Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 38
 • Документ
  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Педагогічні технології в біологічній освіті» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Генкал Світлана Едуардівна; Genkal Svitlana Eduardivna
  Навчальний курс «Педагогічні технології в біологічній освіті» спрямований на розв’язання проблеми готовності майбутнього вчителя/викладача до професійної діяльності на основі глибокого розуміння сучасних педагогічних технологій. Магістранти ознайомлюються із особливостями впровадження технологічного підходу в освіті, що забезпечує розвивальний характер навчання і виховання, а також усієї управлінської діяльності педагога. Методичні рекомендації забезпечують засвоєння студентами сучасних технологій освітнього процесу та їх використання у закладах загальної середньої та фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти. Методичні рекомендації містять програму дисципліни, список теоретичних питань, практичні завдання, ряд теоретично обґрунтованих рекомендацій до практичних занять з дисципліни, завдання для контролю та самоконтролю, що охоплюють основні теми даного курсу та дозволяють студентам глибоко засвоїти матеріал дисципліни. Практична спрямованість курсу сприяє встановленню зв’язку між теорією та практикою, створює ті природні умови, за яких здобувач освіти може створити траєкторію індивідуального професійного розвитку.
 • Документ
  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Географія)
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Генкал Світлана Едуардівна; Genkal Svitlana Eduardivna
  Дисципліна «Інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я» спрямована на розв’язання проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя/викладача на основі розуміння сутності сучасних педагогічних технологій та умінь їх впровадження у освітній процес. Методичні рекомендації забезпечують засвоєння студентами теоретичних основ інноваційних технологій навчання та їх використання у закладах загальної середньої та фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти під час викладання біології та основ здоров’я. Методичні рекомендації містять програму дисципліни, список теоретичних питань, практичні завдання, теоретично обґрунтовані рекомендації до практичних занять з дисципліни, завдання для контролю та самоконтролю. Описана автором структура занять визначає практичну значущість методичних рекомендацій та спрямована розвиток критичного мислення, самоконтролю, пізнавальної активності студентів.
 • Документ
  Методичні рекомендації до проведення виробничої (педагогічної) практики у закладах загальної середньої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Генкал Світлана Едуардівна; Genkal Svitlana Eduardivna; Литвиненко Юлія Іванівна; Lytvynenko Yuliia Ivanivna
  Методичні рекомендації містять загальні положення про порядок організації та проходження виробничої (педагогічної) практики здобувачами вищої освіти освітнього рівня «Магістр», пояснення щодо мети, завдань, етапів, вимог, структури практики, оформлення звітної документації. Методичні рекомендації включають опис змісту педагогічної практики (організаційна, навчальна, позакласна, профорієнтаційна робота), специфіку її проходження в профільних класах та закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти. У методичних рекомендаціях розкрито особливості науково-дослідної роботи магістрантів під час педагогічної практики, також обґрунтовано перелік обов’язків магістрантів, керівника та методиста. Авторами представлено зразки необхідних документів, критерії ефективності уроку біології та його аналізу, перелік джерел інформації.
 • Документ
  Антропогенетика з основами медичної генетики
  (2023) Торяник Валентина Миколаївна; Torianyk Valentyna Mykolaivna
  У навчально-методичному посібнику представлені методичні розробки практичних занять за програмою навчальної дисципліни «Антропогенетика з основами медичної генетики». Зміст практичного заняття включає: мету і завдання теми, питання для обговорення, завдання для самопідготовки, коротку теоретичну інформацію, яку потрібно знати, для виконання завдань практичного заняття, завдання для самостійної аудиторної роботи, завдання для самостійної позааудиторної роботи. Навчально-методичний посібник містить список джерел, з яких здобувачі освіти можуть отримати необхідну інформацію для успішного виконання завдань практичних занять, розширення та поглиблення знань з різних розділів генетики людини, медичної та клінічної генетики. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів освіти за спеціальністю 091 Біологія, але може бути корисним здобувачам освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
 • Документ
  Садівництво
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Вакал Анатолій Петрович; Vakal Anatolii Petrovych; Литвиненко Юлія Іванівна; Lytvynenko Yuliia Ivanivna
  Навчальний посібник містить програмний матеріал про біологічні, агротехнічні, агрохімічні та організаційно-господарські основи садівництва. Висвітлено питання біології та технології виробництва плодових культур – зерняткових, кісточкових, горіхоплідних, ягідних. Особливу увагу приділено плодовим культурам, які вирощуються у Сумській області. Даний навчальний посібник стане у нагоді викладачам курсу «Основи сільського господарства», студентам природничих і біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти, а також вчителям біології та природознавства закладів загальної середньої освіти.
 • Документ
  Інтегрований курс «Природознавство» та методика його навчання
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Москаленко Микола Павлович; Moskalenko Mykola Pavlovych
  Методичні вказівки до «Інтегрованого курсу «Природознавство» та методики його навчання» розраховані на магістрантів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). До змісту методичних вказівок входять розробки практичних занять за програмними темами курсу (питання для обговорення, завдання для аудиторної роботи, завдання для самостійної позааудиторної роботи), список основної та рекомендованої літератури, інформаційних ресурсів.
 • Документ
  Зошит для лабораторних робіт з зоології безхребетних
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Говорун Олександр Володимирович; Govorun Оlexandr Volodymyrovych
  Робочий альбом з зоології містить завдання згідно робочої програми дисципліни. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів відповідно до освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Зошит для лабораторних робіт з зоології безхребетних
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Говорун Олександр Володимирович; Govorun Оlexandr Volodymyrovych
  Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів відповідно до освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційних робіт за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Генкал Світлана Едуардівна; Genkal Svitlana Eduardivna; Торяник Валентина Миколаївна; Torianyk Valentyna Mykolaivna; Литвиненко Юлія Іванівна; Lytvynenko Yuliia Ivanivna; Вакал Анатолій Петрович; Vakal Anatolii Petrovych; Москаленко Микола Павлович; Moskalenko Mykola Pavlovych
  Методичні рекомендації містять загальні положення про порядок виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), пояснення щодо методології наукових досліджень, етапів підготовки, вимоги до написання, змісту, структури, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи. Методичні рекомендації укладено відповідно до «Положення про кваліфікаційну роботу здобувача вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (нова редакція)» (ухвалено рішенням Вченої ради університету протокол № 4 від 28.11.2022 року). Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів відповідно до освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Навчальна практика з «Зоології безхребетних»
  (2023) Говорун Олександр Володимирович; Govorun Оlexandr Volodymyrovych; Пташенчук Оксана Олексіївна; Ptashenchuk Oksana Oleksiivna
  В посібнику описані основні методи збору, обробки та збереження безхребетних тварин. Посібник стане в нагоді для тих, хто планує самостійні екологічні, фауністичні дослідження у польових умовах – школярів, студентів-біологів, викладачів, натуралістів-аматорів.
 • Документ
  Зоологія. Безхребетні тварини
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Говорун Олександр Володимирович; Govorun Оlexandr Volodymyrovych
  Методичні вказівки містять інструктивно-методичні розробки до самостійної роботи з навчального курсу «Зоологія» за розділом «Безхребетні тварини». До кожного із занять, передбачених робочою програмою, наведено тему, рекомендації до самостійної теоретичної підготовки, контрольні питання. Крім того, вказівки містять список інформаційних джерел, рекомендованих для вивчення курсу. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів відповідно до освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія біології»
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Генкал Світлана Едуардівна; Henkal Svitlana Eduardivna
  Навчальний курс «Історія біології» спрямований на розв’язання проблеми формування готовності майбутнього біолога та вчителя біології до роботи в закладах загальної середньої освіти на основі глибокого розуміння етапів розвитку біологічної науки, різних її галузей та сучасних тенденцій біологічної науки. Методичні рекомендації містять програму курсу, ряд теоретично обґрунтованих рекомендацій до практичних занять з дисципліни, включають структуру, зміст заняття, список теоретичних питань і завдань для самопідготовки, що охоплюють основні теми даного курсу та дозволяють студентам глибоко засвоїти матеріал дисципліни. У методичних рекомендаціях визначено питання для контролю та самоконтролю, що дозволить студентам підготуватись до практичних занять і більш чітко представляти зв’язок між теоретичним і прикладним рівнем даної дисципліни. Також вказана література, до якої студент може звернутися для отримання додаткових відомостей з курсу.
 • Документ
  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Педагогічні технології в біологічній освіті»
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Генкал Світлана Едуардівна; Henkal Svitlana Eduardivna
  Навчальний курс «Педагогічні технології в біологічній освіті» спрямований на надання студентам ґрунтовних знань з теорії, структури, методики впровадження педагогічних технологій в біологічній освіті. Методичні рекомендації забезпечують засвоєння студентами сучасних технологій освітнього процесу та формування готовності до їх практичного використання у закладах загальної середньої та вищої освіти. Методичні рекомендації містять програму курсу, ряд теоретично обґрунтованих рекомендацій до практичних занять з дисципліни, включають в себе структуру, зміст заняття, список теоретичних питань і завдань для самопідготовки, що охоплюють основні теми даного курсу та дозволяють студентам глибоко засвоїти матеріал дисципліни. У методичних рекомендаціях визначено питання для контролю та самоконтролю, що дозволить студентам підготуватись до практичних занять і більш чітко представляти зв’язок між теоретичним і прикладним рівнем даної дисципліни. Також вказана література, до якої студент може звернутися для отримання додаткових відомостей з курсу.
 • Документ
  Методологія та організація наукових досліджень
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Торяник Валентина Миколаївна; Torianyk Valentyna Mykolaivna
  Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти другого рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). До змісту методичних вказівок входять розробки практичних занять за програмними темами курсу (питання для обговорення, завдання для аудиторної роботи, завдання для самостійної позааудиторної роботи), питання до заліку, список рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних занять з «Генетики з основами селекції»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Торяник Валентина Миколаївна; Torianyk Valentyna Mykolaivna
  Методичні вказівки укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції» з метою допомоги здобувачам першого рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія у виконанні завдань лабораторних занять. До змісту першої частини методичних вказівок входять розробки лабораторних занять з тем менделівської і неменделівської генетики організмів та генетики популяцій, та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних занять з «Молекулярної біології з основами біотехнології та генної інженерії»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Торяник Валентина Миколаївна; Torianyk Valentyna Mykolaivna
  Методичні вказівки укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Молекулярна біологія з основами біотехнології та генної інженерії» з метою допомоги здобувачам другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) у виконанні завдань лабораторних занять. До змісту методичних вказівок входять розробки лабораторних занять, список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Методика розв’язання задач та завдань з біології
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Торяник Валентина Миколаївна; Torianyk Valentyna Mykolaivna
  Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти другого рівня за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). До змісту методичних вказівок входять розробки практичних занять за програмними темами курсу (питання для обговорення, завдання для аудиторної роботи, завдання для самостійної позааудиторної роботи), список рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів.
 • Документ
  Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Гістологія з основами цитології та ембріології»
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Генкал Світлана Едуардівна; Genkal Svitlana Eduardivna
  Навчальний курс «Гістологія з основами цитології та ембріології» забезпечує професійну компетентність майбутнього біолога на основі глибокого розуміння структури, функцій біологічних систем на клітинному, тканинному, організменому рівнях. Методичні рекомендації містять програму курсу, ряд теоретично обґрунтованих рекомендацій до лабораторних занять з дисципліни, включають в себе структуру, зміст заняття, список теоретичних питань і завдань для самопідготовки, що охоплюють основні теми даного курсу та дозволяють студентам глибоко засвоїти матеріал дисципліни. У методичних рекомендаціях визначено питання для контролю та самоконтролю, що дозволить студентам підготуватись до лабораторних занять і більш чітко представляти зв’язок між теоретичним і прикладним рівнем даної дисципліни. Також вказана література, до якої студент може звернутися для отримання додаткових відомостей з курсу.
 • Документ
  Тестові ситуаційні задачі з курсу «Антропогенетика з основами медичної генетики»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Торяник Валентина Миколаївна; Torianyk Valentyna Mykolaivna
  До змісту методичного видання входять тестові ситуаційні задачі, що відповідають темам практичних занять з «Антропогенетики з основами медичної генетики», і які здобувач освіти має самостійно розвʾязати, щоб підготуватися до успішного складання іспиту. Для самостійної роботи здобувачів другого рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «091 Біологія».
 • Документ
  Завдання до підсумкового контролю знань з курсу «Методика навчання екології»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Торяник Валентина Миколаївна; Torianyk Valentyna Mykolaivna; Міронець Людмила Петрівна; Mironets Liudmyla Petrivna
  До змісту методичного видання входять контрольні запитання з курсу «Методика навчання екології» у формі тестів, що охоплюють усі теми відповідно до робочої навчальної програми. Для самостійної роботи здобувачів першого рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «014 (Біологія та здоров’я людини)».