Компонентні складові мистецько‐рефлексивних умінь магістрантів музичного мистецтва у контексті фортепіанного навчання

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття розкриває зміст та компонентні складові мистецько‐рефлексивних умінь магістрантів музичного мистецтва у контексті фортепіанного навчання на засадах комплексного підходу. Автор окреслює сутність комплексного підходу як методологічного базису для формування мистецько‐рефлексивних умінь із врахуванням принципів цілісності, взаємозв’язку, контекстності й наступності, конкретизує мистецько‐ рефлексивні уміння, класифікує їх у відповідності до реконструктувно‐ аналітичної, контрольно‐ситуативної та перспективно‐корекційної сфер і розкриває зміст кожної із цих сфер. На основі структурно‐змістового аналізу автор визначає мистецько‐рефлексивні уміння як єдиний динамічний комплекс,
The article reveals the content and components of artistic and reflective skills of master students of musical art in the context of piano training based on an integrated approach. The author outlines the essence of an integrated approach as a methodological basis for the formation of artistic and reflective skills, taking into account the principles of integrity, interconnection, contextuality and continuity, specifies artistic and reflective skills, classifies them in accordance with the reconstructive‐analytical, control‐situational and perspective‐corrective spheres and reveals the content of each of these spheres. The author refers to the analytical and reconstructive sphere as the artistic and reflective skills of comprehension, evaluation and analysis of the effective aspects of the past artistic activity, to the control and situational sphere as the skills of reflective and critical supervision of the current process of conducting one's own artistic activity, to the perspective and corrective sphere as the skills of perspective professional self‐development, taking into account the results of previous artistic and reflective actions. Based on structural and content analysis, the author defines artistic and reflective skills as a single dynamic complex of analytical and reconstructive, control and situational, and perspective‐corrective spheres that concentrate artistic and reflective skills based on the interaction of the functions of purposefulness, understanding, solving problems and tasks, as well as the core function of reflection.
Опис
Ключові слова
мистецько‐рефлексивні уміння, магістранти музичного мистецтва, комплексний підхід, фортепіанне навчання, artistic and reflective skills, master students of musical art, integrated approach, analytical and reconstructive, control and situational, and perspective‐corrective spheres, educational artistic activity, piano training
Бібліографічний опис
Яо Цзицзянь Компонентні складові мистецько‐рефлексивних умінь магістрантів музичного мистецтва у контексті фортепіанного навчання [Текст] / Яо Цзицзянь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 7 (131). – С. 267–278. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2023.07/267‐278