Вплив українського кінематографу початку ХХІ ст. на формування національно-патріотичної свідомості молоді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Актуальність теми. Сучасний український кінематограф є малодослідженою темою і це дається взнаки з точки зору розуміння і формування попиту на кінопродукцію, бокс-офісу і популярності українських фільмів серед населення. Теоретичні дослідження сучасного українського кіно повинні стати підгрунтям для посилення популярності національної кінопродукції, збільшення попиту на неї в межах країни та за кордоном. Актуальність визначеної теми дослідження ще й у тому, що практично не розроблений алгоритм використання української кінопродукції саме у справі національно-патріотичного виховання. Мета і завдання дослідження. проаналізувати політику українських урядів стосовно організації виробництва кінопродукту, охарактеризувати найуспішніші українські проекти різних жанрів, узагальнити досвід використання українського кіно у справі національного і патріотичного виховання молоді Для досягнення поставленої мети передбачено постановку, формулювання і розв’язання наступних завдань: 1. Проаналізувати джерела із визначеної теми 2. Проаналізувати і узагальнити тенденції створення юридичної бази функціонування кіномистецтва в Україні 3. Охарактеризувати матеріальне забезпечення і джерела фінансування національних кінопроєктів 4. Проаналізувати головні риси українського кінематографу ХХІ століття. 5. Охарактеризувати основні принципи та методи використання національної кінопродукції у національному та патріотичному вихованні Об’єкт дослідження є український кінематограф ХХІ століття. Предмет дослідження є вплив українського кінематографу початку ХХІ ст. на формування національно-патріотичної свідомості молоді. Структура і обсяг роботи: Структура: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг – 59 сторінок. Кількість використаних джерел – 51.
Relevance of the topic. Modern Ukrainian cinema is a little-studied topic and this is evident in terms of understanding and shaping the demand for film production, box office and the popularity of Ukrainian films among the population. Theoretical research of modern Ukrainian cinema should be the basis for increasing the popularity of national film production, increasing demand for it within the country and abroad. The relevance of the identified research topic is also in the fact that the algorithm for the use of Ukrainian film production in the matter of national-patriotic education has not been developed. The purpose and objectives of the study. To analyze the policy of Ukrainian governments regarding the organization of film production, to characterize the most successful Ukrainian projects of various genres, to summarize the experience of using Ukrainian cinema in the national and patriotic education of youth To achieve this goal provides for the formulation, formulation and solution of the following tasks: 1. Analyze sources on a particular topic 2. Analyze and summarize the trends of creating a legal framework for the functioning of cinema in Ukraine 3. Describe the material support and sources of funding for national film projects 4. Analyze the main features of Ukrainian cinema of the XXI century. 5. Describe the basic principles and methods of using national film production in national and patriotic education The object of research is the Ukrainian cinema of the XXI century. The subject of research is the influence of Ukrainian cinema of the early XXI century. on the formation of national and patriotic consciousness of youth. Structure and scope of work: Structure: the work consists of an introduction, three sections, conclusions, a list of sources used. Volume - 59 pages. Number of sources used is 51.
Опис
Ключові слова
українське кіно, кінофестивалі, жанри сучасного українського кіно, законодавча база, національно-патріотичне виховання, Ukrainian cinema, film festivals, genres of modern Ukrainian cinema, legislative base, national-patriotic education
Бібліографічний опис
Єпик, Д. В. Вплив українського кінематографу початку ХХІ ст. на формування національно-патріотичної свідомості молоді [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / Д. В. Єпик ; науковий керівник О. В. Коваленко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 60 с.