Аутсайдерське мистецтво: різноаспектність проблеми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття відбуваються значні зрушення кордонів культури в соціальній, філософській, естетичній сферах. Цей процес триває до нашого часу і приводить до зміни цінностей та художніх підходів у творчості, наслідком чого стають нові явища та художні напрямки в мистецтві і культурі. Насамперед відзначається зростання інтересу до нетрадиційного мистецтва в таких його видах і проявах, як наїв, примітив, мистецтво самоучок, аутсайдерське мистецтво, арт-брют, дитяча творчість. Ці явища «на загальних умовах» залучаються до глобального художнього процесу. У дослідженні проблематики аутсайдерського мистецтва значущими є саме мистецтво як явище, його ідеали, естетична цінність, а також процеси та фактори, що впливали на його трансформацію. Актуальність аутсайдерського мистецтва визначається різними аспектами, а саме: 1) культурологічною перспективою (значні зміни у соціокультурному процесі ХХ – початку ХХІ століття); 2) новітнім характером мистецтва, що є закономірним під час зрушень у динаміці культури; 3) смисловим зближенням з мистецтвом душевнохворих та ін. Мета– висвітлити особливості аутсайдерського мистецтва та окреслити його специфіку. Поставлена мета потребує вирішення наступних завдань: – з’ясувати стан дослідженості аутсайдерського мистецтва в теорії мистецтвознавства; – розглянути історію його розвитку; – висвітлити особливості аутсайдерського мистецтва та окреслити його специфіку: – простежити популяризацію творчості художників аутсайдерів у музейній та виставковій справі, на аукціонах тощо. Об’єкт дослідження аутсайдерське мистецтво ХХ – початку ХХІ століть. Предмет – різноаспектність прояву аутсайдерського мистецтва Структура і обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 65 сторінок. Кількість використаних джерел –82.
Actuality of the me. At the end of the XIX - beginning of the XX century there are significant changes in the boundaries of culture in the social, philosophical, aesthetic spheres. This process continues to our time and leads to a change in values and artistic approaches in art, resulting in new phenomena and artistic trends in art and culture. First of all, there is a growing interest in non-traditional art in its forms and manifestations, such as naive, primitive, self-taught art, outsider art, brut-art, children's art. These phenomena "on general terms" are involved in the global artistic process. In the study of the issue of outsider art, art itself is significant as a phenomenon, its ideals, aesthetic value, as well as the processes and factors that influenced its transformation. The relevance of outsider art is determined by various aspects, namely: 1) cultural perspective (significant changes in the socio-cultural process of the XX - early XXI century); 2) the latest nature of art, which is natural during changes in the dynamics of culture; 3) semantic rapprochement with the art of the mentally ill, etc. The aim is to highlight the features of outsider art and outline its specifics This goal requires the solution of the following tasks: - to find out the state of research of outsider art in the theory of art history; - consider the history of its development; - highlight the features of outsider art and outline its specifics: - to trace the popularization of the work of outsider artists in museum and exhibition business, at auctions, etc. The object of research is the outsider art of the XX - early XXI centuries. Subject - the diversity of manifestations of outsider art Structure and scope of work. The master's thesis consists of an introduction, two sections, conclusions to each section, general conclusions, a list of sources used. The total volume of work is 65 pages. Number of sources used – 82.
Опис
Ключові слова
аутсайдерське мистецтво, аутсайдер, art brut, мистецтво, мистецтво душевнохворих, наїв, примітив, outsider art, outsider, art brut, art, art of the mentally ill, naive, primitive
Бібліографічний опис
Северин, С. Аутсайдерське мистецтво: різноаспектність проблеми [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / О. В. Грабовська ; науковий керівник Н. М. Кохан. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 65 с.