Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (результати експериментального дослідження)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ХДУ
Анотація
У статті розглядаються результати дослідження саморегуляції поведінки у старших дошкільників. Виокремлено показники саморегуляції поведінки. Визначено структуру методичного комплексу дослідження саморегуляції поведінки у старших дошкільників: поведінковий, когнітивний, темпоральний, емоційний та рефлексивний компоненти. Підібрано діагностичний інструментарій для дослідження таких компонентів саморегуляції як довільність поведінки, типи суб’єктної регуляції поведінки, рівень самооцінки, довільність запам’ятовування, здатність до орієнтації у часі та тривожність. Проаналізовано результати дослідження саморегуляції поведінки. Проведено кореляційний аналіз. Надано виявлені відмінності у показниках саморегуляції старших дошкільників різних статей.
In the article were shown results of self regulation behavior in elder preschoolers. Determinates indicators of self-determined behavior. Was determined structure of a research, methodical complex of self-direction is defined in the following units: behavioral, cognitive, temporal, emotional and reflexive. Are selected the diagnostic appliances for the study of these indicators as a voluntary behavior, types of self-regulation of behavior, level of self-esteem, voluntary memory, ability to orient in time and anxiety. Was analyzed results of self-regulation of behavior. The correlation analysis was carried. The differences are revealed in the self-regulation indexes of senior preschool children of different sexes.
Опис
Ключові слова
саморегуляція поведінки, тривожність, самооцінка, кореляційний зв'язок, довільність поведінки, автономність суб’єктної регуляції, self-regulation of behavior, anxiety, self-esteem, correlation link, arbitrariness of behavior, autonomy of subjective regulation
Бібліографічний опис
Усик, Д. С. Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (результати експериментального дослідження) [Текст] / Д. С. Усик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки / МОН України, Херсонський державний ун-т. – Херсон, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 87–92.