Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Інтернаціоналізація університетської освіти в Німеччині: ретроспективний аналіз
  (ФОП Цьома С. П., 2023) Солощенко Вікторія Миколаївна; Soloshchenko Viktoriia Mykolaivna
  Монографія присвячена цілісному порівняльному аналізу процесу інтернаціоналізації університетської освіти в Німеччині. У науковому досліджені з’ясовано сутність, специфіку й виміри інтернаціоналізації університетської освіти в Німеччині, її наповнення інтеркультурним змістом. Окреслено та визначено провідні детермінанти, стратегії й механізми інтернаціоналізації університетської освіти в Німеччині. Виокремлено та класифіковано стратегії інтернаціоналізації університетської освіти в Німеччині. Подано рекомендації щодо можливості використання досвіду інтернаціоналізації німецькомовних університетів Європи у процесі модернізації вищої школи в Україні. Для викладачів кафедр іноземних мов, адміністративного персоналу вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців відділу міжнародного співробітництва, аспірантів, студентів.
 • Документ
  Афектоніми в українській і французькій мовах: актуальний стан уживання
  (2022) Калініченко Артем; Сахно Ілля; Kalinichenko Artem; Sakhno Illia; Божко Ірина Сергіївна; Bozhko Iryna Serhiivna
  Цю науково-дослідну роботу присвячено афектонімам – пестливим найменуванням, які вживаються в різних ситуаціях комунікації як синонім до власного імені людини та які можуть утворюватися рядом лексичних засобів. Метою роботи є дослідити структуру та семантику афектонімів в українській та французькій мовах, а також особливості їхнього сприйняття жителями України та франкомовних країн. У дослідженні розв’язано такі завдання: з’ясувати особливості семантики афектонімів; проаналізувати їхні словотвірні риси; з’ясувати роль запозичень в афективних звертаннях; дослідити ставлення носіїв української і французької мов до вживання афектонімів у різних ситуаціях спілкування. Роботу виконано на матеріалі розмовно-побутового мовлення: частково матеріал отримано з соціальних мереж, популярних пісень та фільмів, частково – з анкетування носіїв української і французької мов. У дослідженні з’ясовано, що афектоніми ґрунтуються на перенесенні значення – метафоричному або метонімічному. Нерідко афектонімами стають власні назви та обсценна лексика, що демонструє великий інструментарій цих експресивних звертань. В аспекті словотвору для афектонімів властиво використання демінутивних суфіксів, конверсії (субстантивації), редуплікації, словоскладання. Цей пласт лексики відкритий до запозичень передусім з англійської мови, а також поповнюється за рахунок мовних контактів носіїв української та французької мов. Анкетування показало, що українці та франкофони в цілому подібно реагують на афектоніми залежно від адресанта чи адресата мовлення. Найбільше афектоніми вживають в комунікації з чоловіком/дружиною або партнером/кою, найменше – в ситуаціях ділового спілкування.
 • Документ
  Актуальний стан використання imparfait du subjonctif у французькій мові
  (2021) Баранцев Ярослав; Barantsev Yaroslav; Божко Ірина Сергіївна; Bozhko Iryna Serhiivna
  Подана науково-дослідницька робота присвячена вивченню актуального стану використання часової форми дієслова imparfait du subjonctif у французькій мові на базі соціолінгвістичного інструментарію. Мета роботи – дослідити лінгвопрагматичні характеристики форми imparfait du subjonctif у французьких джерелах різних стилів, визначити актуальне ставлення до них жителів Франції за допомогою соціолінгвістичних підходів, а також перспективи її розвитку та функціонування в писемному й усному мовленні. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: продемонструвати результати критичного аналізу наукової літератури, присвяченої актуальним аспектам у використанні форми imparfait du subjonctif у французькій мові; дослідити вживання imparfait du subjonctif у різних стилях мовлення, зокрема художньому, публіцистичному, офіційно-діловому, науковому та розмовному; пояснити динаміку вживання форми imparfait du subjonctif у мовленні різних стилів; оцінити ставлення носіїв французької мови до вживання imparfait du subjonctif у мовленні. У процесі дослідження встановлено, що імперфект кон’юнктива в сучасній французькій мові зазнає певного відродження, його використання тепер умотивовується не лише літературною традицією, але й цілою низкою відтінків значення, які він може мати залежно від комунікативної ситуації. Ставлення жителів Франції до цієї форми доволі прихильне навіть попри все-таки незначну її поширеність у розмовному мовленні.
 • Документ
  Особливості перекладу оптативних речень французької мови українською (на матеріалі художньої літератури)
  (2020) Баранцев Ярослав; Barantsev Yaroslav; Божко Ірина Сергіївна; Bozhko Iryna Serhiivna
  Подана науково-дослідницька робота присвячена дослідженню особливостей перекладу оптативних речень французької мови українською у світлі нагромаджених теоретичних знань у царині граматики та перекладознавства. Робота актуальна, тому що в ній по-новому висвітлено засади інтерпретаційно-породжувального дискурсу в контексті модальности як універсалії та наявних міжмовних зв’язків. Мета роботи – дослідити особливості та принципи перекладу оптативних речень художньої франкомовної літератури українською на основі типологійного та функціонально-семантичного підходів. Для досягнення поставленої мети розв’язано такі завдання: подати вичерпний граматичний опис оптатива в системах української та французької мов; визначити критерії, за якими класифікують українські та французькі оптативні речення; дослідити способи й особливості перекладу французьких оптативних конструкцій українською мовою на основі перекладознавчої методології; установити закономірності інтерпретації окремих сталих оптативних висловлень. У праці застосовано описовий, зіставний, компонентний і почасти кількісний методи. Реалізація модального потенціалу оптатива в реченнях привертає дедалі більшу увагу дослідників. Установлено, що наукові погляди на оптатив у французькій та українській граматиках розвивалися в бік виокремлення його врівні з іншими способами дієслова. У праці наведено різноманітні типології оптативних висловлень, серед яких вирізняється структурно-семантична класифікація О. Корді, що передбачає наявність п’ятьох типів таких речень. Аналіз зібраного емпіричного матеріалу дав змогу визначити принципи, яких дотримано в процесі перекладу оптативних речень із творів художньої літератури французькою мовою.
 • Документ
  Фемінітиви в українській і французькій мовах: актуальний стан уживання
  (2019) Barantsev Yaroslav; Баранцев Ярослав; Божко Ірина Сергіївна; Bozhko Iryna Serhiivna
  Подана науково-дослідницька робота присвячена вивченню словотвірного та функціонального потенціалу фемінітивів в українській і французькій мовах. Робота актуальна, тому що подає найновіші відомості про стан використання фемінітивів у Франції та Україні, різноплановий опис цих назв у контексті їхньої особливої активізації впродовж останнього десятиліття. Мета роботи – дослідити динаміку та принципи творення фемінітивів в українських і французьких джерелах різних стилів, а також ставлення до них жителів України та Франції. Для досягнення поставленої мети розв’язано такі завдання: описати словотвірні типи іменників із модифікаційним значенням жіночої статі, притаманні французькій і українській мовам; визначити продуктивність тих чи тих засобів творення фемінітивів обох мов; дослідити поширеність різних словотвірних типів у мові преси та в текстах офіційно-ділового стилю мовлення; пояснити можливі причини за певних умов обмеженого користування цими найменуваннями; оцінити актуальне ставлення носіїв мови з України та Франції до практики використання фемінітивів. У праці застосовано описовий, зіставний і почасти кількісний методи, а також методи опитування (анкетування), спостереження, вивчення документальних джерел. У процесі дослідження встановлено, що в українській і французькій мовах існують моційні деривати з різноманітними суфіксами, які відрізняються наявністю чи відсутністю певних конотацій, що зумовлює їх розподіл за різними сферами вживання. З уваги на позамовні чинники фемінітиви виходять за межі лише розмовного стилю мовлення й стають надбанням інших стилів: публіцистичного й офіційно-ділового. Ставлення жителів України та Франції до присутності фемінітивів у різних функціональних стилях неоднакове.
 • Документ
  Структура і семантика поетонімних опозицій у художньому тексті
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Гаврилюк Ірина Сергіївна; Havryliuk Iryna Serhiivna
  Монографію присвячено розробці теоретико-методологічних підходів до проблем аналізу поетонімних опозицій як типу зв'язку між компонентами поетонімосфери. Розглянуто лінгвостилістичні засоби утворення поетонімних опозицій, розкрито структурні та семантичні засоби утворення цього типу зв'язку, визначено структурний і семантичні параметри типологізації поетонімних опозицій у художньому тексті, простежені чинники та механізми окремих аспектів функціонування системи поетонімних опозицій. Для фахівців та наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей.
 • Документ
  Інтернаціоналізація університетської освіти: інноваційний досвід німецькомовних країн
  (2017) Солощенко Вікторія Миколаївна; Soloshchenko Viktoriia Mykolaivna
  У публікації висвітлено особливості інтернаціоналізації університетської освіти в німецькомовних країнах на регіональному, національному та інституційному рівні. Окреслено стратегічні напрямки та механізми інтернаціоналізації університетської освіти в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейні та Люксембурзі.
 • Документ
  Перспективи використання американського досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України
  (2017) Красуля Алла Вікторівна; Krasulia Alla Viktorivna
  Дослідження присвячено висвітленню перспектив використання американського досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України. На основі порівняльного аналізу нормативно-правових, організаційних та змістових засад благодійницької та фандрейзингової діяльності у вищій школі США та України розроблено прогностичну модель розвитку фандрейзингової діяльності в університетах України. Застосування методу наукової екстраполяції дозволило окреслити можливості творчого використання елементів інноваційного потенціалу фандрейзингової діяльності американських університетів як інструменту диверсифікації джерел ресурсного забезпечення вітчизняного університету в контексті культурно-освітньої інтеграції України до світового співтовариства на національному, регіональному та інституційному рівнях.
 • Документ
  Легенда про Льйорону: проблема символіки імен жіночих водних божеств у латиноамериканській та українській міфології. Зіставний аспект
  (2017) Гаврилюк Ірина Сергіївна; Havryliuk Iryna Serhiivna
  У статті розглянуто імена жіночих водних божеств, що фігурують у міфології України, Мексики, Панами, Коста-Ріки, Чилі. Проаналізовано етимологію та семантику імен, з’ясовано зв’язок між етимологічним значенням міфоніма та символікою, з якою він пов’язується.
 • Документ
  Творення комічного в постмодерній поезії засобами поетонімії (на матеріалі збірки С. Прилуцького «Дзевяностыя forever»)
  (2017) Гаврилюк Ірина Сергіївна; Havryliuk Iryna Serhiivna
  Стаття аналізує можливості літературного оніма у творенні комічного в постмодерному тексті. На конкретних прикладах продемонстровано роль поетонімних опозицій, контамінацій за участю пропріальних одиниць, поєднання високого й низького стилів, поєднання онімів, що належать до різних соціокультурних реальностей, власних назв-алюзій тощо у творенні емоційно забарвленого тексту. Завдяки цим та іншим засобам автор досягає пародійності, абсурдності та комічності висловлювань.