Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11799
Title: Відтворення термінів та запозичень в українському перекладі роману Г. Мелвіля «Мобі Дік»
Other Titles: Interpretation of Terms and Borrowings in the Ukrainian Translation of G. Melville's Novel "Mobi Dick"
Authors: Козлова, Вікторія Вікторівна
Kozlova, Viktoriia Viktorivna
Вялкова, Ірина Миколаївна
Vialkova, Iryna Mykolaivna
Keywords: термін
запозичення
способи перекладу
труднощі перекладу
еквіваленти
term
borrowing
translation methods
translation difficulties
equivalents
Issue Date: 2021
Citation: Вялкова, І. М. Відтворення термінів та запозичень в українському перекладі роману Г. Мелвіля «Мобі Дік» [Текст] : магістер. робота / І. М. Вялкова ; науковий керівник В. В. Козлова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 78 с.
Abstract: У магістерській роботі представлені основні проблеми перекладу термінів та запозичень, розглянуто шляхи їх подолання. У першому розділі обґрунтовано основні теоретичні положення роботи, надано характеристику термінам та запозиченням, вказано їх особливості функціонування в мові. Охарактеризували способи перекладу. Другий розділ присвячено аналізу способів перекладу термінів. Представлено на прикладі Ю. Лісняка, як обрати один еквівалент з поміж інших значень. Розглянуто питання перекладу без еквівалентних термінів у художньому тексті. У третьому розділі проаналізовано основні прийоми перекладу запозичень. Надано рішення проблем перекладу без еквівалентних запозичень. Описали, які мови найбільше збагатили словниковий склад англійської та простежили на прикладах як слово адаптується в мові.
The master's thesis presents the main problems of translation of terms and borrowings, considers ways to overcome them. The first section substantiates the main theoretical provisions of the work, describes the terms and borrowings, indicates their features of functioning in the language. Described translation methods. The second section is devoted to the analysis of ways of translating terms. It is presented on the example of Yu. Lisnyak how to choose one equivalent from among other values. The issue of translation without equivalent terms in a literary text is considered. The third section analyzes the basic methods of translation of borrowings. The solution of translation problems without equivalent borrowings is given. Described which languages enriched the vocabulary of English the most and followed the examples of how the word is adapted in the language.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11799
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.