Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 58
 • Документ
  Дистанційний моніторинг навколишнього середовища засобами геоінформаційних web-сервісів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Король Олена Миколаївна; Корнус Анатолій Олександрович; Korol Olena Mykolaivna; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Методичні вказівки розраховані на здобувачів освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (Географія) і 106 Географія, які вивчають питання моніторингу навколишнього середовища при опануванні різних навчальних дисциплін («Геоекологія», «Геоекологічні проблеми природокористування», «Географічний аналіз і візуалізація в ГІС», «Сучасні технології навчання географії» та ін.). Містять рекомендації щодо вибору ресурсів для моніторингу територій та демонструють результати й особливості антропогенного впливу на довкілля. Методичні вказівки можуть бути корисними при підготовці курсових та кваліфікаційних робіт.
 • Документ
  Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у закладах загальної середньої освіти
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Корнус Олеся Григорівна; Король Олена Миколаївна; Корнус Анатолій Олександрович; Данильченко Олена Сергіївна; Мащенко Ольга Миколаївна; Kornus Olesia Hryhorivna; Korol Olena Mykolaivna; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Danylchenko Olena Serhiivna; Mashchenko Olha Mykolaivna
  Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у закладах загальної середньої освіти для здобувачів освіти за ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) розраховані на студентів другого рівня (магістерського) вищої освіти. Містять основні завдання виробничої педагогічної практики, види діяльності та обов’язки магістрантів- практикантів, зміст і форми організації педпрактики, рекомендації для проведення позакласної роботи, форми, методи та критерії оцінювання магістрантів з виробничої (педагогічної) практики у ЗЗСО, вимоги до звітної документації магістранта-практиканта.
 • Документ
  Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Корнус Олеся Григорівна; Король Олена Миколаївна; Корнус Анатолій Олександрович; Данильченко Олена Сергіївна; Мащенко Ольга Миколаївна; Kornus Olesia Hryhorivna; Korol Olena Mykolaivna; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Danylchenko Olena Serhiivna; Mashchenko Olha Mykolaivna
  Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти для здобувачів освіти за ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) розраховані на студентів другого рівня (магістерського) вищої освіти. Містять основні завдання виробничої педагогічної практики, види діяльності та обов’язки магістрантів-практикантів, зміст і форми організації педпрактики, рекомендації для проведення позакласної роботи, форми, методи та критерії оцінювання магістрантів з виробничої (педагогічної) практики у закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, вимоги до звітної документації магістранта-практиканта.
 • Документ
  Сучасні технології навчання географії
  (2023) Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Методичні вказівки розраховані на здобувачів освіти за спеціальностями 014 (Географія. Біологія та здоров’я людини) другого рівня вищої освіти. Містять інформаційний зміст навчальної дисципліни, контрольні питання до теми курсу, практичні завдання, завдання для самостійної роботи та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Методика краєзнавчо-туристичної роботи
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna
  Методичні вказівки розраховані на здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) та 106 Географія другого рівня вищої освіти. Містять інформаційний зміст навчальної дисципліни «Методика краєзнавчо-туристичної роботи», контрольні запитання до тем курсу, практичні завдання, завдання для самостійної роботи та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Курортологія з основами рекреалогії
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Методичні вказівки розраховані на здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) та 106 Географія другого рівня вищої освіти. Містять інформаційний зміст навчальної дисципліни, контрольні запитання до тем курсу, практичні завдання, завдання для самостійної роботи та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Динаміка геосфер
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Мащенко Ольга Миколаївна; Mashchenko Olha Mykolaivna
  Методичні вказівки розраховані на здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) та 106 Географія другого рівня вищої освіти. Містять інформаційний зміст навчальної дисципліни «Динаміка геосфер», контрольні запитання до тем курсу, практичні завдання, завдання для самостійної роботи та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Географічні основи регіонознавства
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Буц Юрій Васильович; Buts Yurii Vasylovych; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  Навчальна дисципліна «Географічні основи регіонознавства» викладається здобувачам 1 курсу другого освітнього рівня «магістр» спеціальностей 014 Середня освіта (Географія). Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у магістрантів знань про основи регіонознавства як практичний інструмент розв’язання регіональних (територіальних) проблем у світі та в Україні, тенденції розвитку географічного (територіального і міжнародного) поділу праці та світових соціально-економічних процесів, сприяння формуванню у майбутніх фахівців з географії основних понять, категорій, законів і закономірностей територіальної організації суспільства. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі освіти повинні оволодіти наступними програмними компетентностями: - Здатність критично осмислювати основні світоглядні теорії і принципи у навчанні та професійній діяльності; здійснювати аналіз, синтез, оцінювання ситуації та/або завдання з метою виявлення шляхів розв’язування та продукувати рішення. - Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу даних з різних джерел, аналітико-синтетичної діяльності, встановлення та обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків; розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). - Здатність оцінювати та аналізувати фундаментальні основи географічних теорій, законів, принципів, історію розвитку географічних ідей, географічні особливості природи Землі, розміщення населення і господарства. - Здатність до розуміння теорії та принципів взаємодії природи і суспільства, теоретичних засад географічних та біологічних наук, принципів раціонального природокористування, наукових засад охорони природи, збереження природних ресурсів.
 • Документ
  Теорія фізичної географії і раціональне природокористування (курс лекцій)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Навчальний посібник містить курс лекцій, розроблених згідно робочої навчальної програми дисципліни «Теорія фізичної географії і раціональне природокористування», для здобувачів освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) природничо-географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка другого (магістерського) рівня вищої освіти. Також наведено запитання і завдання для самостійної роботи та самоконтролю.
 • Документ
  Методичні вказівки до проведення виробничої (науково-дослідної) практики на підприємстві
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Данильченко Олена Сергіївна; Корнус Олеся Григорівна; Корнус Анатолій Олександрович; Король Олена Миколаївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Kornus Olesia Hryhorivna; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Korol Olena Mykolaivna
  Методичні вказівки до проведення виробничої (науково-дослідної) практики на підприємстві розраховані на магістрантів спеціальності 106 Географія. Містять зміст і особливості організації виробничої (науково-дослідної) практики на підприємстві, права та обов’язки здобувачів освіти, основні завдання практики, вимоги до звітної документації, критерії оцінювання магістрантів.
 • Документ
  Методичні вказівки до проведення виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти
  (2023) Корнус Олеся Григорівна; Міронець Людмила Петрівна; Корнус Анатолій Олександрович; Данильченко Олена Сергіївна; Король Олена Миколаївна; Kornus Olesia Hryhorivna; Mironets Liudmyla Petrivna; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Danylchenko Olena Serhiivna; Korol Olena Mykolaivna
  Методичні вказівки до проведення виробничої педагогічної практики у закладах закладах загальної середньої освіти для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів освіти за ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) розраховані на студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Містять основні завдання виробничої педагогічної практики, види діяльності та обов’язки студентів-практикантів, зміст і форми організації педпрактики, рекомендації для проведення позакласної роботи, форми, методи та критерії оцінювання студентів з виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти, вимоги до звітної документації студента-практиканта. Методичні вказівки укладені відповідно до «Положення про проведення практик у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка» (ухвалено рішенням вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка № 6 від 26.12.2017 р.).
 • Документ
  Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у закладах вищої освіти
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Корнус Олеся Григорівна; Корнус Анатолій Олександрович; Данильченко Олена Сергіївна; Король Олена Миколаївна; Kornus Olesia Hryhorivna; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Danylchenko Olena Serhiivna; Korol Olena Mykolaivna
  Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у ЗВО для здобувачів освіти за ОПП Географія розраховані на магістрантів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Містять основні завдання виробничої (педагогічної) практики, види діяльності та обов’язки практикантів, зміст і форми організації педпрактики, критерії оцінювання магістрантів з виробничої (педагогічної) практики у ЗВО, вимоги до звітної документації практикантів. Методичні вказівки укладені відповідно до «Положення про проведення практик у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка» (ухвалено рішенням вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка № 6 від 26.12.2017 р.).
 • Документ
  Дистанційний моніторинг навколишнього середовища засобами геоінформаційних web-сервісів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Король Олена Миколаївна; Корнус Анатолій Олександрович; Korol Olena Mykolaivna; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Методичні вказівки розраховані на здобувачів освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (Географія) і 106 Географія, які вивчають питання моніторингу навколишнього середовища при опануванні різних навчальних дисциплін («Геоекологія», «Геоекологічні проблеми природокористування», «Географічний аналіз і візуалізація в ГІС», «Сучасні технології навчання географії» та ін.). Містять рекомендації щодо вибору ресурсів для моніторингу територій та демонструють результати й особливості антропогенного впливу на довкілля. Методичні вказівки можуть бути корисними при підготовці курсових та кваліфікаційних робіт.
 • Документ
  Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у закладах загальної середньої освіти для здобувачів освіти другого рівня (магістерського) вищої освіти за ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини)
  (2022) Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Міронець Людмила Петрівна; Mironets Liudmyla Petrivna; Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna
  Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у закладах загальної середньої освіти для здобувачів освіти за ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) розраховані на студентів другого рівня (магістерського) вищої освіти. Містять основні завдання виробничої педагогічної практики, види діяльності та обов’язки магістрантів-практикантів, зміст і форми організації педпрактики, рекомендації для проведення позакласної роботи, форми, методи та критерії оцінювання магістрантів з виробничої (педагогічної) практики, вимоги до звітної документації магістранта-практиканта. Методичні вказівки укладені відповідно до «Положення про проведення практик у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка» (ухвалено рішенням вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка № 6 від 26.12.2017 р.).
 • Документ
  Фізична географія України
  (Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань, 2022) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Навчальний посібник містить курс лекцій, розроблених згідно робочих навчальних програм дисципліни «Фізична географія України», для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) і 106 Географія природничо-географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка. Також містить завдання самостійної роботи, контрольні запитання і завдання.
 • Документ
  Туристсько-рекреаційні регіони світу
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Корнус Олеся Григорівна; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Olesia Hryhorivna; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Методичні вказівки розраховані на студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) та 106 Географія другого рівня вищої освіти. Містять контрольні запитання до тем курсу, практичні завдання, завдання для самостійної роботи та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Медична географія
  (2022) Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Шищук Володимир Дмитрович; Shyshchuk Volodymyr Dmytrovych
  Методичні вказівки розраховані на студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) та 106 Географія. Містять контрольні запитання до тем курсу, практичні завдання, завдання для самостійної роботи, питання до заліку з навчальної дисципліни, критерії оцінювання результатів навчання та список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти для здобувачів освіти другого рівня (магістерського) вищої освіти за ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022-01-27) Корнус Олеся Григорівна; Міронець Людмила Петрівна; Король Олена Миколаївна; Kornus Olesia Hryhorivna; Mironets Liudmyla Petrivna; Korol Olena Mykolaivna
  Методичні вказівки до проведення виробничої (педагогічної) практики у закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти для здобувачів освіти за ОПП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) розраховані на студентів другого рівня (магістерського) вищої освіти. Містять основні завдання виробничої педагогічної практики, види діяльності та обов’язки магістрантів-практикантів, зміст і форми організації педпрактики, рекомендації для проведення позакласної роботи, форми, методи та критерії оцінювання магістрантів з виробничої (педагогічної) практики у закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, вимоги до звітної документації магістранта-практиканта.
 • Документ
  Метеорологія і кліматологія
  (СумДУ, 2021) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  До змісту методичних вказівок входять плани лабораторних робіт з метеорології та кліматології, теоретичні запитання до кожної з них, завдання для самостійної роботи над усіма темами, перелік рекомендованої літератури для вивчення курсу, питання підсумкового контролю, додатки. Вказівки призначені для студентів спеціальності 101 Екологія денної та заочної форм навчання.
 • Документ
  Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт за спеціальностями 106 географія та 014 середня освіта (географія)
  (Редакційно-видавничий відділ СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022-01) Корнус Олеся Григорівна; Корнус Анатолій Олександрович; Данильченко Олена Сергіївна; Король Олена Миколаївна; Сюткін Сергій Іванович; Kornus Olesia Hryhorivna; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Danylchenko Olena Serhiivna; Korol Olena Mykolaivna; Siutkin Serhii Ivanovych
  Методичні вказівки для виконання кваліфікаційних робіт розраховані на студентів та магістрантів спеціальностей 106 Географія та 014 Середня освіта (Географія). Містять рекомендації щодо вибору методів та наукових підходів, особливостей написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт. Методичні вказівки укладені відповідно до «Положення про кваліфікаційну роботу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка».