eSSPU logo

Запрошуємо до репозитарію відкритого доступу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (eSSPUIR)!

eSSPUIR - Електронний інституційний репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

ISSN 2522-1531

eSSPUIR – електронний архів наукових та освітніх матеріалів СумДПУ імеіні А. С. Макаренка, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, та забезпечує довготривалий, постійний і надійний безкоштовний відкритий доступ до них засобами Інтернет-сервісів, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

Кількість документів: 13813. Останнє оновлення: 14.04.2024.

Положення про eSSPUIR

Авторський договір приєднання

Інструкція реєстрації користувача eSSPUIR

Зразки бібліографічного оформлення видань

 

Нові надходження

Документ
Потeнціал емпаурмент педагогіки у професійній підготовці майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії
(2024) Реброва Олена Євгенівна; Rebrova Olena Yevhenivna; Реброва Ганна Олександрівна; Rebrova Hanna Oleksandrivna
У статті актуалізовано проблему готовності майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії до постійного вдосконалення та підвищення рівня професійної майстерності. Зазначене відповідає концепції сталого розвитку, який розглядається в науковій галузі крізь призму педагогіки емпауерменту. Проблема ефективного розвитку професійних якостей важлива для усіх спеціальностей, але в творчих спеціальностях цей процес поєднаний з розвитком специфічних художньо‐творчих здібностей. Разом з тим, активна роль мистецтва в соціокультурному просторі зумовлює здатність музикантів і хореографів реалізувати себе в різних траєкторіях розвитку, суголосних соціальним, культурним сферам, де мистецька творчість відіграє значну роль. На основі зазначеного визначено мету – розкрити потенціал принципів педагогіки емпауерменту в підготовці майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії в парадигмі сталого розвитку особистості, що здійснюється з урахуванням різних сфер соціокультурного середовища сучасного суспільства. Окреслено фактори, що зумовлюють потребу у сталому розвитку, які об’єктивно існують в сучасному просторі. У статті зроблено наголос на установку здобувачів на розвиток і саморозвиток вже на перших етапах отримання вищої освіти. Визначено ефективні технології сталого розвитку які запроваджуються з перших етапах навчання в закладах вищої освіти: акмеологічна, міждисциплінарна, проєктувальна та партисипативна,. Представлено сфери застосування емпауерменту в галузі мистецької освіти на основі технологій партисипації. Показано взаємоузгодженість сталого розвитку особистості та постулатів педагогіки емпауерменту в соціокультурному просторі та в проєкції на особистість майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії. Розкрито якості‐потреби, які підлягають сталому розвитку. Це не здібності, а саме професійні якості, які сформовані на ментальному рівні через типові потреби, які поступово усвідомлюються здобувачами, майбутніми спеціалістами в галузі музичного мистецтва і хореографії, що потребують постійного вдосконалення та саморозвитку для їх реалізації. За акцентовано увагу на принципах педагогіки емпауерменту, які суголосні творчій діяльності і проблемам творчого розвитку майбутніх викладачів музичного мистецтва і хореографії.
Документ
Формування музично‐естетичної культури підлітків засобами оперної музики
(2024) Федорець Микола; Fedorets Mykola; Ван Цзябінь; Van Tsziabin
Стаття стосується однієї з актуальних проблем духовного становлення сучасної молоді – формування музично‐естетичної культури підлітків засобами класичної музики, зокрема оперної музики. В статті обґрунтовано актуальність означеної проблеми для системи загальної музичної освіти, що здійснюється в закладах загальної середньої освіти (ЗСО) України і Китаю; оновлено поняття музично‐естетичної культури в умовах постінформаційного суспільства;аргументовано важливість залучення сучасних учнів підліткового віку до найвідоміших творів національного та світового тезаурусу оперної музики; представлено деякі особливості сучасних уроків музичного мистецтва,присвячених ознайомлення учнів з оперною музикою; надано методичні рекомендації стосовно формування музично‐естетичної культури підлітків засобами оперної музики, а також деякі методико‐технологічні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва обох країн до вирішення означеної проблеми в умовах постінформаційного суспільства.
Документ
National Universities in the Contest of the Development of Informal Continuous Education
(2024) Korzh-Usenko Larysa Viktorivna Сидоренко Олена Леонідівна; Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Kozlova Olena Hryhorivna; Козлова Олена Григорівна; Sydorenko Olena Leonidivna; Сидоренко Олена Леонідівна
During the period of intensive development of non‐formal continuous education at the present stage, the achievements of Ukrainian scientists and the progressive public of the 19th ‐ early 20th centuries regarding the provision of high intellectual and spiritual needs of the population of Ukraine are of significant interest.
Документ
Формування математичної компетентності учнів базової школи у вивченні синтаксису (на основі моделювання підрядних словосполучень)
(2024) Мішеніна Тетяна; Mishenina Tetiana; Качайло Ксенія Анатоліївна; Kachailo Kseniia Anatoliivna
У публікації здійснено спробу розв’язання питання формування математичної компетентності учнів та учениць у вивченні синтаксису української мови. Синтаксичні одиниці перебувають у системних взаємозв’язках,трансформаційні ланцюжки відтворюють формально‐граматичні й семантичні трансформації, що мають різний ступінь актуалізації в синтаксичних дериватах.Синтаксичний дериват засвідчує імпресію інформації, тому правильне й логічне моделювання словосполучень і речень апелює до застосування математичного апарату (трансформації синтаксичних одиниць, імпресії інформації, класифікації родового поняття й прикладкового компонента підрядного словосполучення,оперування термінами). Інтеграція компетентнісного, діяльнісного й особистісно зорієнтованого підходів, задекларованих Державним стандартом, а також звернення до функціонально‐стилістичного й текстоцентричного підходів у вивченні синтаксичних одиниць сприяє формуванню математичної компетент‐ності здобувачів. Розроблено систему вправ, спрямованих на формування математичної компетентності учнів базової школи у вивченні синтаксису.Дібрано дидактичний матеріал, робота з яким сприятиме виробленню вмінь аналізувати формально‐граматичні трансформації підрядного словосполучення кореляції; класифікувати родове поняття; продукувати художні означення, що засвідчує рівень сформованості образомовленнєвих умінь, з одного боку, розвиток культури художнього сприйняття, культури мовлення (комунікативно‐стилістичні ознаки правильності, логічності, точності, образності).
Документ
Проблема здоров’ябереження в педагогіці: історичний аспект
(2024) Вербець Владислав; Verbets Vladyslav; Балух Микола Миколайович; Balukh Mykola Mykolaiovych; Бигар Ганна Павлівна; Byhar Hanna Pavlivna
У роботі представлено історичні аспекти проблеми здоров’язбереження в педагогіці. Охарактеризовано педагогічні доробки щодо здоров’язбереження другої половини ХІХ – початок ХХ століття, обґрунтовано та впроваджено в освітню практику різні підходи щодо здоров’язбереження молодого поколінняЗдійснено теоретичний аналіз різних підходів щодо здоров’язбереження другої половини ХІХ – початок ХХ століття.Фізичний розвиток молодого покоління підвищує самостійність і незалежність дитини в повсякденній діяльності. Це допомагає поступово опановувати нові навички, наприклад, одягатися, їсти, розставляти іграшки.Це, у свою чергу, створює відчуття компетентності, впливає на те, що відбувається, і впевненість у собі. Кожна форма руху дає дитині дуже важливі знання про себе та про те, що вона вже вміє та що їй ще потрібно практикувати. Важливо, щоб у дитини було багато можливостей випробувати себе в різних заняттях і видах діяльності і щоб їй була надана свобода в цьому. Схарактеризовано різні підходи щодо здоров’язбереження молодого покоління: правильне харчування, відпочинок, рухливі ігри, заняття спортом і т.і., що забезпечує, у свою чергу, розумовий розвиток дитини.