Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11519
Title: Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій
Other Titles: Theoretical and Methodological Foundations of Forming Future Teachers’ Early Professional Identity by Means of Project-Training Technologies
Authors: Коваленко, Наталія Володимирівна
Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna
Keywords: structural-functional model
early professional identity
future teachers
formation of early professional identity of future teachers
project-training technologies
структурно-функціональна модель
рання професійна ідентичність
майбутні вчителі
формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів
проєктно-тренінгові технології
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Kovalenko, N. Theoretical Substantiation of the Structural-Functional Model of Forming Future Teachers’ Early Professional Identity by Means of Project-Training Technologies [Text] / N. Kovalenko // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – № 2 (106). – С. 268–278. – DOI: 10.24139/2312-5993/2021.02/268-278.
Abstract: The article substantiates the structural-functional model of forming future teachers’ early professional identity by means of project-training technologies, including conceptualtarget, content-technological, result-prognostic units, is based on the specified psychologicalpedagogical conditions, is implemented through the characterized educational-scientific pedagogical project, containing the provisions indicated in the model and is aimed at the formation of the future teacher’s professional identity in the system of professionalpedagogical training for higher education applicants of the second year of study at the first (bachelor’s) level of higher education.
У статті обґрунтовано структурно-функціональну модель формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій, що включає концептуально-цільовий, змістово-технологічний, результативно-прогностичний блоки, ґрунтується на виокремлених психолого-педагогічних умовах, реалізується через схарактеризований навчально-науковий педагогічний проєкт, який вміщує означені в моделі положення та спрямований на формування професійної ідентичності майбутнього вчителя в системі професійно-педагогічної підготовки здобувачів освіти другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Аргументовано, що структурно-функціональна модель формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій визначає особливості його функціонування, що відображає динаміку, визначає тенденції, результативність практичної діяльності. У дослідженні формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів розглянуто як цілеспрямований процес створення в перші роки професійного навчання емоційно-позитивного сприйняття здобувачем освіти себе як учителя, майбутньої педагогічної діяльності, усвідомлення власної належності до професійної групи, побудови професійних планів задля активного опанування професією та подальшої ефективної самореалізації в педагогічній діяльності в системі педагогічної професійної підготовки педагогічного закладу вищої освіти. З’ясовано, що мета моделі полягає у формуванні РПІМУ студентів другого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій у системі професійно-педагогічної підготовки. Констатовано, що модель ґрунтувалася на таких підходах: діяльнісний, системний, компетентнісний, студенто-центрований, проєктно орієнтоване навчання, експериментальне навчання, контекстний, транскультуральний, екзестенційний.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11519
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.