Modern State of Preschool Education in Different Parts of Ukraine

Анотація
У сучасному суспільстві значно зросла роль соціальних факторів. Освіта необхідна для підвищення інтелектуального та культурного рівня жителів будь-якої країни. Мета статті – проаналізувати сучасний стан дошкільної освіти в різних регіонах України та вказати на регіональні відмінності в доступності послуг дошкільної освіти. У статті аналізується сучасний стан дошкільної освіти в різних регіонах України. Дослідження базувалося на кількох показниках, таких як кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, кількість дошкільних закладів у різних регіонах України, рівень охоплення дошкільними закладами та кількість дітей, які фактично відвідують дошкільні заклади, на 100 наявних місць. У регіональному розрізі України досліджено рівень розвитку дошкільної освіти в містах і селі. Також розраховано соціальну щільність дошкільних закладів та індекси як територіальної концентрації, так і локалізації дошкільних закладів у країні. У дослідженні також було проаналізовано соціальну щільність дошкільних закладів. Найбільша соціальна щільність дошкільних закладів характерна для столиці України – міста Києва. Найнижча соціальна щільність послуг дошкільної сфери характерна для Полтавської, Сумської, Чернігівської та Луганської областей. Найбільша концентрація дошкільних закладів спостерігається у м. Києві, а низький індекс територіальної концентрації – у Сумській, Запорізькій, Донецькій та Кіровоградській областях, Херсонській, Чернігівській та Луганській областях. Високі значення індексу локалізації спостерігались у Хмельницькій та Тернопільській областях, Житомирській та Черкаській областях, Вінницькій області, Миколаївській, Закарпатській, Рівненській, Кіровоградській та Волинській областях, а найнижчі значення індексу локалізації – у місті Києві, Харківській області, Луганській та Донецькій областях. Регіони України проранжовано та згруповано за типами за рівнем розвитку дошкільної освіти. За результатами дослідження виділено три типи регіонів. Черкаська, Хмельницька, Вінницька, Київська, Тернопільська та Закарпатська області віднесені до тиру першого типу (високий рівень розвитку дошкільної освіти). Другий тип (середній рівень розвитку дошкільної освіти) включає м. Київ та Житомирську, Рівненську, Миколаївську, Дніпропетровську, Чернівецьку, Сонячну, Херсонську, Кіровоградську, Полтавську та Харківську області. До третього типу (низький рівень розвитку дошкільної освіти) віднесені Волинська, Івано-Франківська, Чернігівська, Львівська, Одеська, Запорізька, Донецька та Луганська області.
The role of social factors has increased significantly in modem society. Education is essential for raising the intellectual and cultural level of inhabitants in any country. The purpose of this article is to analyze modem state of preschool education in different parts of Ukraine and to point at regional disparities in accessibility of preschool education services. This article gives analysis to modem state of preschool education in different parts of Ukraine. Research was based on several indicators such as number of children involved in preschool education, number of preschools in different regions of Ukraine, preschool enrollment rates and number of children actually attending preschools per 100 available places. Level of development of preschool education in cities and rural areas has been studied in regional context of Ukraine. It was also calculated social density of preschools and indexes of both territorial concentration and localization of preschools in the country. Social density of preschools was also analyzed in the study. The highest social density of preschools is typical for the capital of Ukraine - the city of Kiev. The lowest social density of preschool sector services is typical for Poltava, Sumy, Chemihiv and Luhansk regions. The highest concentration of preschools is observed in Kyiv city, and low territorial concentration index is observed in Sumy, Zaporizhia, Donetsk and Kirovohrad regions, Kherson region, Chemihiv region and Luhansk region. High localization index values were observed in Khmelnytsky and Temopil regions, Zhytomyr and Cherkasy regions, Virmytsia region, Mykolaiv, Zakarpattia, Rivne, Kirovohrad and Volyn regions and the lowest localization index values were observed in Kyiv city, Kharkiv region, Luhansk and Donetsk regions. Regions of Ukraine have been ranked and grouped in types according to their level of preschool education development. According to the results of the study, three types of regions have been identified. Regions (oblast) of Cherkasy, Khmelnytsky, Virmytsia, Kyiv, Temopil and Zakarpattia have been included in tire first type (high level of preschool education development). Tire second type (average level of preschool education development) includes city of Kyiv and regions (oblast) of Zhytomyr, Rivne, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Chemivtsi, Sumy, Kherson, Kirovohrad, Poltava and Kharkiv. Regions (oblast) of Volyn, Ivano-Frankivsk, Chemihiv, Lviv, Odessa, Zaporizhia, Donetsk and Luhansk have been included in the third type (low level of preschool education development).
Опис
Ключові слова
дошкілля, preschools, дошкільне обслуговування, preschool services, дошкільнята, preschoolers, територіальна організація, territorial organization, Україна, Ukraine
Бібліографічний опис
Modern State of Preschool Education in Different Parts of Ukraine [Text] / O. Kornus, A. Kornus, M. Konovalov, O. Korol, O. Skyba // Human Geography Jourmal. – 2022. – Issue 32. – P. 62–68. – doi: 10.26565/2076-1333-2022-32-07.
Зібрання