Traditional and New in the Content and Technique of Ukrainian Regional Nosogeographic Mapping

Анотація
Метою статті є викласти традиційну класифікацію нозогеографічних карт і запропонувати доповнення до неї. Зазначені доповнення сформульовані з урахуванням змін, що відбулися в класифікації нозологій, джерельній базі і технічних можливостях картографування, а також в організації системи медичної допомоги населенню. Основний матеріал. У статті показано місце нозогеографічного картографування в сучасній структурі загального медико-географічного картографування. Проаналізовано особливості змісту й укладання нозогеографічних карт. Встановлено, що розвиток комп’ютеризації медичних установ, у т. ч. ланки первинної медицини, дозволяє проводити дуже детальні види нозогеографічного картографування з урахуванням більш досконалих методів обробки медико-статистичних даних, які є джерелами інформації при складанні таких карт. З’являється можливість створення нових нозогеографічних карт, у т. ч. з використанням даних індивідуального адресного обліку, з можливістю гнучкого вибору територіальних одиниць, за якими проводиться усереднення. Це дозволяє отримувати характеристики не тільки для адміністративних одиниць, а й для окремих будинків, їх груп, мікрорайонів тощо. Висновки і подальші дослідження. Картографічний метод має надзвичайно широкі можливості при проведенні нозогеографічного аналізу, оскільки кожна група хвороб має свою хорологічну і хронологічну специфіку. Його використання дозволяє прогнозувати наявність конкретних факторів (показників екологічної ситуації, рівня надання медичної допомоги, соціально-демографічних показників та ін.), що визначають рівень захворюваності. Картографічні моделі можуть бути використані при розробці стратегій соціально-економічного розвитку регіонів, проведення спеціальних заходів, спрямованих на зниження рівня окремих видів захворювань, раціональну територіальну організацію системи надання медичної допомоги населенню. На наш погляд, класифікацію нозогеографічних карт і, відповідно, їх структуру, а також тематику картографічних сюжетів слід доповнити такими трьома різновидами. По-перше, це демографічні та нозогеографічні карти, які відображають відмінності захворюваності людей у зв’язку з демографічними і соціально-демографічними показниками населення. Ці карти призначені для аналізу статевої, вікової, національної та іншої сприйнятливості населення до певних захворювань. По-друге, це фізіолого-нозогеографічні карти, які, крім захворюваності жителів країни або регіону, передають окремі показники фізичного розвитку і здоров’я певних груп населення. І, по-третє, до числа нозогеографічних карт мають входити і карти дорожньо-транспортних пригод.
The aim of the article is to outline the traditional classification of nosogeographic maps and suggest additions to it. These additions are formulated taking into account the changes that have occurred in the classification of nosologies, the source base and technical capabilities of mapping, as well as in the organization of the system of medical care for the population. Main material. The peculiarities of the content and specifics of making nosogeographic maps are analyzed. It has been established that the development of the health care facilities computerization, including primary medicine, makes it possible to carry out very detailed types of nosogeographic mapping, taking into account more advanced methods of medical and statistical data processing, which are a sources of information when such maps are compiling. It becomes possible to create new nosogeographic maps, including by using individual address accounting data, with the possibility of flexible selection of territorial units over which averaging is carried out. This makes it possible to obtain characteristics not only for administrative units, but also for individual houses, their groups, microdistricts (communities), etc. Conclusions and further research. The cartographic method has extremely wide possibilities in the implementation of nosogeographic analysis, since each group of diseases has its own chorological and chronological specificity. Its use allows us to predict the existence of specific factors (indicators of the environmental situation, level of medical care, sociodemographic indicators, etc.) that determine the morbidity rate. Cartographic models can be used in developing strategies for the socioeconomic development of regions, special events aimed at reducing the level of certain types of diseases, rational territorial organization of the system of medical care for the population. In our opinion, the classification of nosogeographic maps, and, accordingly, the structure of nosogeographic mapping, as well as the topic of cartographic plots, should be supplemented by the following three varieties. Firstly, these are demographic and nosogeographic maps, which convey differences in the morbidity of people in connection with demographic and sociodemographic indicators of the population. These maps are aimed at analyzing the gender, age, national, and other susceptibility of the population to certain types of diseases. Secondly, are physiological-nosogeographic maps, which, in addition to the morbidity of the inhabitants of a country or region, transmit certain indicators of physical development and health of certain population groups. And thirdly, nosogeographic maps should also include maps of road traffic accidents.
Опис
Ключові слова
тематичне картографування, thematic mapping, нозокартографія, nosocartography, нозології, nosologies, нозогеографічні карти, nosogeographic maps, картографування, mapping, класифікація карт, classification of maps
Бібліографічний опис
Traditional and New in the Content and Technique of Ukrainian Regional Nosogeographic Mapping [Text] / A. Kornus, O. Kornus, M. Konovalov, O. Danylchenko, O. Korol // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. − 2021. − Вип. 33. − C. 84−91. − DOI: 10.26565/2075-1893-2021-33-10.