Сучасний стан ГІС-діяльності географічної спільноти України під час військових подій

Анотація
Нині у провідних країнах світу для підготовки викладачів і студентів, а також для ведення науково-дослідницької роботи використовують матеріали освітніх розділів національних геопорталів. В умовах розвитку власної національної інфраструктури геопросторових даних перспективним стане створення освітньої складової геопорталу з географії, яка забезпечить студентів і викладачів інформаційним матеріалом, а також відкриє доступ до бази даних навчально-методичних матеріалів з географічних дисциплін на загальнодержавному і регіональному рівнях.
Currently, the leading countries of the world use the materials of the educational sections of national geoportals to train teachers and students, as well as to conduct research. In the context of the development of its own national geospatial data infrastructure, it will be promising to create an educational component of the geography geoportal, which will provide students and teachers with information material, as well as open access to the database of teaching materials in geographical disciplines at the national and regional levels.
Опис
Ключові слова
ГІС-діяльність, GIS activities, географічна спільнота, geographical community, Україна, Ukraine, військові події, military events
Бібліографічний опис
Сучасний стан ГІС-діяльності географічної спільноти України під час військових подій [Текст] / О. М. Король, О. Г. Корнус, А. О. Корнус, О. С. Данильченко, С. І. Сюткін // Традиційні та інноваційні напрямки досліджень у геодезії, землеустрої та кадастрі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених, (Умань, 27 квітня 2022 р.) / Уманський національний університет садівництва. – 2022. – С. 18–21.
Зібрання