Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 66
 • Документ
  Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024) Рудь Ольга Миколаївна; Rud Olha Mykolaivna
  Пропонований навчально-методичний посібник укладено відповідно до програми курсу «Сучасна українська літературна мова» філологічних факультетів педагогічних університетів. У посібнику подано програму та структуру навчальної дисципліни, завдання для практичних занять, які систематизовано відповідно до тем розділів курсу – «Морфеміка», «Словотвір», «Морфологія». Значна частина практичних завдань містить матеріали суцільних текстів краєзнавчого спрямування, уривки поетичних текстів чи прозових творів письменників Сумщини. У посібнику передбачено тестові завдання до кожної теми курсу, підсумкові контрольні роботи, завдання для самостійної роботи, програмові вимоги до підсумкової атестації, схеми і зразки лінгвістичного аналізу. Навчально-методичний посібник із сучасної української літературної мови розрахований на студентів філологічних факультетів, викладачів та учителів української мови.
 • Документ
  Українознавство
  (ФОП Цьома С. П., 2020) Горболіс Лариса Михайлівна; Черниш Анна; Horbolis Larysa Mykhailivna; Chernysh Anna
  Методичний посібник містить тематику семінарських занять (теоретичні питання, практичні завдання), блок тем для самостійного опрацювання, що сприяють цілеспрямованому вивченню навчальної дисципліни «Українознавство» та організації самостійної роботи студентів. Підвищенню ефективності засвоєння навчального матеріалу сприяє список рекомендованої літератури, питання підсумкового контролю. Матеріали адресовані викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, усіх, хто цікавиться народознавчою проблематикою.
 • Документ
  Порівняльне літературознавство
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024) Горболіс Лариса Михайлівна; Horbolis Larysa Mykhailivna
  У методичних рекомендаціях запропоновано програму курсу «Порівняльне літературознавство», розподіл годин, тематику практичних занять, теми для самостійного опрацювання, літературу до курсу та окремих тем, норми оцінювання знань здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія. Винесені на обговорення теми зорієнтовані на формування компетентностей, необхідних для майбутньої роботи фахівців-філологів. Здобувачам запропоновано опрацювання творів англійських, американських та німецьких письменників.
 • Документ
  Українська література першої половини ХІХ століття
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024) Горболіс Лариса Михайлівна; Horbolis Larysa Mykhailivna
  У методичних рекомендаціях запропоновано програму курсу «Українська література першої половини ХІХ століття», розподіл годин, тематику практичних занять, теми для самостійного опрацювання, літературу до курсу та окремих тем, норми оцінювання знань здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Винесені на обговорення теми зорієнтовані на формування компетентностей, необхідних для майбутньої роботи вчителя в закладах загальної середньої освіти. Здобувачам запропоновано опрацювання літературних творів відомих письменників першої половини ХІХ століття – І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, поетів-романтиків. Окремий блок становлять практичні заняття і теми для самостійного опрацювання, присвячені вивченню життя і творчості Т. Шевченка
 • Документ
  Давня українська література
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024) Кириленко Надія Іванівна; Kyrylenko Nadiia Ivanivna
  У методичних рекомендаціях представлено курс із давньої української літератури та літератури (11–18 століть), що призначений для студентів 1 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) СумДПУ імені А.С. Макаренка. Пропонується структура та інформаційний зміст навчального курсу, зокрема лекцій, практичних занять та самостійної роботи, критерії оцінювання студентів, подаються список основної та додаткової літератури, питання підсумкового контролю. Книга адресована викладачам, студентам-філологам, учителям загальноосвітніх шкіл, усім, хто цікавиться історією української літератури.
 • Документ
  Старослов’янська мова та історична граматика української мови
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Кумеда Олена Павлівна; Kumeda Olena Pavlivna
  Курси старослов’янської мови та історичної граматики, передбачені навчальним планом філологічних факультетів університетів, дають теоретичні й практичні знання про ті процеси, які відбувалися в прамові слов’ян. Старослов’янська мова та історична граматика взаємопов’язані навчальні курси, оскільки висвітлюють питання історії української мови. Пропоновані методичні рекомендації містять завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів, з урахуванням умов дистанційного навчання. Матеріали видання адресовані викладачам, студентам філологічних факультетів, учителям української мови тощо.
 • Документ
  Фахова практика вчителя: національний досвід та європейські цінності
  (2023) Лук'янова Лариса Борисівна; Lukianova Larysa Borysivna; Лянной Юрій Олегович; Liannoi Yurii Olehovych; Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna; Вовк Мирослава Петрівна; Vovk Myroslava Petrivna
  У посібнику узагальнено термінологічний дискурс проблеми практичної підготовки педагогів; схарактеризовано законодавчо-нормативні регулятиви організації практик; окреслено компетентнісні засади проходження практик з урахуванням євроінтеграційних процесів у закладах вищої педагогічної освіти. Представлено специфіку організації практик на бакалаврському і магістерському освітніх рівнях на прикладі досвіду організації практик майбутніх учителів-філологів. Розроблено рекомендації до проведення викладацької практики на докторському освітньому рівні у галузі 01 Освіта/педагогіка. Висвітлено досвід проведення фахових практик в умовах воєнного часу на засадах партнерства. Окреслено сучасні виклики щодо запровадження педагогічної інтернатури як форми післядипломної практики молодого вчителя, а також узагальнено досвід організації інтернатури у зарубіжних країнах. Запропоновано практикум з метою якісного проходження різних видів практик. Адресовано студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам, керівникам практик у підготовці майбутніх педагогів у закладах вищої педагогічної освіти з метою якісних змін у змісту, форм, методів організації практик на бакалаврському, магістерському та докторському освітніх рівнях.
 • Документ
  Лексикологія сучасної української літературної мови : Методичні вказівки до практичних занять
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023) Рудь Ольга Миколаївна; Rud Olha Mykolaivna
  Методичні вказівки «Лексикологія сучасної української літературної мови» укладено відповідно до програми курсу «Сучасна українська літературна мова» філологічних факультетів педагогічних університетів. Важливе завдання методичних вказівок полягає в тому, щоб ознайомити студентів з лексико-фразеологічною системою сучасної української мови, сформувати у них систематизовані наукові знання щодо класифікації різних лексичних явищ, спрямувати навчальний потенціал студентів на розширення їх лексичного запасу, освоєння фразеологічного фонду української мови, допомогти оволодіти лексичними нормами української літературної мови. Основна увага зосереджена на теоретичних питаннях української лексикології. Розгляд теоретичного матеріалу супроводжується виконанням різноманітних тренувальних вправ та завдань, що допоможе студентам на практиці закріпити одержані знання. Для студентів спеціальності «Українська мова і література» філологічних факультетів педагогічних університетів.
 • Документ
  Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna
  Пропонований методичний посібник для самостійної роботи містить програмний зміст, рекомендовану літературу та рекомендації щодо підготовки студентів з питань курсів лінгводидактики, методики навчання української мови і літератури у закладах загальної середньої освіти. Для студентів, викладачів закладів вищої освіти, вчителів.
 • Документ
  Лінгвоперсонологія
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016) Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna
  Структура книги включає теоретичний і практичні розділи. Мета теоретичних розділів – розширити уявлення про мовну особистість як інтердисциплінарний феномен та ключове поняття лінгвоперсонології, про науково-педагогічний текст як засіб реалізації професійної мовної особистості. На прикладі аналізу мовної індивідуальності відомих дослідників (В.Сухомлинського, О. Захаренка, І.Зязюна, Н.Волошиної, С.Гончаренка Л.Мацько, М.Пентилюк, Н.Ничкало, Г.Філіпчука, Г.Васяновича) доведено важливість умінь моделювати зв’язні наукові тексти різних жанрів, структурно-смислових, жанрово-композиційних особливостей та принципів текстової організації, потребу у вихованні мовного смаку і мовного чуття наукового слова. Робота з науковими текстами урізноманітнюється проблемно-діалогічними завданнями. Книга адресована на широке коло користувачів: студентам, магістрантам, майбутнім докторам філософії, науково-педагогічним і педагогічним працівникам, для всіх, хто шанує наукове слово і прагне навчитися писати академічний текст.
 • Документ
  Безпечний медіасерфінг підлітків
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Ячменик Марина Михайлівна; Yachmenyk Maryna Mykhailivna; Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna; Кириленко Надія Іванівна; Kyrylenko Nadiia Ivanivna; Моцак Світлана Іванівна; Motsak Svitlana Ivanivna
  У посібнику представлено авторські розробки завдань з навчальних дисциплін українська мова, українська література, історія для формування предметних компетентностей та інфомедійних навичок здобувачів освіти. Також вміщено колективні медіапродукти (електронні газети, буклети, журнали тощо) шкільних команд Сумського, Запорізького, Харківського, Черкаського, Хмельницького регіонів – учасників Всеукраїнського турніру із медіаграмотності. Збірник рекомендовано для широкого кола фахівців
 • Документ
  Типологія помилок
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  Пропоновані методичні рекомендації містять робочу навчальну програму, завдання для аудиторних занять, самостійної та індивідуально-дослідної роботи, тексти для редагування, норми оформлення списку використаної літератури, укладання лінгвістичних довідок, додатки (зразки робіт студентів із редагування помилок, матеріали IREX «Вивчай і розрізняй…», таблиця «Редагування помилок», складні випадки керування тощо). Матеріали видання адресовані викладачам, студентам філологічних факультетів, учителям української мови тощо.
 • Документ
  Українська мова
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  Пропоновані методичні рекомендації містять навчальну програму «Українська мова» для позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму (МАН), методичні поради до укладання матеріалів науково-дослідницької роботи (мотиваційний лист, наукова конференція, презентація, анотація, постер, норми оформлення списку використаної літератури тощо); додатки (зразок науково-дослідницької роботи). Матеріали видання адресовані викладачам, студентам філологічних факультетів, учителям української мови, слухачам МАН та ін.
 • Документ
  Медіакультура вчителя-словесника: інтеграційний аспект формування
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Герман Вікторія Василівна; Herman Viktоriia Vasylivna
  У методичних рекомендаціях представлено теорію і практику формування медіакультури філолога в курсах «Сучасна українська літературна мова» і «Культура української мови». Запропоновано також інтегрований навчально-методичний комплекс із «Академічної риторики». Подано зразки виконаних студентами завдань із інфомедійним компонентом. Навчально-методичний посібник адресовано науковцям, освітянам, аспірантам, магістрантам, студентам-філологам, усім, хто цікавиться медіакультурою.
 • Документ
  Синтаксис складного речення: практикум для самостійної роботи
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  Пропонований практикум для самостійної роботи із синтаксису складного речення містить вправи й творчі завдання із таких тем, як елементарне складне речення (складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове), неелементарне (багатокомпонентне) складне речення, складна синтаксична конструкція, складне синтаксичне ціле, період, конструкції з чужим мовленням. У додатках подано схеми й зразки синтаксичного аналізу та дослідження студентів із синтаксису складного речення. Матеріали видання адресовані студентам філологічних факультетів, викладачам, учителям української мови тощо.
 • Документ
  Графіка й орфографія сучасної української літературної мови
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2022) Рудь Ольга Миколаївна; Rud Olha Mykolaivna
  Методичні вказівки «Графіка та орфографія сучасної української літературної мови» укладено відповідно до програми курсу «Сучасна українська літературна мова» філологічних факультетів педагогічних університетів. Важливе завдання методичних вказівок полягає в тому, щоб допомогти студентам оволодіти орфографічними нормами української літературної мови з урахуванням нової редакції Українського правопису (2019 р.), ознайомити їх з тими науковими джерелами, до яких можна звертатися для постійного вдосконалення культури мови. Основна увага зосереджена на теоретичних питаннях української графіки та орфографічних правилах, викладених у сучасній редакції Українського правопису, що повертає до життя деякі особливості правопису 1928 р., які є частиною української орфографічної традиції і поновлення яких має сучасне наукове підґрунтя. Розгляд теоретичного матеріалу супроводжується виконанням різноманітних тренувальних вправ та завдань, що допоможе студентам на практиці закріпити одержані знання. Для студентів спеціальності «Українська мова і література» філологічних факультетів педагогічних університетів.
 • Документ
  Українська мова за професійним спрямуванням
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2022) Рудь Ольга Миколаївна; Rud Olha Mykolaivna
  Пропоновані методичні рекомендації укладено відповідно до навчального плану підготовки фахівців із фізичної культури, робочої програми навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». У них подано перелік теоретичних питань, які виносяться на розгляд на практичному занятті, практичні завдання, які студенти виконують під час підготовки до заняття, запитання і завдання для самоконтролю та основні правила і поради стосовно дотримання літературних норм української мови, володіння різноманітними мовними засобами, особливостей укладання офіційно-ділових та наукових текстів, мовної культури професійної комунікації. Методичні рекомендації розраховані на студентів, викладачів, усіх поціновувачів українського слова.
 • Документ
  Virtual Laboratory «Multimedia Dictionary of Infomedia Literacy»
  (2021) Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna; Надутенко Маргарита Володимирівна; Nadutenko Marharyta Volodymyrivna; Надутенко М. В.; Nadutenko M. V.
  У статті висвітлюються поточні результати діяльності навчально-дослідницького центру «MEDIA & TEACHER CAMPUS», що реалізується в рамках проекту «Вчи та відрізняйся: інфо-медіаграмотність» (IREX) при Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.
 • Документ
  МІжрегіональні проєкти ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури
  (2021) Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna
  У статті висвітлено перебіг міжрегіональних проєктів з інфомедійної грамотності центру професійного розвитку учителя української мови і літератури, який реалізується в рамках українсько-польського проєкту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії і відносини: університет-школа» в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. Доводиться що реалізація проєкту з інфомедійної грамотності сприяє формуванню медіаосвітніх умінь майбутніх учителів-словесників у різних форматах змішаного навчання і неформальної освіти і сприяє особистісному і професійному розвитку суб‘єктів освітнього процесу.
 • Документ
  Теорія літератури і методологічний дискурс
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Горболіс Лариса Михайлівна; Horbolis Larysa Mykhailivna
  Навчальний посібник має сприяти опануванню навчальних дисциплін «Теорія літератури», «Культура літературознавчих досліджень». Теоретична частина посібника містить короткий виклад окремих тем. Запропонована практична частина може бути залучена на розсуд викладача для проведення практичних занять, перевірки тем, винесених на самостійне опрацювання. Додатки містять різнотиповий матеріал, що сприятиме організації самостійної роботи й забезпечить ефективне засвоєння знань. Навчальний посібник адресований викладачам, студентам, аспірантам.