Використання геопорталів у підготовці майбутніх вчителів географії

Анотація
Аналізуються функції і можливості освітніх геоінформаційних порталів (геопорталів) як просторових електронних ресурсів з картографічною основою. Здійснюється порівняння досвіду діяльності національних геопорталів різних країн світу та геопорталів окремих освітніх закладів. Надаються рекомендації щодо використання таких геопорталів студентами географічних спеціальностей при вирішення завдань професійного спрямування на конкретному прикладі навчальної дисципліни «Геоекологія».
The functions and possibilities of educational geoinformation portals (geoportals) as spatial electronic resources with a cartographic basis are analyzed. A comparison of the experience of national geoportals of different countries and geoportals of individual educational institutions. Recommendations for the use of such geoportals by students of geographical specialties in solving professional problems on a specific example of the discipline "Geoecology".
Опис
Ключові слова
геопортал, geoportal, ГІС-технології, GIS technologies, онлайн-карта, online map, відкритий доступ, open access
Бібліографічний опис
Використання геопорталів у підготовці майбутніх вчителів географії [Текст] / О. М. Король, О. Г. Корнус, А. О. Корнус, О. С. Данильченко, С. І. Сюткін // Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті : збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 26 листопада 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 74–78.