Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду

Анотація
Навчально-методичний посібник містить теоретичні розвідки щодо технологізації соціальної роботи і соціальної допомоги. Окремим розділом представлено технології інституційно-організаційного забезпечення і реалізації соціальної роботи і соціальної допомоги. У виданні розробленими є технології реалізації соціальної роботи і соціальної допомоги в контексті їх деінституалізації. Посібник адресовано працівникам соціальних служб, студентам і магістрантам спеціальності 231 «Соціальна робота» і 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», соціальним працівникам і соціальним педагогам, практичним психологам, які використовують у своїй діяльності технології соціальної роботи і соціальної допомоги.
The teaching aid provides theoretical explorations about technologies of social work and social assistance. Much attention is given to technologies of institutional and organizational support and the implementation of social work and social assistance. The publication touches upon the technologies of implementation of social work and social assistance in the context of their deinstitutionalization. The manual is addressed to social services workers, students and masters of the specialty 231 «Social work» and 028 «Management of socio-cultural activities», social workers and social educators, practical psychologists who use technologies of social work and social assistance in their activities.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, соціальна допомога, гендерно-чутлива соціальна робота, заклади соціального спрямування, соціальні послуги, social work, social assistance, gender-sensitive social work, social care institutions, social services
Бібліографічний опис
Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в умовах трансформаційного періоду [Текст] : навчально-методичний посібник / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності ; за заг. ред. А. О. Поляничко, А. В. Кирилюк. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2020. – 335 с.