Творення комічного в постмодерній поезії засобами поетонімії (на матеріалі збірки С. Прилуцького «Дзевяностыя forever»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття аналізує можливості літературного оніма у творенні комічного в постмодерному тексті. На конкретних прикладах продемонстровано роль поетонімних опозицій, контамінацій за участю пропріальних одиниць, поєднання високого й низького стилів, поєднання онімів, що належать до різних соціокультурних реальностей, власних назв-алюзій тощо у творенні емоційно забарвленого тексту. Завдяки цим та іншим засобам автор досягає пародійності, абсурдності та комічності висловлювань.
The article analyses the potential of the literary onym to create comicality in a postmodern text. The role of poetonym oppositions, contaminations with proper name components, high and low style combinations, combinations of onyms belonging to different socio-cultural realities, proper names-allusions, etc. in creating the emotional coloring of text is analyzed. Thanks to these and other means the author achieves parody, absurdity and comicality of expressions.
Опис
Ключові слова
literary onym, postmodernism, comicality, allusion, poetonym opposition, літературний онім, постмодернізм, комічне, алюзія, поетонімна опозиція
Бібліографічний опис
Гаврилюк, І. С. Творення комічного в постмодерній поезії засобами поетонімії (на матеріалі збірки С. Прилуцького "Дзевяностыя forever") [Текст] / І. С. Гаврилюк // Science and Education a New Dimension. Philology / [ed. X. Vamos]. – Budapest, 2017. – Vol. V (30), Is. 117. – С. 16–18.