Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НПУ імені М. П. Драгоманова
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячене проблемі корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки. В дослідженні визначено особливості розвитку компонентів просодичної сторони мовлення (фізіологічних: частота основного тону; фонетичних: тембр, сила, висота голосу; темпоритмічних: темп, ритм мовлення, вживання логічного наголосу та пауз та мовленнєве дихання) у дітей старшого дошкільного віку без порушень мовлення та з порушенням мовленнєвого розвитку (дизартрією) Представлено теоретичне обґрунтування методики формувального етапу експерименту, сформульовано необхідні педагогічні умови досягнення позитивних результатів корекційно-розвиваючого навчання. Визначено напрями та засоби методики корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією, а також узагальнено одержані результати проведеної експериментальної роботи, статистично підтверджено ефективність запропонованої методики.
The dissertation research is devoted to the problem of the correction of prosodic side of speaking among the elder aged pre-school children with dysarthria by means of logopedic rhythmic. The peculiarities of the development of components of prosodic side of speaking are determined in research work (physiological: the frequency of basic tone, the time of maximum phonation, the speaking breath; phonetic: the melody side of speaking, the timbre, the strength, the height of voice; the tempo rhythmical: the tempo, the rhythm of speaking, the use of logical stress and pause among the elder aged pre-school children without break of speaking development of dysarthria.
Опис
Ключові слова
дизартрія, dysarthria, логопедична ритміка, logopedic rhythmic, просодична сторона мовлення, components of prosodic side of speaking, мовленнєве дихання, speaking breath, темпоритмічна сторона мовлення, tempo-rhythmic side of speaking, частота основного тону, frequency of basic ton, діти старшого дошкільного віку, elder aged pre-school children
Бібліографічний опис
Боряк, О. В. Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Боряк Оксана Володимирівна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с.