Конструкції з прямою мовою у художніх творах Бориса Харчука

Анотація
Робота складається зі вступу, де розкривається сутність і стан наукової проблеми, формується мета і завдання, які потребують вирішення для досягнення поставленої мети; першого розділу, у якому проаналізовано дослідження науковців стосовно конструкцій з прямою мовою; у другому розділі досліджуються структури з прямою мовою, непрямою мовою, невласне прямою мовою, діалогами, іншими структурними різновидами у художніх текстах Бориса Харчука; третього розділу, у якому з’ясовано особливості стилістичних функцій конструкцій з прямою мовою в художньо-образному творенні Бориса Харчука; висновків, де розкрито суть основних етапів роботи, підбито підсумки усієї праці; списку використаних джерел та додатків.
The work consists of an introduction, which reveals the essence and state of the scientific problem, forms a goal and tasks that need to be solved to achieve this goal; the first section, which analyzes the research of scientists on constructions with direct speech; in the second section the structures with direct language, indirect language, not directly direct language, dialogues, other structural varieties in Borys Kharchuk's literary texts are investigated; the third section, which clarifies the features of stylistic functions of constructions with direct speech in the artistic and figurative work of Boris Kharchuk; conclusions, which reveal the essence of the main stages of work, summarize the work; list of used sources and applications.
Опис
Ключові слова
пряма мова, чужа мова, непряма мова, невласне пряма мова, діалог, монолог, цитата, direct speech, foreign language, indirect speech, implicit direct speech, dialogue, monologue, quotation
Бібліографічний опис
Висоцька, Т. В. Конструкції з прямою мовою у художніх творах Бориса Харчука [Текст] : магістер. робота / Т. В. Висоцька ; науковий керівник Т. П. Беценко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 104 с.