Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1017
Title: Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки
Other Titles: The Correction of Prosodic Side of Speaking of Elder Aged Pre-School Children with Dysarthria by Means of Logopedic Rhythmic
Authors: Боряк, Оксана Володимирівна
Boriak, Oksana Volodymyrivna
Keywords: дизартрія
dysarthria
логопедична ритміка
logopedic rhythmic
просодична сторона мовлення
components of prosodic side of speaking
мовленнєве дихання
speaking breath
темпоритмічна сторона мовлення
tempo-rhythmic side of speaking
частота основного тону
frequency of basic ton
діти старшого дошкільного віку
elder aged pre-school children
Issue Date: Mar-2012
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Боряк, О. В. Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Боряк Оксана Володимирівна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене проблемі корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки. В дослідженні визначено особливості розвитку компонентів просодичної сторони мовлення (фізіологічних: частота основного тону; фонетичних: тембр, сила, висота голосу; темпоритмічних: темп, ритм мовлення, вживання логічного наголосу та пауз та мовленнєве дихання) у дітей старшого дошкільного віку без порушень мовлення та з порушенням мовленнєвого розвитку (дизартрією) Представлено теоретичне обґрунтування методики формувального етапу експерименту, сформульовано необхідні педагогічні умови досягнення позитивних результатів корекційно-розвиваючого навчання. Визначено напрями та засоби методики корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією, а також узагальнено одержані результати проведеної експериментальної роботи, статистично підтверджено ефективність запропонованої методики.
The dissertation research is devoted to the problem of the correction of prosodic side of speaking among the elder aged pre-school children with dysarthria by means of logopedic rhythmic. The peculiarities of the development of components of prosodic side of speaking are determined in research work (physiological: the frequency of basic tone, the time of maximum phonation, the speaking breath; phonetic: the melody side of speaking, the timbre, the strength, the height of voice; the tempo rhythmical: the tempo, the rhythm of speaking, the use of logical stress and pause among the elder aged pre-school children without break of speaking development of dysarthria.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1017
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титул.pdf169,5 kBAdobe PDFView/Open
автореферат.pdf393,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.