Використання спеціалізованого програмного забезпечення на уроках географії у старших класах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Сьогодення ставить перед багатьма галузями економіки вимоги щодо чіткого переходу до широкого використання геоінформаційних систем (ГІС) для роботи з графічними та тематичними базами даних, що виконує функції моделювання і розрахунку, створення тематичних географічних карт і атласів. Тому шкільна географія не повинна стояти осторонь цих технологій і в старших класах треба вже закладати підґрунтя до вивчення ГІС спрямованого програмного забезпечення. Ресурсами спеціалізованого програмного забезпечення обрані: Google Earth, QGIS, ArcGIS. Впровадження геоінформаційного програмного забезпечення в освітній процес старшої школи при вивченні географії відкриває нові можливості для більш якісної підготовки школярів з географії. Однак, потрібно більше уваги приділяти формуванню змісту уроків географії та методики подання матеріалу. Слід ознайомлювати школярів з функціональними можливостями і продуктивністю існуючих на світовому ринку ГІС програмних пакетів та відкритими програмними продуктами, що можуть бути рекомендовані для використання в освітньому процесі. Необхідно навчити старшокласників представляти інформаційні дані у цифровому вигляді, опрацьовувати цю інформацію завдяки ГІС-технологіям, що допоможе їм зробити правильний вибір у обранні майбутньої професійної діяльності.
Today’s realities require many sectors of the economy to make a clear transition to the widespread use of geographic information systems (GIS) – systems for collecting, storing, analyzing and graphically visualizing geographic data and related information. It is an automated system for working with graphical and thematic databases, which performs the functions of modeling and calculation, creation of thematic maps and atlases. It is used for scientific and practical purposes such as urban and regional planning and design, forecasting, study of natural resource potential and inventory of natural resources etc. The purpose of the work is to study the features of the use of specialized software in geography lessons in senior classes. Resources of specialized software selected: Google Earth, QGIS and ArcGIS. The introduction of geographic information software in the educational process of high school in the study of geography opens up new opportunities for better training of students in geography. However, more attention should be paid to the formation of the content of geography lessons and methods of presenting the material. Students should be introduced to the functionality and performance of existing GIS software packages and open source software that can be recommended for use in the educational process. It is necessary to teach high school students to present information data in digital form, to process this information through GIS technologies, which will help them make the right choice in choosing future professional activities. The use of GIS in geography lessons in senior classes will be able to provide a qualitatively new level of acquisition and generalization of knowledge, skills and abilities.
Опис
Ключові слова
ГІС, спеціалізоване програмне забезпечення, уроки географії в старших класах, GIS, specialized software, geography lessons in senior classes
Бібліографічний опис
Бублик, А. А. Використання спеціалізованого програмного забезпечення на уроках географії у старших класах [Текст] / А. А. Бублик, О. М. Король // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: А. О. Корнус, О. М. Король, С. І. Сюткін та ін.].– Суми, 2022. – Т. 2, вип. 3. – С. 82–85. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6523617
Зібрання