Версія для друку

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

про передачу невиключних прав на використання твору
в
Інституційному репозитарії eSSPUIR
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

м. Суми                                                                    “_____” _________________ 20_____ року

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім`я та по батькові Автора (ів) твору)

(далі – Автор) з одної сторони, та Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (далі – Університет), в особі ректора Лянного Юрія Олеговича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, беручи до уваги мету створення Електронного репозитарію eSSPUIR – забезпечити місце і спосіб централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів творів та створення надійної та доступної системи обліку публікацій наукових робіт викладачів, співробітників, студентів факультетів і окремих працівників Університету, уклали цей Договір про наступне:

1.  ВИЗНАЧЕННЯ  ТЕРМІНІВ

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Автор (власник авторських прав) надає Університету невиключні права на використання твору (науки, літератури, мистецтва; вказати вид, форму, назву та інші характеристики)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва, характер документу, видавництво, рік, кількість сторінок)

в обумовлених цим договором межах і на строк  з ________________________________ до ___________________________________.

Під використанням в цьому договорі розуміється розміщення примірника твору в «Інституційному репозитарії (електронному архіві) СумДПУ імені А. С. Макаренка eSSPUIR» (далі - РЕПОЗИТАРІЙ).

2.2. Автор гарантує, що на момент розміщення твору у eSSPUIR лише йому належать авторські права на твір, що вони не відчужені, не є предметом застави судового спору або претензій з боку третіх осіб.

2.3. Автор підтверджує що:

3.  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Розміщуючи свій твір в eSSPUIR, Автор приймає умови цього договору. У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожний з Авторів приймає умови цього договору.

3.2. Автор передає Університету на безоплатній основі невиключні права на використання твору:

  1. на внесення твору у базу даних eSSPUIR;
  2. на відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи її змісту;
  3. на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання;
  4. на використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження;
  5. на надання електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет.

3.3. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам.

3.4. Автор має право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. (Ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

3.5. Університет в електронному архіві eSSPUIR чітко визначає ім'я Автора твору і не вносить ніяких змін до твору, гарантуючи цілісність і недоторканність твору.

4.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Автор і Університет зобов’язуються належним чином виконувати умови цього договору.

4.2. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.

5.  УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Авторський договір може бути розірваний на вимогу Автора, якщо він позбавляється прав інтелектуальної власності на твір, які мав на момент розміщення твору у репозитарії відкритого доступу, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для Автора.

5.2.  Авторський договір розривається з ініціативи Університету, якщо автор:

5.3. Усі спори, що виникають при достроковому розірванні договору розглядаються у судовому порядку.

6.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.2. Умови Договору щодо майнових прав інтелектуальної власності зберігають чинність протягом всього строку чинності цих прав.

6.3. У випадку реорганізації Університету, його права та обов’язки переходять до його правонаступника.

7.  ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні, за умови, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами або належним чином уповноваженими на те представниками сторін.

7.2. Усі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

7.3. Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких один знаходиться у Автора, другий - у Університету.

7.4. Усі спори між сторонами розглядаються у судовому порядку.

 

 

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Автор:
  ПІБ_______________________________________
  Посада____________________________________
  Паспорт:
  Серія____________ №_______________________
  Виданий___________________________________
  Адреса____________________________________
  __________________________________________
Ректор______________  Ю. О. Лянной Дата______________                             Підпис
М.П.