Територіальні відмінності захворюваності населення Cумської області на артрити

Анотація
Отримані у ході дослідження результати підтвердили високу захворюваність населення Сумської області на артрити. Негативним моментом є те, що протягом 2005-2016 рр. первинна захворюваність на ці нозології зросла на 30,8%, а їх поширеність – на 34,38%. Такий високий рівень захворюваності населення на цей вид нозології вимагає посиленої уваги до організації системи ортопедо-травматологічної допомоги в Сумській області.
The results obtained during the study confirmed the high incidence of arthritis in the population of the Sumy region. The negative point is that during 2005-2016. the primary incidence of these nosologies increased by 30.8%, and their prevalence by 34.38%. Such a high incidence of the population for this type of nosology requires increased attention to the organization of the orthopedic and trauma care system in the Sumy region.
Опис
Ключові слова
захворюваність, morbidity, артрити, arthritis, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Корнус, О. Г. Територіальні відмінності захворюваності населення Cумської області на артрити [Текст] / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шишук, А. Х. Аль-Вхілі // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.] – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 165–169.