Книга одного автора

Карпухіна, Ю. В.  Основи фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Карпухіна ; Міністерство освіти і науки України, Херсонський державний університет. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 306 с. – ISBN 978-966-289-082-2

Лазарєв, М. О.  Педагогічна творчість [Текст] : навчальний посібник для студентів, магістрів, аспірантів педагогічного університету / М. О. Лазарєв ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 292 с. – ISBN 978-966-97556-1-2

Мороз, І. О. Практичні заняття зі статистичної фізики та термодинаміки [Текст]. Ч. 1 : Основи статистичної термодинаміки : [навчальний посібник] / І. О. Мороз ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 143 с.

Поповський, А. М.  Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови [Текст] : монографія / А. М. Поповський ; Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Кафедра української мови. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2015. – 289 с. – ISBN 978-966-383-597-6

Ткалич, М.  Гендерна психологія [Текст] : навчальний посібник / М. Ткалич. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Академвидав, 2016. – 254 с. – (Серія «Альма-матер»). – ISBN 978-966-8226-89-2-6

Книга двох авторів

Важинський, С. Е.  Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / С. Е. Важинський, Т. І. Щербак ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національний ун-т цивільного захисту України. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 257 с. – ISBN 978-966-698-223-3

Чумак, Н. П.  Francais (quatrieme annee d'apprentissage) [Текст] = Французька мова (4-й рік навчання) : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва. – Харків : Фоліо, 2016. – 240 с. : іл. – ISBN 978-617-7012-33

Книга трьох авторів

Корнус, О. Г. Територіально-нозоологічна структура захворюваності населення Сумської області [Текст] : монографія / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шищук ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумський державний університет, Медичний інститут. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 171 с. : карт. – ISBN 978-966-698-205-9

Шут, М. І.  Фізика [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. – Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2016. – 271 с. : іл. – ISBN 978-966-569-307-9

Книга чотирьох авторів

Геодезія [Текст] : навчальний посібник / В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О. В. Анисенко, П. В. Мацько ; Міністерство освіти і науки України, Чорноморський державний університет ім. П. Могили. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 250 с. – ISBN 978-966-289-061-7

Книга п’яти та більше авторів

Культурологія [Текст] : навчальний посібник / М. М. Занкович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. – [2-ге вид., стер.]. – Київ : Знання, 2006. – 267 с.

Изучаем русский язык в Сумах [Текст] : учебное пособие для студентов-иностранцев первого года обучения филологических и других специальностей / Л. В. Биденко, В. А. Загородний, Г. И. Киселёва и др. ; Министерство образования и науки Украины, Сумской государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко. – Сумы : [СумГПУ им. А. С. Макаренко, [2015]. – 159 с.

Путівник у прикладну наукометрію [Текст] : навчальний посібник для студентів ОКР «Бакалавр», «Магістр» та аспірантів вищих навчальних закладів / Н. М. Рідей, О. В. Засимко, Л. В. Кліх та ін. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – [Херсон] : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 343 с. – ISBN 978-966-289-048-8

Книга без автора

Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя : методологічні, змістові та методичні засади [Текст] : монографія / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми : МакДен, 2011. – 465 с. – ISBN 978-966-2305-30-2

Формування навичок здорового способу життя молоді [Текст] / [упоряд. А. Фломбойм]. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 111 с. – (Б-ка «Шкільного світу»). – ISBN 978-966-451-000-1

Формування навичок здорового способу життя в системі «Учень-вчитель-батьки» (для дітей молодшого шкільного віку) [Текст] : практичний посібник / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; [уклад.: І. О. Калиниченко, Г. О. Латіна, Р. В. Замятіна]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 131 с.

Збірник

Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення [Текст] : збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження П. Куліша / Інститут українознавства Київського національного університету ім. Т. Шевченка ; Міжнародний благодійний фонд «Фонд Пантелеймона Куліша» ; [за заг. ред.: П. П. Кононенка, І. С. Плюща]. – Київ : «МП Леся», 2000. – 223 с. – ISBN 966-7166-07-4

Творчість Миколи Невидайла. Рецепція та інтерпретація [Текст] : збірник статей : науково-популярне подарункове видання / авторський колектив: А. А. Білецька, Д. А. Гаврилова, Н. В. Зайдлер та ін. – Ужгород : Графіка, 2015. – 43 с.

Фізико-математична освіта [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1 (7) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: Ф. М. Лиман, В. С. Іваній, М. В. Каленик та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 145 с.

Методичний посібник

Інформатика в схемах і таблицях `[Текст] : методичні вказівки / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [авт. кол.: О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня, О. М. Удовиченко, А. О. Юрченко]. – Суми : Видавництво «МакДен», 2013. – 74 с.

Картава, Ю. А. Дитина з порушення зору в умовах інклюзивної освіти [Текст] : методичний посібник / Ю. А Картава, Н. О. Косарєва ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 75 с.

Корнус, А. О. Охорона природи. Основи раціонального природокористування [Текст] : практикум : [навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами усіх форм навчання спеціальностей 7.04010401 Географія* (спеціаліст), 8.04010401 Географія* (магістр)] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 39 с.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методика навчання біології» [Текст] : для студентів заочного відділення освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040102 біологія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет, Кафедра зоології, анатомії, фізіології людини і тварини ; [уклад. С. Е. Генкал] . – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 52 с.

Система комп’ютерної математики MARLE `[Текст] : методичні вказівки / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк, В. Г. Шамоня]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 129 с.

Матеріали конференцій

Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта [Текст] : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України, Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 258 с.

Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК–2015) [Текст] : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2–3 грудня 2015 р., м. Суми : у 2-х т. Т. 1 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті ; [оргкомітет: Ф.  М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – 180 с.

Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2014» [Текст] : матеріали Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 року) : у 3 ч. Ч. 3 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут педагогіки АПН України та ін. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – 64 с.

Словники. Довідники

Географія : словник-довідник [Текст] / [авт.-уклад. В. Л. Ципін]. – Харків : Халімон, 2006. – 175 с.

НАТО [Текст] : довідник. – Berlin : OTAN, 2006. – 383 с.

Офшорный мир. Взгляд изнутри [Текст] : справочник / сост. Ф. К. Ершов ; ред. А. В. Пеньковский. – Ленинград, 2006. – 105 с.

Автореферат дисертації

Авдєєнко, І. М.  Розвиток культури здоров'я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / І. М. Авдєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 20 с.

Авчіннікова, Г. Д.  Профільна диференціація навчання учнів старшої школи США [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Г. Д. Авчіннікова ; Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичина. – Умань, 2015. – 21 с.

Ярошинська, О. О.  Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. О. Ярошинська ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний університет ім. І. Франка. – Житомир, 2015. – 40 с.

Дипломна та магістерська роботи

Авраменко, В. В.  Суспільно-географічна оцінка динаміки процесів автомобілізації в Україні [Текст] : дипломна робота / В. В. Авраменко ; науковий керівник С. І. Сюткін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 68 с. + дод.

Арістархова, І. І.  Рослинність заповідних об'єктів Роменського держлісгоспу Сумської області [Текст] : дипломна робота / І. І. Арістархова ; науковий керівник А. П. Вакал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 53 с.

Ярова, І. І.  Формування навичок художнього аналізу музичних творів в процесі мисленнєвої діяльності учнів молодшого віку [Текст] : дипломна робота / І. І. Ярова ; науковий керівник Л. О. Булатова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 114 с.

Яценко, О. О.  Управління персоналом в сучасній дитячо-юнацькій спортивній школі [Текст] : магістерська робота / О. О. Яценко ; науковий керівник А. І. Кудренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 130 с.

Ященко, І. В.  Методика формування вокально-сценічної майстерності майбутнього вчителя музики [Текст] : магістерська робота / І. В. Ященко ; науковий керівник Л. А. Бірюкова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 95 с.

Стаття із збірника

Калита, Н.  Організаційні форми навчання: історія та сучасність [Текст] / Н. Калита // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 10. – С. 229–234.

Семеног, О. М.  Назви дитячого одягу в сучасній українській мові [Текст] / О. М. Семеног // Філологічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 123–128.

Бабенко, О. М.  Значення принципу мінімізації у навчанні хімії [Текст] / О. М. Бабенко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / [редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.), А. В. Іванченко, М. П. Лещенко та ін.] – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 155–161.

Розділ із книги

Основні вимоги до написання ділових паперів [Текст] // Погиба, Л. Г.  Складання ділових паперів : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – Київ : Либідь, 2002. – Розділ 11. – С. 216–220.

Наука в системі культури [Текст] // Тарєлкін, Ю. П. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Розділ 2. – С. 32–62.

Основні правила оформлення реквізитів [Текст] // Шевчук, С. В.  Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Літера, 2000. – Розділ 1, § 3. – С. 26–34.

Поняття про науку та її еволюція. Наука як система знань [Текст] // Романчиков, В. І.  Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. І. Романчиков. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – Тема 1. – С. 12–17.

Глава із книги

Голубицкий, В. А. Крестьянско-казацкие восстания конца ХVI в. [Текст] / В. А. Голубицкий // История Украинской ССР : в 10 т. – Киев, 1982. – Т. 2, гл. 7, § 2. – С. 353–366.

Книга как основной вид издания [Текст] // Кушнаренко, Н. Н.  Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стер. – Киев : Знання, 2006. – Глава 9. – С. 219–241.

Лебедь, А. Е.  Мировоззренческий потенциал науки ХХI века [Текст] / А. Е. Лебедь // Наука и образование: современные трансформации : монография / Институт философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины. – Киев : Парапан, 2008. – Глава 8. – С. 293–306.

Методология программирования социологического исследования [Текст] // Баскаков, А. Я.  Методология научного исследования : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – 2-е изд., испр. – Киев : МАУП, 2004. – Глава 14. – C. 149–163.

Стаття з періодичного видання

Володарская, Е. А.  Динамика имиджа науки в процессе развития исследовательских умений студентов [Текст] / Е. А. Володарская // Психологический журнал. – 2009. – Т. 30, № 1. – С. 14–31.

Мриглод, І.  Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] / І. Мриглод, О. Мриглод // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 10. – С. 3–18.

Руденко, О.  Наука, освіта і цивілізація: проект методологічної освіти [Текст] / О. Руденко // Освіта і управління. – 2006. – № 3/4. – С. 108–122.

Прокина, А. Г.  Жанр литературной рецензии в научном и обыденном сознании [Текст] / А. Г. Прокина // Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. – 2007. – № 6. – С. 107–112.

Стаття з книги

Наука – продуктивна сила [Текст] // Соловйов, С. М.  Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. М. Соловйов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – С. 6–8.

Наука як соціальний інститут [Текст] // Ковальчук, В. В.  Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв ; під наук. ред. В. О. Дроздова. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Київ : ВД «Професіонал», 2007. – С. 24–28.

Нотне видання

Хорові твори на тексти Івана Франка [Ноти] : [навчальний посібник] / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7996-54-9

Барвінський, В.  Мініатюри на лемківські народні пісні [Ноти] : посібник педагогічного репертуару з курсу «Основний музичний інструмент (фортепіано)» / В. Барвінський ; Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 32 с. – ISBN 979-966-2946-88-8

ДСТУ

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. – Чинний з 2007-07-01. – Київ, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

Препринт

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Б. А. Шиляев, В. Н. Воеводин. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. : ил., табл. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьков. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4). – Библиогр.: с. 18–19 (23 назв.).

Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М. І. Панасюк, А. Д. Скорбун, Б. М. Сплошной.  — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. : іл., табл. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). — Бібліогр.: с. 8.