Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Готична естетика в новелістиці Едгара Аллана По
  (2021) Хаітмирадов Аганазар; Khaitmyradov Ahanazar; Тєлєтова Світлана Григорівна; Tielietova Svitlana Hryhorivna
  Дана робота присвячена вивченню естетики готичної літератури, аналізу її художньо-жанрових особливостей та їх втілення в новелістиці Е. А. По. Магістерське дослідження відзначається вдало проведеним комплексним аналізом особливостей художніх та естетичних категорій у готичних новелах американського письменника-романтика. Практичне значення кваліфікаційної роботи пов’язане з можливістю використання її матеріалів на уроках зарубіжної літератури в закладах загальної середньої та вищої освіти, при написанні курсових і дипломних робіт, проведенні факультативів і студентських наукових конференцій.
 • Документ
  Феномен взаємодії світової літератури і кіно на межі XX – XXI століть
  (2021) Кузьменко Анастасія Володимирівна; Kuzmenko Anastasiia Volodymyrivna; Медвідь Неля Олексіївна; Medvid Nelia Oleksiivna
  Дипломна робота Кузьменко А. присвячена питанню взаємодії літератури і кіно, що є важливою складовою сучасної компаративістики. Дипломна робота складається з двох розділів. Перший розділ має теоретичний характер. У ньому розглядаються теоретико-методологічні аспекти вивчення взаємозв’язків літератури і кіно у XX – XXI ст., визначаються принципи екранізації літературних творів. Другий розділ присвячений аналізу кінотворів межі століть. Тут студентка досліджує романи «Запахи. Історія одного вбивці» П. Зюскінда і «Соляріс» Ст. Лема в кіномистецтві. У висновках містяться узагальнення з усієї роботи. Наукове дослідження побудоване на достовірних фактах, підтверджених критичними працями провідних науковців, творчістю письменників і кіномитців.
 • Документ
  Запитання, які використовуються в роботі за прочитаним чи прослуханим текстом (на матеріалі сучасних підручників з російської мови)
  (2021) Колодка Аліна Павлівна; Kolodka Alina Pavlivna; Пахненко Ірина Іванівна; Pakhnenko Iryna Ivanivna
  Дослідження пов’язане з вирішенням найважливішої методичної проблеми шкільного навчання, що стосується галузі формування комунікативної (мовленнєвої) компетентності учнів, – проблеми розвитку й удосконалення в школярів умінь відповідати на запитання, ставити запитання й правильно їх формулювати та виявлення методичних ресурсів сучасних навчальних книг, які допомагають учителю організувати роботу в зазначеному напрямі.
 • Документ
  Традиції Едгара По в творчості російських поетів-символістів кінця XIX – початку XX століття
  (2021) Громова Анастасія Валеріївна; Hromova Anastasiia Valeriivna; Медвідь Неля Олексіївна; Medvid Nelia Oleksiivna
  У дипломній роботі Громової Анастасії здійснена вдала спроба дослідження питання впливу естетики й поетики Е. По на французький і російський символізм. Дипломна робота складається з двох розділів. У першому розділі авторка досліджує епоху романтизму в США, визначає місце Е. По у ній, накреслює шляхи впливів американського письменника на французький і російський символізм. У другому розділі докладно розглядається творчість російських символістів (Д. Мережковського, З. Гіппіус, К. Бальмонта, В. Брюсова) з позицій впливу на неї естетики Е. По. Тут здійснюється ґрунтовний ідейно-художній аналіз (у тому числі й порівняльний) ряду творів вищевказаних авторів, зосереджується увага на провідних темах, мотивах, образах, поетиці. У науковому дослідженні Громової А. успішно систематизований набутий досвід ряду науковців, але, в першу чергу, заявлені ще зовсім не вивчені позиції творчості Е. По. На цій основі отримані результати дослідження є важливими для сучасної літературознавчої науки.
 • Документ
  Тематичне та жанрове різноманіття поетичної спадщини Зінаїди Гіппіус
  (2020) Чепіжко Олена Володимирівна; Chepizhko Olena Volodymyrivna; Іванова Ірина Борисівна; Ivanova Iryna Borysivna
  В даний час можна відзначити зростання інтересу до літературної спадщини, одного з яскравих представників російської культури на рубежі XX століття, З. Гіппіус, яка представлена великім жанровим та тематичним різноманіттям. Актуальність теми кваліфікаційної роботи зумовлена необхідністю більш глибокого дослідження тематичного та жанрового різноманіття творчості З. Гіппіус щодо виявлення взаємозв'язків, які існують між авторською позицією та жанровостілевимі параметрами творів. Метою даного дослідження є виявлення особливостей та новаторства жанрово-тематичного різноманіття поетичної спадщини З. Гіппіус. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто основи формування миру художніх образів та філософсько-релігійного світосприняття автора; еволюція світогляду З. Гіппіус, яка має відображення у розвитку основних тем творчості автора. У другому розділі проведено дослідження різноманіття тематичного діапазону автора, а також жанрово-стильових особливою поезії З. Гіппіус, використання традиційних елементів жанру в поєднанні з новаторськими знахідками поетеси. На основі отриманих результатів дослідження зроблено висновки щодо новаторства автора в тематичному діапазоні в його творчості і та модифікації жанрових утворень.
 • Документ
  Поетичне відкриття сьогодення в ліриці Володимира Висоцького
  (2020) Майковська Вікторія Ігорівна; Maikovska Viktoriia Ihorivna; Іванова Ірина Борисівна; Ivanova Iryna Borysivna
  Метою даної випускної кваліфікаційної роботи є аналіз творів В. Висоцького задля виявлення чинників, які обумовлюють поетичний феномен «Володимир Висоцький» як синтетичне утворення, що забезпечує оригінальність, своєрідність і неповторність лірики поета та сприйняття його творчості як поетичного відкриття сучасності. Поезія Висоцького різноманітна, в ній представлені численні моделі суспільного життя, різні образи героїв. Вона є відображенням менталітету людини другої половини ХХ ст. У першому розділі розкривається особистість Володимира Висоцького в контексті розвитку авторської пісні в літературному процесі другої половини ХХ століття, аналізуються гуманістичні ідеали військової та громадянської лірики поета. У другому розділі висвітлюється сутність проблеми свободи в суспільстві в 1950-1970 рр., конфліктність як принцип творчості Володимира Висоцького, мотив несвободи і тотальної незгоди із світом. Третій розділ обґрунтовує сутність поетичного феномена «Володимир Висоцький»: синтетичність його дарування, культурно-аксиологічний аспект творчості та своєрідність колористики поезії. За результатами роботи зроблено висновки щодо неоціненності внеску В. Висоцького у літературознавство в частині скорочення дистанції між автором і читачем, розширення можливостей слова: підкреслення його театральності, музичності, глибокої духовності й величі.