Промисловість Сумської області (економіко-географічне дослідження)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
Розглядаються питання історії розвитку промислового комплексу Сумської області на різних часових зрізах, розкривається сучасна територіальна та галузева структура промисловості регіону, з’ясовано вплив промислових підприємств на локальне природне середовище. Основну увагу приділено географії діючих промислових підприємств, їхній кількості та сучасній спеціалізації.
Рассматриваются вопросы истории развития промышленного комплекса Сумской области на различных временных срезах, раскрывается современная территориальная и отраслевая структура промышленности региона, выяснено влияние промышленных предприятий на локальную природную среду. Основное внимание уделено географии действующих промышленных предприятий, их количеству и современной специализации.
The book deals with the history of the development of the industrial complex of the Sumy region at various time slices, reveals the modern territorial and branch structure of the industry of the region, the influence of industrial enterprises on the local natural environment is clarified. The main attention is paid to the geography of the existing industrial enterprises, their quantity and modern specialization.
Опис
У монографії розглядаються питання історії розвитку промислового комплексу Сумської області на різних часових зрізах, розкривається сучасна територіальна та галузева структура промисловості регіону, з’ясовано вплив промислових підприємств на локальне природне середовище. Основну увагу приділено географії діючих промислових підприємств, їхній кількості та сучасній спеціалізації. Монографія буде корисна для географів, економістів, екологів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів та студентів ВНЗ.
Ключові слова
географія, geography, промисловість, industry, Сумська область, Sumy region, територіальна структура, territorial structure, галузева структура, branch structure
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Промисловість Сумської області (економіко-географічне дослідження) : монографія [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 136 с.