Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10445
Title: Формування здорового способу життя учнів професійно-технічних навчальних закладів засобами соціально-педагогічного тренінгу
Other Titles: Formation of a Healthy Lifestyle of Students of Vocational Schools by Means of Socio-Pedagogical Training
Authors: Іонова, Ірина Миколаївна
Ionova, Iryna Mykolaivna
Томіна, Аліна Ігорівна
Tomina, Alina Ihorivna
Keywords: формування здорового способу життя
юнаки
учні професійно-технічних навчальних закладів
соціально педагогічний тренінг
formation of a healthy way of life
youth
students of vocational schools
social and pedagogical training
Issue Date: 2020
Citation: Томіна, А. М. Формування здорового способу життя учнів професійно-технічних навчальних закладів засобами соціально-педагогічного тренінгу [Текст] : магістер. робота / А. М. Томіна ; науковий керівник І. М. Іонова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 76 с.
Abstract: У кваліфікаційній роботі охарактеризовано практико-зорієнтовані засади формування здорового способу життя учнів професійно-технічних навчальних закладів засобами соціально-педагогічного тренінгу. Висвітлено формування здорового способу життя юнаків як актуальну наукову проблему. Розкрито потенціал та особливості впровадження соціально-педагогічного тренінгу як засобу формування здорового способу життя учнів професійно-технічних навчальних закладів. Визначено ефективність соціально-педагогічного тренінгу у контексті формування здорового способу життя юнаків (формує позитивне ставлення до власних можливостей; формує навички здорового способу життя; активізує зусилля громадськості в напрямі конструктивного розв’язання проблем здоров’я; змінює погляди на конкретні питання здоров’я та пошук шляхів їх вирішення; дає змогу юнакам отримати нові можливості змінити себе на краще, глибше зрозуміти власні почуття, навчитися керувати ними, обирати ефективні моделі поведінки). Визначено рівень знань учнів професійно-технічних навчальних закладів основ здорового способу життя. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо оптимізації процесу формування здорового способу життя учнів професійно-технічних навчальних закладів засобами соціально-педагогічного тренінгу. Ключовими рекомендаціями визначено: максимальне використання особистого потенціалу та професійних навичок соціального педагога у ролі ведучого соціально-педагогічного тренінгу; встановлення довірливих відносин з учасниками тренінгової групи; врахування соціально-педагогічних особливостей юнацького віку учнів професійно-технічних навчальних закладів; врахування різних аспектів формування здорового способу під час тематичного наповнення тренінгових занять; залучення, за необхідності, в тренінгову діяльність представників державних органів влади, лікарів, громадських організацій, органів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів тощо.
The qualification work describes the practice-oriented principles of forming a healthy lifestyle of students of vocational schools by means of socio-pedagogical training. The formation of a healthy lifestyle of youth as a topical scientific problem is highlighted. The potential and features of the introduction of socio-pedagogical training as a means of forming a healthy lifestyle of students of vocational schools are revealed. The effectiveness of socio-pedagogical training in the context of forming a healthy lifestyle of youth (forms a positive attitude to their own capabilities; develops healthy lifestyle skills; activates public efforts to constructively solve health problems; changes views on specific health issues and finding ways to solve them; allows youth to get new opportunities to change themselves for the better, better understand their own feelings, learn to manage them, choose effective patterns of behavior). The level of knowledge of students of vocational schools of the basics of a healthy lifestyle is determined. Methodical recommendations for optimizing the process of forming a healthy lifestyle of students of vocational schools by means of socio-pedagogical training are substantiated. The key recommendations are: maximum use of personal potential and professional skills of a social pedagogue in the role of a leading socio-pedagogical training; establishing trusting relations with the participants of the training group; taking into account the socio-pedagogical features of the youth of vocational schools; taking into account various aspects of forming a healthy way during the thematic content of training sessions; involvement, if necessary, in training activities of representatives of state authorities, doctors, public organizations, student self-government bodies of vocational schools, etc.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10445
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.