Trends in the Formation of Snow Cover Against the Background of Global Climate Changes (According to Observations at the Ukrainian Antarctic Station “Academic Vernadsky”)

Анотація
Для того, щоб отримати характеристики снігового покриву, а також визначити його зміни та їх основні тенденції, у цій роботі з використанням математичних та статистичних методів ми проаналізували дані спостережень за снігом на метеорологічному майданчику української антарктичної станції «Академік Вернадський» за період 1997-2020 років. Отримані результати свідчать про значний зсув часових меж періоду залягання снігового покриву, а також структуру його відкладення, що може бути свідченням зміни характеру атмосферних процесів. Слід звернути увагу на той факт, що після 2005 р. відбулися зміни в структурі формування снігового покриву в районі української антарктичної станції «Академік Вернадський»: цей процес сповільнився, особливо в першій половині зими. Водночас загальна кількість опадів до кінця сезону накопичення снігу залишається відносно стабільною. В результаті дослідження вдалося виявити довгострокову складову висоти снігового покриву, період якої становить 11,03 року з обертонами 5 і 2,5 років, аналіз яких свідчить про можливий вплив на формування снігової маси в досліджуваній зоні явища Ель-Ніньо. Результати слід використовувати при розробці моделей прогнозу погоди.
In order to obtain the characteristics of the snow cover, and to identify its changes and their main trends, in this work, using mathematical and statistical methods, we analyzed snow observation data at the meteorological site of the Ukrainian Antarctic station “Academic Vernadsky” for the period 1997-2020. The obtained results indicate a significant shift in the time boundaries of the period of occurrence of the snow cover, as well as the structure of its deposition, which may be evidence of changes in the nature of atmospheric processes. Attention should be paid to the fact that after 2005 there have been changes in the structure of formation of the snow cover at the area of Academic Vernadsky polar research base: this process has become slower, especially in the first half of winter. At the same time, the total amount of precipitation to the end of the snow accumulation season remains relatively stable. As a result of the study, it was possible to identify the long-term component of the snow cover height, the period of which is 11.03 years with overtones of 5 and 2.5 years, the analysis of which indicates a possible effect on formation of the snow mass in the studied area of the El Niсo phenomenon. The results should be used in developing weather forecast models.
Опис
Ключові слова
висота снігового покриву, snow cover height, зростання маси снігу, snow mass growth, гармоніки, harmonics, амплітуди, amplitudes, фази, phases
Бібліографічний опис
Trends in the Formation of Snow Cover Against the Background of Global Climate Changes (According to Observations at the Ukrainian Antarctic Station “Academic Vernadsky”) [Text] / S. Klok, A. Kornus, O. Kornus, O. Danylchenko // Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century : Monograph / Ed. by O. Mitryasova, P. Koszelnic. − Mykolaiv, 2021. – P. 218–228.