Статті

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Динаміка показників клітинного імунітету у осіб з контамінованих територій Сумської області
  (2018) Білокур Дарина Олександрівна; Bilokur Daryna Oleksandrivna
  Досліджували зміни показників клітинної ланки системного імунітету у осіб з контамінованих територій Сумської області. Виявили, що у 2017 році спостерігається тенденція до підвищення відносної кількості лімфоцитів на 27,3% та 22,5%; загального числа лімфоцитів (на 11,3% та 21,9% відповідно) відносно значень контрольної групи і дослідної групи у 2016 році. У мешканців територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області у 2017 році спостерігається: тенденція до зростання абсолютної і відносної кількості CD3-лімфоцитів у дослідній групі за період дослідження (у 1,42 та 1,15 разів відповідно); підвищення абсолютної кількості CD8-лімфоцитів у дослідній групі у 1,5 рази за період 2016-2017 рр. У 2017 році імунорегуляторний індекс (ІРІ) має тенденцію до зниження (до нижньої межі клінічної норми) як відносно показників контрольної групи у 2016-2017 рр. (у 1,3 рази), так і відносно показників дослідної групи у 2016 році (у 1,24 рази). Таким чином, існує необхідність подальшого моніторингу показників імунної системи щодо даної категорії населення.
 • Документ
  Показники пам’яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області
  (2018) Білокур Дарина Олександрівна; Bilokur Daryna Oleksandrivna; Шейко Віталій Ілліч; Sheiko Vitalii Illich
  Представлено результати дослідження показників об’єму короткочасної пам’яті, рівня переключення уваги та розумової працездатності у осіб, які проживають на територіях посиленого радіоекологічного контролю Сумської області. Волонтери з контамінованих територій мають достовірно вищий рівень об’єму короткочасної пам’яті на вербальний подразник. За рівнем переключення уваги досліджуваний контингент демонструє високий та вищий за середній рівні. Встановлено достовірні розбіжності між показниками коефіцієнту розумової продуктивності, об’єму зорової інформації та стійкості уваги у досліджуваній і контрольній групах.
 • Документ
  Показники неспецифічного антиінфекційного захисту у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області
  (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2018) Білокур Дарина Олександрівна; Bilokur Daryna Oleksandrivna
  Вивчали стан неспецифічного антиінфекційного захисту у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області. Забруднення значних площ радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи може виступати ключовим фактором імуносупресії для населення України. Стан факторів і механізмів неспецифічного антиінфекційного захисту у осіб, що народилися і проживають на контамінованих територіях, вивчений недостатньо. Мета дослідження – встановити показники неспецифічного антиінфекційного захисту у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області. Матеріали і методи. Імунологічне обстеження проведено у осіб, об’єднаних у контрольну (80 осіб) і дослідну (80 осіб) групи. Було застосовано імунофенотипування для визначення показників клітинного імунітету (CD16) та фарбування за Романовським-Гімза. Результати. Усі аналізовані показники у групі контролю знаходяться у межах клінічної норми. У осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області знижена абсолютна кількість нейтрофільних лейкоцитів на 15 %; збільшена абсолютна (у 1,6 разів) та відносна (у 1,8 разів) кількість моноцитів (до верхньої межі клінічної норми). Значно знижена (у 2,33 рази) абсолютна (на 57,1 %) та відносна (на 11,35 %) кількість природних кілерів. Значення нейтрофільно-лімфоцитарного коефіцієнту перевищує відповідний показник у групі контролю у 1,98 разів та виходить за верхню межу клінічної норми у 1,34 рази. Сумарний показник неспецифічної реактивності у контрольній та дослідній групах досягає значень, характерних для перебігу патологічних процесів. У осіб з IV-ї радіаційної зони Сумської області цей показник знаходиться на нижній межі клінічної норми. Висновки. Отримані результати вказують на функціональне навантаження неспецифічної ланки імунної системи серед населення радіаційно забруднених районів Сумської області. У осіб, що проживають на територіях посиленого радіоекологічного контролю Сумщини, має місце імунне порушення за показниками абсолютної і відносної кількості моноцитів та природніх кілерів (CD16). Водночас, спостерігається формування взаємно компенсаторних механізмів серед ланок системного імунітету у відповідь на низькоінтенсивне пролонговане радіаційне опромінювання. Перспективи подальших досліджень. Одержані результати вказують на необхідність проведення імунологічних обстежень населення територій посиленого радіоекологічного контролю нашої держави (та Сумщини зокрема) з метою проведення імунореабілітаційних заходів щодо даної категорії населення.
 • Документ
  Стан показників гуморальної ланки системного імунітету у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області
  (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв), 2018) Білокур Дарина Олександрівна; Bilokur Daryna Oleksandrivna
  Вивчали показники гуморального імунітету у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області. Імунологічне обстеження проведено у 160 осіб віком 18-35 років, які були об’єднані у контрольну (80 осіб) і дослідну (80 осіб) групи. Було застосовано загальноприйняті методики дослідження показників імунітету. Здійснено статистичну обробку даних. Дослідження виконано у відповідності до біоетичних норм з дотриманням законодавства України. Виявили, що у мешканців IV радіаційної зони Сумської області формується набутий імунодефіцитний стан за рівнем продукції імуноглобулінів класів G та М. Водночас, спостерігається формування компенсаторних механізмів у відповідь на низькоінтенсивне пролонговане радіаційне опромінювання, про що свідчить зростання індексу імунної резистентності.
 • Документ
  Динаміка показників гуморального імунітету у осіб з контамінованих територій Сумської області
  (2018) Білокур Дарина Олександрівна; Львов Олександр Сергійович; Шейко Віталій Ілліч; Bilokur Daryna Oleksandrivna; Lvov Oleksandr Serhiiovych; Sheiko Vitalii Illich
  Досліджували зміни показників гуморальної ланки системного імунітету у осіб з контамінованих територій Сумської області. Виявили, що у 2017 році спостерігається тенденція до підвищення відносної кількості лімфоцитів на 27,3 % та 22,5 %; загального числа лімфоцитів (на 11,3 % та 21,9 % відповідно) відносно значень контрольної групи і дослідної групи у 2016 році. У мешканців територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області у 2017 році спостерігається: тенденція до зростання рівня концентрації Ig G відносно значень 2016 року; зниження рівня концентрації Ig M відносно контрольних значень та показників досліджуваної групи 2016 року (у 1,74 рази та 4,39 рази відповідно); зниження рівня концентрації Ig А у досліджуваній групі за вищевказаний період у 1,5 рази. У волонтерів з IV радіаційної зони Сумської області спостерігається достовірне зниження лейко–В–клітинного індексу на 27,8 %. Таким чином, існує необхідність подальшого моніторингу показників імунної системи щодо даної категорії населення.
 • Документ
  Вплив низьких пролонгованих доз радіації на деякі фізіологічні системи організму (огляд літератури)
  (МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016) Білокур Дарина Олександрівна; Bilokur Daryna Oleksandrivna
  Здійснено аналітичний огляд літератури з тематики дослідження. Розкрито основні наслідки впливу низьких пролонгованих доз радіації на деякі фізіологічні системи організму. Висвітлено динаміку прояву психофізіологічних та нейродинамічних функцій у осіб, які проживають на радіаційно забруднених територіях в умовах віддаленої дії аварії на ЧАЕС.