Нозогеографічний моніторинг стану здоров’я населення Сумської області

Анотація
У монографії розглядаються теоретичні питання та методика дослідження нозогеографічного моніторингу стану здоров’я населення, аналізується сучасна демографічна ситуація в Сумській області. Основну увагу приділено територіальним відмінностям стану здоров’я населення регіону за основними класами хвороб. Здійснено прогноз стану здоров’я населення за основними класами хвороб до 2025 року. Монографія буде корисна для географів, медиків, екологів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів та здобувачів ЗВО.
The monograph discusses theoretical issues and methods of research on nosogeographical monitoring of the state of public health, analyses the current demographic situation in Sumy region. The main attention is paid to the territorial differences in the health status of the population of the region by the main classes of diseases. A forecast of the state of health of the population by the main classes of diseases until 2025 is made. The monograph will be useful for geographers, physicians, ecologists, employees of state and local authorities, teachers and students of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
нозогеографічний моніторинг, стан здоров’я населення, демографічна ситуація, Сумська область, прогноз, nosogeographical monitoring, of the state of public health, demographic situation, Sumy region, forecast
Бібліографічний опис
Нозогеографічний моніторинг стану здоров’я населення Сумської області [Текст] : монографія / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, О. О. Скиба, Ю. О. Лянной, А. О. Головань ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024. – 207 с.