Педагогічна теорія про проблеми професійно-педагогічної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано проблеми професійно-педагогічної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту на сучасному етапі дослідження. Визначено шляхи оновлення професійно-педагогічної освіти фахівців у закладах вищої освіти з урахуванням світових тенденцій. Охарактеризовано основні концепції професійно-педагогічної освіти фахівців і принципи побудови такої системи: цілісності, полікультурності, інноваційності, безперервності, демократизму. Окреслено функції професійно-педагогічної освіти фахівців: соціокультурна, розвивальна, загальноосвітня, компенсуюча, адаптивна, економічна. Визначено проблеми професійно-педагогічної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту, теоретичні та методологічні засади, досліджені науковцями. Представлено напрями наукових досліджень професійно-педагогічної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту, зокрема, авторський варіант акме-культурологічного підходу.
The article analyzes the problems of professional and pedagogical training of physical education specialists and sports at the present stage of research. Ways to update the professional and pedagogical education of specialists in institutions have been identified higher education taking into account world trends. The basic concepts of professional and pedagogical education are described specialists and the principles of building such a system: integrity, multiculturalism, innovation, continuity, democracy. The functions of professional and pedagogical education of specialists are outlined: socio-cultural, developmental, general education, compensatory, adaptive, economic. The problems of professional and pedagogical training of specialists are etermined physical education and sports, theoretical and methodological principles studied by scientists. Presented directions scientific research of professional and pedagogical training of specialists in physical education and sports, in particular, author's variant of acme-culturological approach
Опис
Ключові слова
методологічні засади, methodological principles, педагогічна теорія, pedagogical theory, професійно-педагогічна підготовка, professional and pedagogical training, фахівець, specialist, фізичне виховання та спорт, physical education and sports
Бібліографічний опис
Іваній, І. В. Педагогічна теорія про проблеми професійно-педагогічної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту [Текст] / І. В. Іваній, О. М. Іваній // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2019. – № 1 (59). – С. 86–89.
Зібрання