Використання художньої творчості в контексті арт-терапевтичних викликів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У даній магістерській роботі схарактеризовано арт-терапевтичні можливості образотворчого мистецтва, проаналізовано теоретичні основи арт-терапевтичних можливостей образотворчого мистецтва в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях, розглянуто методичні засади застосування технік арт-терапії в сучасному освітньому процесі, виявлено особливості використання засобів арт-терапевтичних можливостей образотворчого мистецтва в навчанні та вихованні дітей з особливими потребами, обґрунтувано актуалізацію засобів арт-терапії в сучасному освітньому просторі.
In this master's thesis the art-therapeutic possibilities of fine arts are characterized, the theoretical bases of art-therapeutic possibilities of fine arts in foreign and domestic researches are analyzed, methodical bases of application of art-therapy techniques in modern educational process are considered. in the education and upbringing of children with special needs, substantiated the actualization of art therapy in the modern educational space.
Опис
Ключові слова
арт-терапія, діти з особливими потребами, освітній простір, образотворче мистецтво, art therapy, children with special needs, educational space, art
Бібліографічний опис
Крамаренко, Ю. Г. Використання художньої творчості в контексті арт-терапевтичних викликів [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / Ю. Г. Крамаренко ; науковий керівник А. М. Никифоров. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 94 с.