Охорона природи. Основи раціонального природокористування

Анотація
Викладено методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальних дисципліни “Охорона природи”, ”Основи природокористування”, „Основи раціонального природокористування та охорони природних ресурсів”, що викладаються для студентів спеціальностей 7.04010401 Географія* (спеціаліст), 8.04010401 Географія* (магістр). Практикум допоможе засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.
The methodological instructions for carrying out practical work on the academic disciplines "Nature protection", "Fundamentals of nature management", "Fundamentals of rational use of natural resources and protection of natural resources", which are taught to students of the specialty 7.04010401 Geography * (Specialist), 8.04010401 Geography * (Master) are presented The workshop will help you master the theoretical course and acquire practical skills.
Опис
Ключові слова
охорона природи, nature protection, раціональне природокористування, еnvironmental мanagement, практикум, practical works
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Охорона природи. Основи раціонального природокористування [Текст] : практикум / А. О. Корнус, О. Г. Корнус ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 40 с.