; Streltsova Valeriia Vitaliivna; Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  Актуальність теми дослідження полягає в тому, що сьогодні, серед загальних тенденцій світового розвитку найбільш значущим є перехід до інформаційного суспільства, що обумовлює необхідність суттєвих змін в системі освіти дітей та дорослих. Ми живемо у час, коли найбільш значущою стає інформація. ЇЇ значення зараз більше, аніж володіння грошовими активами. Березень 2020 року став переломним для психіки сотень тисяч людей. Медіапростір постійно поповнювався новими i новими фейками про короновірус. Кількість звернень до психіатрів, психологів, психотерапевтів зросла на 30%. Людство опинилося у водоверті неправдивої інформації, через брак медіаграмотності. Незліченна кількість шокуючих фейків спричинили хвилі самогубств та каліцтв. Саме в той складний час в Україні постала проблема медіакопметентості населення задля зменшення кількості фейкових новин i негативних реакцій, спричинених прямим споживанням цих новин суспільством. Метою написання даної роботи є розгляд перспектив розвитку медіа- компетентності та дослідження стану сучасної медіаосвіти. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1) Провести аналіз стану медіакомпетентності сучасної особистості 2) Визначити закономірності між медіакомпетентністю, опануванням медіа- грамотністю та рівнем медіа освіти. 3) Здійснити аналіз освітніх програм на предмет формування медіаграмотності. 4) Визначити умови для формування медіакомпетентності населення. Об’єктом дослідження виступає особистість сучасної людини (збірний образ). Предметом дослідження є медіакомпетентність особистості та рівень її сформованості. Структура і обсяг роботи: Структура. Робота складається зі вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг – 59 сторінок. Кількість використаних джерел – 31.
 • Документ
  Жінки-художниці в мистецтві Слобожанщини
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Тарабан Вікторія Сергіївна; Taraban Viktoriia Serhiivna; Никифоров Андрій Михайлович; Nykyforov Andrii Mykhailovych
  Мета анотованого магістерського дослідження: схарактеризувати творчий внесок жінок-художниць у розвиток мистецтва Слобожанщини. Для досягнення поставленої мети розглянуто стан досліджуваності проблеми в контексті гендерного дискурсу, схарактеризовано художню та мистецько-освітню діяльність перших жінок-художниць Слобідського краю, окреслено творчий внесок жінок-художниць в сучасне мистецтво Слобожанщини.
 • Документ
  Сучасна анімація: художні засоби та графічні техніки
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Ухіна Катерина Вадимівна; Ukhina Kateryna Vadymivna; Брижаченко Наталія; Bryzhachenko Nataliia
  Актуальність теми. Анімація є самостійним напрямком в мистецтві, що володіє власною мовою оповідання. Недостатня вивченість і часто поверхневе розуміння феномена анімації обмежують і відводять від глибинного розуміння особливого комунікаційного процесу людини-глядача та анімаційного твору. У створенні анімаційних робіт застосовуються новітні досягнення науки, також досліджуються нові художні образи та різноманітні техніки, у тому числі й експериментальні. Анімація розвивається у всьому світі, постійно зростає кількість та якість анімаційних творів. Роль анімації у створенні творів кіномистецтва з кожним роком підвищуються. Анімація стала невід’ємною частиною медіа простору. Сучасна анімація як явище культурного процесу ХХІ сторіччя, є розповсюджено мистецькою практикою та всебічно досліджується науковцями всього світу. Однак, питання визначення художніх засобів, графічних прийомів та основоположних принципів створення анімаційних творів потребує більш глибокого дослідження. Чисельна кількість практичних прикладів та нестача їх теоретичного осмислення обумовлюють актуальність обраної теми. Мета і завдання дослідження. Мета дослідження: визначення різних художніх засобів, графічних технік, які застосовуються при створенні сучасних анімаційних творів. Згідно поставленої мети, були окреслені основні завдання роботи:  проаналізувати історіографію наукових розвідок щодо проблематики анімації в просторі сучасної культури;  зазначити понятійний апарат дослідження та окреслити історію розвитку анімації;  виявити технологічні особливості створення анімаційного твору та виокремити різновиди анімаційного контенту;  систематизувати художні засоби сучасної анімації;  визначити основні графічні техніки і прийоми, що застосовуються при створенні сучасного анімаційного твору;  виявити принципи сучасної анімації;  окреслити перспективи подальших досліджень. Об’єктом дослідження є твори сучасної анімації. Предметом дослідження є художні засоби, графічні техніки і прийоми. які застосовуються при створенні анімаційного твору Структура і обсяг роботи. Структура: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та альбому ілюстрацій (17 сторінок). Обсяг: 87 сторінок. Кількість використаних джерел: 83
 • Документ
  Формування художнього образу в творчості Івана Айвазовського
  (2020) Калюжна Юлія Вікторівна; Kaliuzhna Yuliia Viktorivna; Брижаченко Наталія; Bryzhachenko Nataliia
  Особливою формою естетичного освоєння навколишнього середовища та його моделювання в художньому творі виступає образ, що не є копією дійсності, а являє собою її авторське відображення. Образність є найхарактернішою особливістю художнього відтворення дійсності. Створюючи художній образ в мистецьких творах, автор передає свої почуття, емоції та намагається викликати їх у глядача. Творчість Івана Костянтиновича Айвазовського в своїй основі має індивідуальний стиль і манеру живопису, що забезпечили його працям всесвітню популярність. Високий професійний рівень виконання живописних полотен І.К. Айвазовського та сформовані ним яскраві художні образи морських просторів обумовлюють зацікавленість його творчістю, що є прикладом художньої майстерності для студентів та художників-мариністів сьогодення. Актуальність даного дослідження обумовлена недостатньою кількістю ґрунтовних досліджень в українському мистецтвознавстві питання особливостей формування художнього образу в морських пейзажах І.К. Айвазовського. Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є визначення особливостей формування художнього образу в живописних творах І.К. Айвазовського.
 • Документ
  Стильові тенденції в архітектурі України в першій половині ХІХ століття
  (2020) Щербак Наталія Євгенівна; Shcherbak Nataliia Yevhenivna; Брижаченко Наталія; Bryzhachenko Nataliia
  Серед актуальних проблем сучасного українського мистецтвознавства - дослідження історичної спадщини, культурного потенціалу та перспектив розвитку національної архітектури. Поміж означених питань, фундаментальним для виявлення української ідентичності та самовизначення, є дослідження історико-культурного спадщини країни. Мета і задачі дослідження: Мета: Визначити основні стильові тенденції в архітектурі України першої половини XIX століття. Задачі: проаналізувати наукову літературу за темою дослідження, визначити специфіку і фактори формування архітектури України в першій половині XIX століття, дослідити класицизм.
 • Документ
  Повсякденне життя міста як феномен культури (на прикладі Полтави кінця ХІХ — початку ХХ століть)
  (2020) Литвиненко Алла Іванівна; Lytvynenko Alla Ivanivna; Зав’ялова Ольга Костянтинівна; Zavialova Olha Kostiantynivna
  В сучасній гуманітаристиці відбувається зміна пріоритетів стосовно феноменів гуманітарного пізнання. На перше місце висувається повсякденне життя людини, зокрема в умовах міського культурного простору. У зв’язку цим сутність міста розглядають не лише з точки зору історичного, соціального або загалом цивілізаційного феномену, а як онтологічну модель повсякденного міського життя з точки зору культурних смислів, кодів і типів. Культурологія розглядає місто як конденсатор безмежної кількості буденних практик, що розгортаються в загальному поступі культури. У цьому сенсі дослідження повсякденного життя міста є актуальним, органічно вписується в коло філософсько-культурологічних концепцій і має власні концептуальні, теоретичні засади. Мета дослідження — виявити культурні смисли феномену повсякденного життя Полтави межі ХІХ–ХХ століть. Об'єкт дослідження — місто як феномен у вивченні культури повсякденності. Предмет дослідження — повсякденне життя Полтави на зламі ХІХ–ХХ століть за матеріалами особових джерел. Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній культурології здійснено розгорнутий філософсько-культурологічний аналіз феномену повсякденного життя Полтави кінця ХІХ–початку ХХ століть як світу людського буття. Зокрема, виявлено специфіку антропологічних моделей аналізу міста, що полягає у розумінні людини як елементу міської культури, а міста як опосередкованого результату людської діяльності. Розкрито теоретико-методологічні засади філософсько-культурологічного аналізу міського повсякдення, визначено необхідність одночасного врахування внутрішніх буттєвих характеристик людини і загальних закономірностей міської культури, її особливостей та історичної динаміки. Уточнено, що світогляд та ідентичність городянина формуються за умов смислової відкритості людини до світу міста та його переживання. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження можуть бути використані у практиці викладання як нормативних, так і спеціальних курсів з культурної антропології, культурології, повсякдення, соціальної філософії тощо, а також під час підготовки навчальних посібників із зазначених дисциплін. Положення магістерського дослідження можуть знайти застосування у подальших антропологічних та філософських студіях, присвячених проблемі повсякденності.
 • Документ
  Міфопоетичність мистецької творчості Марії Приймаченко у національному культурологічному просторі
  (2020) Яненко Руслана Валеріївна; Yanenko Ruslana Valeriivna; Жулінський Микола Васильович; Zhulinskyi Mykola Vasylovych
  Важливість дослідження творчості художників «наївного малярства» спричинена передусім потребою суспільного усвідомлення ролі мистецтва у процесі формування нової демократичної України. Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в осмисленні комплексу явищ, які відбувалися в Україні у царині «наївного» мистецтва ХХ століття; з’ясуванні засад формування художньо-стильових особливостей творчості художниці Марії Приймаченко, виявлення образної системи її робіт з подальшим когнітивним аналізом їх змістового наповнення.
 • Документ
  Традиції української вишивки у дизайні одягу в аспекті світових тенденцій
  (2020) Федоренко Катерина Володимирівна; Fedorenko Kateryna Volodymyrivna; Брижаченко Наталія; Bryzhachenko Nataliia
  Актуальність теми дослідження народних традицій вишивки обумовлена тим, що у сучасному мистецтві та дизайн-практиці відчувається зацікавленість до національних традицій та автентичних ремесел, зокрема практика оздоблення одягу різноманітними візерунками. До таких орнаментальних мотивів відносяться геометричні, анімалістичні, антропоморфні або абстрактні малюнки, що мають змістовне навантаження, несуть певне символічне значення або відображають авторську концепцію. Мистецтво вишивки, як складова народної творчості, є синтезом матеріальної і духовної культури народу. Історія вишивки, її традиційні елементи, регіональні особливості і техніки в цілому давно і всебічно розглядаються дослідниками. Найменш дослідженим є аспект використання елементів вишивки в сучасному дизайні одягу, які, як відображення традиції декорування одягу за допомогою вишивки, знайшли своє застосування в сучасній моді. Мета і задачі дослідження - висвітлити традиції вишивки у дизайні одягу в світовій культурі, розглянути особливості застосування української вишивки в сучасному одягу.
 • Документ
  Фотографія як засіб самовираження митця
  (2020) Кармазіна Наталія Василівна; Karmazina Nataliia Vasylivna; Жулінський Микола Васильович; Zhulinskyi Mykola Vasylovych
  Мистецтво фотографії посіло важливе місце в сучасній культурі. Документальна точність фотографічних зображень і порівняно простий спосіб їх отримання відкрили значні можливості використання фотографії в різних галузях творчої, пошукової, наукової та ін. діяльності людини. Допомагаючи або змагаючись з живописом або графікою в окремих галузях творчості, фотографія отримала право на рівноцінне співіснування з ними як вид мистецтва. Художня фотографія, здыйснюючи великий емоційний вплив на людину, є дуже важливим засобом, який сприяє розвитку естетичного сприйняття і художнього смаку. Саме сила емоційного впливу на свідомість людини і є засобом формування естетичних якостей особистості. Різноманітні питання, яких торкається фотографічне мистецтво, сьогодні є близькими й зрозумілими кожній людині, а постійні пошуки нових художніх рішень та ідей видатними майстрами фотографії та активна поява наукових і мистецтвознавчих розвідок у цій галузі зумовлюють неминущу популярність цього виду творчості. Однак аспекти вивчення фотографії як засобу самовираження особистості художника, а також особливості цього самовираження на різних етапах еволюції фотомистецтва дотепер не ставали предметом окремої наукової праці, що й зумовлює актуальність пропонованого дослідження. Мета дипломної роботи – розкрити роль фотографії як засобу самовираження художника в контексті еволюції фотомистецтва.