Contemporary Migration Trends of Eastern Ukraine

Анотація
Стаття присвячена сучасним міграційним процесам на Сході України. Мета роботи – проаналізувати особливості міграційної ситуації на Сході України та виявити основні тенденції внутрішньорегіональної, міжрегіональної, міждержавної міграції населення регіону. Загалом розглядаються вимушені міграції з Донецької та Луганської областей. Визначено фактори, що приваблюють мігрантів у кожну зону досліджуваного регіону; переважні види міграції та зв'язки мігрантів з регіонами вибуття та прибуття; окреслено основні міста, які прийняли найбільшу кількість трудових та освітніх мігрантів, та міста, які прийняли найбільшу кількість вимушених мігрантів. Узагальнено основні тенденції сучасних міграційних процесів на Сході України, серед яких: значне переважання внутрішньорегіональних та міжрегіональних міграційних потоків над міждержавними в усіх адміністративно-територіальних одиницях Сходу України; внутрішньорегіональні міграції населення в межах досліджуваного регіону спрямовані, в основному, до Харківської області, а центром тяжіння населення є Харків; позитивний міграційний приріст, який значно перевищує природне скорочення в новому адміністративному центрі Донецької області – Краматорську; значні маятникові міграції із сільської та приміської місцевості до обласного центру, міст обласного підпорядкування та районних центрів; значний відтік населення та втрата міграційної привабливості промисловими центрами Донецької та Луганської областей; вимушений характер міграції з 2014 року через тимчасову окупацію частини територій Донецької та Луганської областей.
The article is devoted to contemporary migration processes in the East of Ukraine. The purpose of the work is to analyze the peculiarities of the migration situation in Eastern Ukraine and identify the main trends of intra-regional, inter-regional, interstate migration of the population of the region. Forced migrations from Donetsk and Luhansk regions are considered in general. Factors that attract migrants to each area of the study region are identified; predominant types of migration and connections of migrants with regions of departure and arrival; the main cities that received the largest number of labor and educational migrants and the cities that received the largest number of forced migrants are outlined. The main tendencies of modern migration processes in the East of Ukraine are generalized, among which: significant predominance of intraregional and interregional migration flows over interstate flows in all administrative-territorial units of Eastern Ukraine; intra-regional migrations of the population within the studied region are directed, mainly to the Kharkiv region, and the center of gravity of the population is Kharkiv; positive migration growth, which significantly exceeds the natural reduction in the new administrative center of Donetsk region - Kramatorsk; significant pendulum migrations from rural and suburban areas towards the regional center, cities of regional subordination and district centers; significant outflow of population and loss of migratory attractiveness by industrial centers of Donetsk and Luhansk regions; forced nature of migration since 2014 due to the temporary occupation of part of the territories of Donetsk and Luhansk regions.
Опис
https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i37493
Ключові слова
міграція, migration, переміщення населення, population displacement, міграційні потоки, migration flows, вимушена міграція, forced migration, внутрішньо переміщені особи, internally displaced persons, Донбас, Donbass, Схід України, East of Ukraine
Бібліографічний опис
Contemporary Migration Trends of Eastern Ukraine [Тext] / L. Niemets, M. Lohvynova, K. Sehida, O. Suptelo, O. Kornus, K. Kravchenko // Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (30–31 May 2021, Cordoba, Spain). – Cordoba, 2021. – P. 2177–2186.
Зібрання