Прогнозування стану захворюваності населення Сумської області на хвороби ока та придаткового апарату

Анотація
У статті розглянуто особливості територіальної диспропорції поширеності та первинної захворюваності на хвороби ока та придаткового апарату. Виділено адміністративні одиниці Сумської області у три групи за рівнем захворюваності. І група (високий рівень захворюваності на дану групу нозологій) буде включати Лебединський, Охтирський, Кролевецький, Липоводолинський, Ямпільський та Середино-Будський райони. До ІІІ групи із низьким рівнем захворюваності ввійдуть Буринський, Шосткинський, Недригайлівський, Роменський райони та обласний центр м. Суми. Усі інші райони будуть мати середній рівень захворюваності хвороб ока та придаткового апарату (ІІ група).
The article discusses the features of the territorial disproportion in the prevalence and primary incidence of diseases of the eye and adnexa. The administrative units of the Sumy region were divided into three groups according to the incidence rate. And the group (high incidence of this group of nosologies) will include Lebedin, Okhtyrka, Krolevets, Lipova Dolinf, Yampol, Romny and Seredino-Buda districts. Group III with a low incidence rate will include Burin, Shostka, Nedrigailov districts and the regional center of Sumy. All other areas will have an average level of incidence of the eyes and adnexa (Group II).
Опис
Ключові слова
прогнозування, forecasting, Сумська область, Sumy region, захворюваність ока, eye disease
Бібліографічний опис
11. Ткаченко Я.Г., Корнус О.Г., Скиба О.О., Шищук В.Д. Прогнозування стану захворюваності населення Сумської області на хвороби ока та придаткового апарату // Освітні та наукові виміри природничих наук [Електронний ресурс] : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції, (м. Суми, 8 грудня 2021 р.) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [ред-кол.: А. О. Корнус (голова), Л. П. Міронець, О. М Бабенко та ін.]. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. С. 128-133.