Рецепція образу митця у світовій літературі першої половини ХХ століття

Ескіз недоступний
Дата
2019-10
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто окремі інваріанти художньої інтерпретації образу митця у світовій літературі першої половини ХХ століття. Ідейно-тематичний аналіз творів Р. Роллана «Жан-Крістоф», Т. Манна «Смерть у Венеції», М. Коцюбинського «Intermezzo» та «Цвіт яблуні», В. Підмогильного «Місто» дозволяє дослідниці чітко виокремити спільну авторську позицію щодо ролі мистецтва у формуванні духовних пріоритетів доби.
Individual invariants of the artistic interpretation of the image of the artist in the world literature of the first half of the 20th century are discussed in the article. Ideological and thematic analysis of works «Jean-Christophe» by R. Rolland, «Death in Venice» by T. Mann, «Intermezzo» and «Apple blossom» by Kotsiubinsky, «The City» by Valerian Pidmohylny allows the researcher to clearly identify the general author's position on the role of art in the formation of the spiritual priorities of the epoch.
Опис
Ключові слова
митець, artist, творчість, ціннісні пріоритети, духовність, oeuvre, value priorities, spirituality
Бібліографічний опис
Савченко, З. В. Рецепція образу митця у світовій літературі першої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / З. В. Савченко // Danish Scientific Journal. – 2019. – № 28, vol. 2. – С. 41–43. – Режим доступу : http://www.danish-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/DSJ_28_2.pdf.