Heatwaves’ Characteristics Detected by Heat and Cold Wave Index in Ukraine over the Last Four Decades

Анотація
Метою даного дослідження є аналіз особливостей хвиль тепла в теплий період року як прояву кліматичних змін в Україні. Нашою метою також було визначити, наскільки надійним є індекс хвиль тепла та холоду (HCWI) Європейської обсерваторії посух (EDO), як інструмент для аналізу хвиль тепла. Для визначення частоти та тривалості теплових хвиль використовували порогові значення 90-го процентиля. Аналізувалися дані метеостанцій України з 1980 по 2021 рік. В Україні зафіксовано 83 хвилі тепла (ХТ). При цьому за перший напівперіод (1980-2000 рр.) зафіксовано 29 ХТ, а за другий (2001-2021 рр.) − уже 54 ХТ. Протягом досліджуваного періоду тривалість хвиль тепла зросла. Якщо за 1980-2000 роки середня тривалість ХТ становила 3,8 дня, то за 2001-2021 роки середня тривалість зросла до 4,3 дня. Середня максимальна тривалість теплових хвиль зросла більш суттєво – з 7,4 до 11,5 діб у другій половині періоду спостережень. Інтенсивність спеки оцінювали за екстремумом температури. Середня максимальна температура (1980-2021 рр.) під час спеки в Україні становить 32,2°C. Найгарячіша ХТ за період дослідження мала максимальну добову температуру 41,4°C (2010). Вперше за допомогою HCWI визначено частоту, тривалість та інтенсивність теплових хвиль в Україні. HCWI також можна застосовувати для вивчення змін клімату, визначення періоду посухи, адаптації населення до теплового стресу та системи охорони здоров’я до його наслідків.
The purpose of this research is to analyze the characteristics of heatwaves during the warm period of the year as a manifestation of climatic changes in Ukraine. It was also our goal to establish how reliable Heat and Cold Wave Index (HCWI) from European Drought Observatory (EDO) is as a tool for heatwaves analysis. To extract the frequency and duration of heatwaves the percentile thresholds of 90th were used. The data from Ukraine’ weather stations since 1980 to 2021 were under analysis. There are 83 heatwaves (HW) recorded in Ukraine. At the same time, for the first half-period (1980-2000) 29 events of heatwaves were recorded, and for second half-period (2001-2021) − already 54 events. The duration of heatwaves increased during the study period. If for 1980-2000 the average duration of the heatwaves was 3.8 days, then for 2001-2021 the average duration increased to 4.3 days. The average maximum length of heatwaves increased more significantly − from 7.4 to 11.5 days in the second half-period. The intensity of heatwaves was evaluated by temperature extreme. The average maximal temperature (1980-2021) during the heatwaves over Ukraine is 32.2°C. The hottest HW event for the study period had maximum daily temperature of 41.4°C (2010). For the first time, HCWI was used to determine the frequency, duration and intensity of heatwaves in Ukraine. HCWI can also be applied to study climate changes, determine the period of droughts, the adaptation of the population to heat stress and the healthcare system to its consequences.
Опис
Ключові слова
хвиля тепла, heatwave, Україна, Ukraine, процентильні пороги, percentile thresholds, частота, frequency, тривалість, duration, інтенсивність, intensity, теплий період, warm period
Бібліографічний опис
Heatwaves’ characteristics detected by heat and cold wave index in Ukraine over the last four decades [Text] / A. Kornus, O. Kornus, S. Klok, O. Danylchenko, O. Babenko // Polish Journal of Environmental Studies. – 2023. – Vol. 32, No. 4. – P. 3175–3183. – DOI: 10.15244/pjoes/161665
Зібрання