Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13498
Title: Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця
Other Titles: Scientific Activity as a Way of Forming the Professional Competences of a Future Specialist
Keywords: СумДПУ імені А. С. Макаренка
освіта XXІ століття
організація наукової та навчальної діяльності
компетентнісний підхід
дослідницька діяльність
самореалізація сучасного фахівця
професійна підготовка фахівця
формальна, неформальна та інформальна освіта
SSPU of A. S. Makarenko
education of the 21st century
organization of scientific and educational activities
competence approach
research activity
self-realization of a modern specialist
professional training of a specialist
formal, non-formal and informal education
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Цьома С.П.
Citation: Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2020) [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4 грудня 2020 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [оргкомітет: Ю. О. Лянной, О. В. Семеніхіна, З. Бак ]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2020. – 170 с.
Abstract: Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця». У матеріалах конференції розглядаються актуальні проблеми розвитку освіти ХХІ століття в Україні та світі; виклики для розвитку освіти України ХХІ століття в умовах надшвидкого розвитку цифрових технологій; підготовка покоління вчених, які здатні в умовах тотальної цифровізації прогнозувати, узагальнювати і систематизувати великі обсяги даних та продукувати нові знання та сенси.
The collection contains the materials of the International scientific and practical conference "Scientific activity as a way of forming the professional competences of the future specialist". The materials of the conference consider current problems of the development of education of the 21st century in Ukraine and the world; challenges for the development of education in Ukraine in the 21st century in the conditions of the ultra-fast development of digital technologies; training a generation of scientists who are able to predict, generalize and systematize large volumes of data and produce new knowledge and meanings in the conditions of total digitalization.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13498
Appears in Collections:Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівцяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.