Виробничий туризм у Сумській області: передумови та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національна металургійна академія України
Анотація
Розглянуто сутність виробничого туризму і зміст понять «виробничий туризм» та «індустріальний туризм». Вивчено регіональні особливості процесу кластеризації ринку туристичних послуг та обґрунтовано шляхи його інтенсифікації. Охарактеризовано галузеву і територіальну структуру виробничого туризму в Сумській області. З урахуванням географічної специфіки, на території Сумської області виділено шість виробничо-туристичних кластерів – територіальних поєднань підприємств промисловості, сільського господарства транспорту чи сфери послуг, які мають туристичну привабливість та проводять екскурсії на свої виробництва. Межі кластерів проведені згідно адміністративно-територіального поділу, але є достатньо умовними, адже їх реальні межі постійно змінюються, оскільки з’являються нові підприємства, розвиваються нові напрями виробничо-туристичної діяльності, змінюються маршрути транспортного сполучення. Подано детальну галузеву характеристику кожного виробничо-туристичного кластера, встановлено їх спеціалізацію.
The essence of industrial tourism as well as the volume of terms “production tourism” and “industrial tourism” are considered. The regional features of the clustering process of the tourism services market are studies and the ways of its intensification are demonstrated. The sectoral and territorial structure of the industrial tourism in the Sumy region is characterized. In the context of industrial tourism, the Sumy region is a diversified complex that combines large-sized and medium-sized industrial enterprises which are specialized in extraction of energy resources, the development of machinery, the chemical and petrochemical industry, and the processing of agricultural products. Taking into account the geographical peculiarities, six industrial tourism clusters are selected in the area of the Sumy region, i.e. territorial combinations of industrial, agricultural, transport or service enterprises that have a tourist attraction and conduct excursions to their production sites. In addition, the cluster should include necessary elements of the tourist infrastructure (transport, hotel-restaurant, information infrastructure etc.). Detailed sectoral characteristics of each industrial tourism clusters and their specialization are presented.
Опис
Монографія виконана в межах теми дослідження «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний номер 0107U001146) та теми дослідження «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об‘єднань» (державний реєстраційний номер 0116U006782)
Ключові слова
виробничий туризм, industrial tourism, Сумська область, Sumy region, перспективи розвитку, prospects for development
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Виробничий туризм у Сумській області: передумови та перспективи розвитку [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус, С. І. Сюткін // Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (фінансовий сектор, аграрна галузь та сфера послуг) : монографія / за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Журфонд, 2019. – Розділ 1. – С. 401–434.